კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მილაშვილი. საცხოვრებელი ფონდის ადაპტირების საკითხი საქარტველოს კურორტებზე. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა I კონფერენცია (საერთაშორისო)თბილისი–მცხეთა 25–26.10. 2002წ. . წ. კავკასიის მაცნე #1. 2002წ.

ი. სარჯველაძე. საძოვრული ბალახნარის რაციონალური გამოყენების საკითხისათვის. წმინდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2016წ. “საქართველო და თანამედროვე სამყარო-გამოწვევები, მიღწევები, პროგრესი”. - 2016 წელი. გვ. 249-254..

თ. კილაძე, ი.გოდერძიშვილი. საწამოთა ანტიკრიზისული მართვის ეფექტიანობის და პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიმართულებები.. გორის უნივერსიტეტი. მე-9 საეღტაშორისო კონფერენცია. 2016წ. გვ.9.

თ. კილაძე, ი. გოდერძიშვილი. საწამოთა ანტიკრიზისული მართვის ეფექტიანობის და პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიმართულებები.. გორის უნივერსიტეტი. მე-9 საეღტაშორისო კონფერენცია. 2016წ. გვ.9.

ი. ფრანგიშვილი. საწარმო საბრუნავი კაპიტალის შემადგენლობა, მართვის სტრუქტურა და ლოგისტიკური სისტემები. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2010წ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 65-ე და აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 105-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული პაატა გუგუშვილის. გვ. 4.

ნ. დარსაველიძე. საწარმოთა ანტიკრიზისული რეაგირების მექანიზმი მისი ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასების საფუძველზე. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2010წ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. გვ.443-447.

ნ. გალახვარიძე. საწარმოო გარემოს ჰარმონიზაცია და ადამიანური ფაქტორი(რუსულ ენაზე). საქართველოს განათლების სამინისტრო.საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი,საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო უნივერსიტეტი,საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებულიXXII .

დ. კვარაცხელია. საწარმოო ფუნქციის განსაზღვრა სახელმწიფოს ეკონომიკური უნარის გათვალისწინებით. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. . 2013წ. პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: ”პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე“. გვ.: 172-175.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. საწარმოს მარკეტინგული გარემოს კვლევა ექსპერტული შეფასებებისა და ანალიზის მეთოდიკის გამოყენებით”. შ.რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე–5 საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია,,,ინოვაციები ტურიზმში“. 2014წ. ეკონომიკა და ბიზნესი, 9-10 ივნისი, ბათუმი, 2014 წ..

ე. მენაბდე-ჯობაძე. სახელმწიფო რეგიონალური პოლიტიკის ზოგადი ასპექტები. ა.წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. რეგიონალიზაცია - თანამედროვე რეგიონული, ეკონომიკური და სოციალური პროცესები. ქუთაისი 2010. გვ. 181-185 .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. სახელმწიფო რეგულირება და სამრეწველო პოლიტიკა ეკონომიკის განვითარების პირობებში . საქართველოს ტექნიკური უნუვერსიტეტი. 2011წ. "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა" თბ. 2011 წ. გვ. 147-150 .

. სახელმწიფო ტერორიზმი. მსოფლიო და კავკასია. 2013წ. .

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო. სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობა: არსი, ფორმები, მექანიზმები. მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები"/სუხისვილის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2012წ. მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, გვ.33-39.

ნ. ჭიკაიძე. სახელმწიფოებრივი რეგულირება და ინოვაციური მენეჯმენტი. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2015წ. ჟ.სეუ და მეცნიერება. N 3(3) . ,,სეუ-2015’’.

დ. მაგრაქველიძე, გრიგოლაია ნინო. სახელმწიფოს ანტიმონოპოლიური პოლიტიკა და კონკურენცია საქარველოში.. საქართველოს კონკურენციის სააგენტო, პირველი საქერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები. 2017წ. გვ.145-149.

მ. მაისურაძე. სახელმწიფოს ნაციონალური ძეგლი; . ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია; (კონფერენციის მასალები);. წ. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა;.

მ. ბერუაშვილი, თ. ლაგვილავა, მახარაშვილი ირმა. სახელმწიფოს როლი ევროპული კლასტერების ფორმირებაში. მესამე სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია:„თანამედროვე ტექნოლოგიები , სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და გამოწვევები“. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. ჟ.ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა #2 ,281-284 გვ.

ზ. ვაშაკიძე, მიქელაშვილი მ.. სახელმწიფოს საგადასახადო პოლიტიკის ზოგიერთი თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების შესახებ. . გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები. თბილისის სახლემწიფო უნივერსიტეტი.. წ. III საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. თბილისი. გვ. 25-27..

მ. ქუთათელაძე. სახელმწიფოსა და რელიგიის ურთიერთობა გვიანანტიკური ხანის რომის იმპერიაში. ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება 2011", ღია დიპლომატიის ასოციაცია, ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)", სტუ ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი. 2011წ. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება 2011", სექცია "პოლიტიკა და კულტურა", გვ. 18 .

ი. აქუბარდია. სახელმწიფოსა და სამართლის აქტუალური საკითხები. სდასუ,10.06.2011. წ. .