კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

M. Metreveli. “თანამედროვე თბილისი და ტურიზმის მიმართულებები”. 12. თბილისის მერიის საერთაშორისო კონფერენცია „თბილისი - შეხვედრების ადგილი - მზარდი შესაძლებლობების ქალაქი“, თბილისის მერია, საგამოფენო ცენტრი ექსპოჯორჯია CTF-2016. 2016წ. .

მ. მელქაძე. “თანამედროვე მასალები და კონსტრუქციები – უნიფიცირებული არქიტექტურა”. ამერიკის მცოდნეობის XII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „ამერიკა,XXI საუკუნის გამოწვევები“ . 2011წ. თბილისი, .

მ. ვასაძე. “თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ . შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვილი III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: 24 ივნისი, 2017, ბათუმი. გვ. 65-66.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი, ფოდიაშვილი დავითი. “ინოვაციური მცირე საწარმოების პიარი და იმიჯი”.. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პ. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი, ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციისმასალების კრებული: . 2016წ. “ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში.”თსუ პ. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობაP1-2 ივლისი, თბ.2016.

ნ. იმნაძე. “კინეტიზმი,როგორც არქირექტურული ფორმის ძიების პროცესი თანამედროვე ამერიკულ არქიტექტურაში”; . ამერიკისმცოდნეობის XII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია “ამერიკა: XXI საუკუნის გამოწვევები” 23-25 მაისი 2011; ივ,ჯავახიშვილის სახ. თბ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი.. წ. .

გ. ჭიკაძე, მ. სულაშვილი. “კორუფციის ეკონომიკური მოდელი“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები. 2008წ. მოხსენებათა კრებული ქუთაისი.

ე. ალავერდოვი. “რელიგიური ექსტრემიზმის გავლენა კავკასიურ უსაფრთხოებაზე, ჩრდილო კავკასიის მაგალითზე“, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები“, თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. 15-16 დეკემბერი.

მ. მეტრეველი. “რელიგიური ტურიზმისა და მომლოცველობის განვითარების ტენდენციები საქართველოში”. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ქუთაისის უნივერსიტეტის IX საერთაშორისო კონფერენცია "ქრისტიანობა და ეკონომიკა - ქუთაისი -2016". 2016წ. "ქრისტიანობა და ეკონომიკა - ქუთაისი -2016", გვ. 68-73.

ნ. ხიდირბეგიშვილი, რ.ბურდიაშვილი. “რისკების შეფასების დელფის მეთოდი“ . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სეუ–2017. . 2017წ. საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“.№4,2017წ. გვ. 49-54.

მ. მეტრეველი. “საქართველოს ტურისტული ბაზრის განვითარების დონე და მდგრადი ზრდის მიმართულებები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტის ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2014, ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“,. 2014წ. სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, #3, 241-247.

ნ. გიორგიშვილი. “საქართველოში იმპორტირებული ნავთობპროდუქტების საშუალოვადიანი პროგნოზირების მეთოდები”. გლობალიზაცია და ეკონომიკურ სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში. გლობალიზაცია და ეკონომიკურ სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში, II საერთაშორისო კონფერენცია.თბილისის უნივერსიტეტი. . 2010წ. გლობალიზაცია და ეკონომიკურ სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში.

ლ. წულუკიძე. “ტრასეკას” სატრანსპორტო დერეფანში არსებული მოწყვლადი ფერდობების სტაბილიზაციის მისაღწევად საჭირო თანამედროვე ღონისძიების კვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“ მოხსენებათა კრებული. ეკო-ლო¬გიის პრობლემები. . 2014წ. ტომი III..

მ. მეტრეველი. “ტურიზმის ინდუსტრიის ეკონომიკური უსაფრთხოების პოლიტიკა”. ქუთაისის უნივერსიტეტი, “სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების და ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები: ახალი გამოწვევები და პერსპექტივები“, . 2013წ. მოხსენებათა კრებული, გვ.169-172.

. “უმნიშვნელო“ არაწრფივობის “მნიშვნელოვანი“ გავლენა ერთი კლასის სინგულარულ ელიფსურ სისტემათა ამოხსნათა ყოფაქცევაზე სინგულარობის მახლობლობაში. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბი¬ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახ. Gგამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXX საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები. . 2016წ. .

N. Lomsadze. “უცხო ენის სწავლების ზოგადი ასპექტები”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გზა ევროინტეგრაციისაკენ”. 2014წ. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი. .

N. Bochorishvili. “უცხო ენის სწავლების ზოგადი ასპექტები”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გზა ევროინტეგრაციისაკენ”გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი. . 2014წ. .

ნ. იმნაძე. “ფ.ლ. რაიტის ორგანული არქიტექტურის განვითარება თანამედროვე ამერიკულ არქიტექტურაში”; . ამერიკისმცოდნეობის XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია “ამერიკა და ამერიკული ღირებულებები” 13-15 მაისი 2010; ივ,ჯავახიშვილის სახ. თბ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი.. წ. .

რ. გოცირიძე, ი. ჩიქვინიძე. “ციფრული ფორმატების ზემოქმედება ინფორმაციის გაგებასა და გამოყენებაზე”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ლინგვისტიკა, ლიტერატურა, დიდაქტიკა – თანამედროვე მეთოდები და სტრატეგიები, თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. .

ბ. იმნაძე. ”PR და ენა”. საერთაშორისო კონფერენციის ” ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში” ბათუმი. . წ. 1. საერთაშორისო კონფერენციის ” ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში” ბათუმიგვ.313-314. .

Н. Куциава, Еристави Д.В., Андгуладзе Ш.В, Гогишвили А.П., Гугешидзе М.К., Мацаберидзе Э.Л., Саруханишвили А.В.. ”К вопросу о новейшей методике термодиамической оценки техногенного сырья“. II Международная конференция, Современные технологии и методы неогранического материаловедения,Тбилиси, Грузия. 2015წ. стр. 97-98.