კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ყანდაშვილი, ლ.კოჭლამაზაშვილი. ტურიზმი, როგორც მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი კახეთის(საქართველოს) რეგიონის მაგალითზე. I საერთასორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ეკონომიკა და ბიზნესი". შორთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ტრაპზონი, თურქეთი). 2010წ. .

ლ.კოჭლამაზაშვილი. ტურიზმი, როგორც მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი კახეთის(საქართველოს) რეგიონის მაგალითზე. I საერთასორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ეკონომიკა და ბიზნესი". შორთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ტრაპზონი, თურქეთი). 2010წ. .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. ტურიზმი, როგორც მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი კახეთის(საქართველოს) რეგიონის მაგალითზე. . I საერთასორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ეკონომიკა და ბიზნესი". შორთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ტრაპზონი, თურქეთი). . 2010წ. "ეკონომიკა და ბიზნესი". .

ე. მენაბდე-ჯობაძე, ნათია წიკლაური. ტურიზმის ადგილი ეკონომიკური ზრდის ჰუმანიზაციის პროცესში. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი / შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი {ტრაპიზონი, თურქეთი}. 2010წ. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, ბათუმი-ტრაპიზონი, გვ. 308-313.

ქ. ქაჯაია, ბ. ბარკალაია. ტურიზმის გავლენა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე. ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი" V საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი-ტრაპზონი.... 2014წ. ბათუმი. გვ.69-75.

ბ. ბარკალაია. ტურიზმის გავლენა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე. ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი" V საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი-ტრაპზონი.... 2014წ. ბათუმი. გვ.69-75.

ბ. ბარკალაია. ტურიზმის გავლენა ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებაზე. მე–V საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი. . 2014წ. #5. 0,45 ნ.თ..

ბ. ბარკალაია. ტურიზმის გავლენა ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებაზე. ბათუმის შ.რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. ტურიზმის გავლენა ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებაზე. #5. 69-75.

მ. ვანიშვილი, შანავა ზვიად. ტურიზმის განვითარების თავისებურებანი და როლი ეროვნული ეკონომიკური ინტერესების რეალიზაციაში. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”/შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები, გვ.151-158 .

ნ. ჭიკაიძე. ტურიზმის განვითარების ორგანიზაციულ-ეკონომიკური პრობლემები. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2016წ. ჟ.სეუ და მეცნიერება. N 3(3) . ,,სეუ-2016’’.

რ. ქინქლაძე. ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში . I საერთაშორისო სამეცნიერო _ პრაქტიკული კონფერენციის მასალები “ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”. 2010წ. კონფერენციის მასალები.

ნ. მაზიაშვილი. ტურიზმის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები“. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი; ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი2011წ.ბათუმის შ.რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2011წ. .

შ. მეტრეველი. ტურიზმის განვითარების პროგნოზირების ზოგიერთი საკითხი საქართველოში. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“/ შოთა რყსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2010წ. გამომცემლობა "უნივერსალი" ISBN 978-9941-12-842-4 გვ.689-694.

თ. ბერიძე, გ. ყურაშვილი. ტურიზმის განვითარების ტენდეციები _ რაჭა ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში . II საერთაშორისო სამეცნიერო _ პრაქტიკული კონფერენციის მასალები “ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”. 2011წ. ISSN 978-9941-17-315-8. გვ. 160-164.

ნ. ნადარეიშვილი. ტურიზმის განვითარების ძირითადი ფაქტორები.. ვ. ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტ. . 2008წ. შრომათა კრებული, ახალი სერია №2 (81), საერთაშორისო კონფერენციის მასალები ”მთიანი რეგიონების პრობლემები”. თბილისი. გვ. 457-464.

ბ. ბარკალაია. ტურიზმის დარგის პრობლემები და განვითარების პოლიტიკა საქართველოში. მე–I საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი–ტრაპიზონი.. 5წ. #1. 2010წ..

შ. მეტრეველი, ბ.ბარკალაია. ტურიზმის დარგის პრობლემები და განვითარების პოლიტიკა საქართველოში. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“/ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2010წ. გამომცემლობა "უნივერსალი" ISBN 978-9941-12-842-4 გვ.22-28.

ბ. ბარკალაია. ტურიზმის დარგის პრობლემები და განვითარების პოლიტიკა საქართველოში. ბათუმის შ.რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. მე–I საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი–ტრაპიზონი. #1. 22-29.

ე. ბარათაშვილი. ტურიზმის მარკეტინგი და მისი თავისებურებანი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო კონფერენცია. ტრაბზონი.

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე. ტურიზმის მარკეტინგი ინტერაქტიული უნდა იყოს. . ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 2013წ. .