კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ზუბიაშვილი, გ. ტყეშელაშვილი, თ. კილაძე. ფირმის მენეჯმენტი. . 2014წ. .

ც. ელგენდარაშვილი, თ. ქამხაძე თ. რუხაძე. ფირმის სტრუქტურის სირთულის შეფსება და პატტერნ ანალიზის გამოყენება ორგანიზაციულ სტრუქტურებში. თსუ, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი სამეცნიერო . 2014წ. შრომების კრებული VII .

ს. ხუციშვილი, ვლ.ჭყონია ე.როსტიაშვილი მ.ცერცვაძე.. ფირმის ფუნქციონირების ზოგიერთი პრობლემების სისტემური ანალიზი.. . რუსთავის საერო უნივერსიტეტის კონფერენცია. 2008წ. მოხსენებათა კრებული გვ.233–245.

მ. ვანიშვილი, გოცირიძე ლაშა, მახარობლიშვილი გიორგი. ფისკალური დეცენტრალიზაციის პრობლემები საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „ინოვაციები ბიზნესში"/შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, გვ.145-150 .

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე. ფიტოაქტიური პოლიმერების - პოლისტიმულინების გამოყენების შესაძლებლობის კვლევა უსაფრთხო კვების პროდუქტების წარმოების მიზნით . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები“ . 2015წ. ქუთაისი, გვ. 312-314.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე, მ. შტილმანი. ფიტოაქტიური პოლიმერების - პოლისტიმულინების ზემოქმედების კვლევა ჩაისა და ევგენოლური ბაზილიკის მოსავლიანობასა და ხარისხზე . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“ . 2012წ. ქუთაისი, გვ.389-393.

რ. კლდიაშვილი, ი.ჯიქიძე, შ.თავაძე. ფონდების დაცვის ზოგიერთი საკითხები. საერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურა და ხელოვნება“ კვლევა და მართვა. 2017წ. ბათუმი, .

ვ. მუჯირი. ფორმათწარმოქმნა და კომპოზიციური მეთოდები არქიტექტორ-დეკონსტუქტივისტ ფრენქ ოუენ გერის შემოქმედებაში”. ამერიკისმცოდნეობის XIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენციის . 2012წ. ინტერნეტ გამოცემა Palimfsesti.ge.

ნ. გამყრელიძე. ფრაზეოლოგიზმი და იდიომი,როგორც ენობრივი ცნობიერების პროდუქტი. . II საერთაშორისო კონფერენცია "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები" . 20წ. საქართველო, თბილისი 2010. საკონფერენციო მოხსენებათა კრებული, გვ. 23-26. თბილისი საგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. გამყრელიძე. ფრაზეოლოგიური მნიშვნელობა და მისი კულტუროლოგიური ასპექტები. აკადემიკოს ს. ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ახალციხე 26-27 ივნისის. 26წ. კონფერენციის პროგრამა 2009 წ. გვ. 13.

ნ. აბზიანიძე, ი. ჩხეიძე, მურჯიკნელი გედევანი. ფრაქტალური განზომილების გამოყენება ტოპოლოგიური ქსელების მოდელირებისათვის. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები/ქუთაისი. აკაკი წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. 2016წ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, მოხსენებათა კრებული, 62-165.

ნ. გამყრელიძე. ფრეიმული სემანტიკა და ენობრივი ნიშნის მოტივაცია. . საქართველოს უნივერსიტეტის მეორე რესპუბლიკური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებსი. . 22წ. კონფერენციის პროგრამა 2010 წ. გვ. 10.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი, ღვაჩლიანი ბექა. ფსევდოგათხევადებული პროდუქტის გამოსაშვები ზღუდის სიმაღლის განსაზღვრა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი-პროექტი GNSF/ST 09-542-7-122; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. შრომათა კრებული. გვ. 65-69.

M. Vanishvili. ფულის დროითი ღირებულების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები განვითარებად ქვეყნებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2016"/საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ. 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება", #4 (4), გვ.148-151.

თ. ცინცაძე, მ. ჩიქავა, ი.ბარბაქაძე. ფუნქციური დარღვევები საქართველოში მცხოვრებ მოზარდ გოგონებსა და ვაჟებში. . 2013წ. საერთ.სამეც. კონფ. მსოფლიო და გენდერი თბილისი გვ.219-224.

ვ. ხოჭოლავა. ფურიე-ლაპლასის მწკრივების ძლიერად შეჯამებადობის შესახებ . საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის VII ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია. ბათუმი . 2016წ. 5-9 სექტემბერი.

ლ. ნადარეიშვილი. ფურცლოვანი პოლიმერული კომპოზიტები ანიზოტროპული ელექტროგამტარობით. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები". 2010წ. კონფ. შრომები, გვ. 325-327, ქ. ქუთაისი.

მ. მაისურაძე, ხოშტარია თ., გახოკიძე ნ, მათნაძე მ.. ფუძემდებლური ბენზიმიდაზოლ- და [ბ]ანელირებული თიოფენ და/ან ფურანშემცველი კონდენსირებული სისტემები მოსალოდნელი ანტიტუბერკულოზური და ანტივირუსული აქტივობით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”. . წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”. თეზისები. საქართველო. ქუთაისი.გვ 32 .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, მ.რაზმაძე. ქ. თბილისის გეოთერმული თბომომარაგება XXI საუკუნის ალტერნატივა. საქართველოს განახლებადი ენერგიების ასოციაცია, სტუდენტური კონფერენცია,. 0წ. 26 აპრილი, 2016, თბილისი ISBN 978-9941-0-8777-6 გვ.35–27.

. ქ. თბილისის გლდანის დახურული ნაგავსაყრელის ტერიტორაზე ზედაპირული ჩამონადენების ეკოქიმიური მდგომარეობის შეფასება. გარემო და გლობალური დათბობა. 2011წ. თბილისის ი. ჯავახიშვილის სახ/ უნივერსიტეტის ვ. ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული #3(82), გვ.414-118.