კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. კაჭარავა. ჩვეულებრივი ბეგქონდარას Tymus Vulgaris L გენეტიკური რესურსი და ონთოგენეზის თავისებურებანი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. ახალი ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები, ქუთაისი. გ. 185-187.

ვ. მუჯირი. ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტი (კოლექცია, სკოლა, არქიტექტურა ). ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური საერთაშორისო კომფერენცია . 2017წ. .

ა. კლდიაშვილი. ჩინეთის პირველი ლედი ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია;. 2015წ. .

ჯ. კაკულია, თ.სპარსიაშივილი , რ.სხილაძე. ჩორდის ბარტიტებიდან რენტგენოსკოპიაში გამოსაყენებელი ბარიუმის სულფატის მიღების გამარტივებული ტექნოლოგიური სქემა. საერთ. სამეცნ. კონფერენციის უახლოესი ტექნოლოგიები და საქართველო შრომვბი.თბილისი. წ. .

გ. კოტრიკაძე, თანამომხსენებელი, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ლაურა შავერდაშვილი. ცეზარის, ვიჯინერისა და ვერნამის მეთოდების უნივერსალური მოდელის მიკროპროგრამული სახით წარმოდგენა . საქ. ეროვნული უნ. სეუ, გაერთ. სამეცნ, კონფ. . 2017წ. .

მ. ზუბიაშვილი. ცენტრალური ბანკების წარმოქმნის ისტორია . საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომები # 3. 2007წ. ISSN 1512-1003. გვ 57-81.

მ. ზუბიაშვილი, ჯ.კანკაძე, მ.სტეფნაძე, მ.კანკაძე, მ.ედილაშვილი. ცენტრალური ბანკების წარმოქმნის ისტორია და არსი. საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2007წ. გვ.252-254.

მ. მოისწრაფიშვილი, მ. შველიძე, ბ. ბრეგაძე, ლ. ბალავაძე, გ. ენუქიძე. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების სატრანსპორტო პოლიტიკის პრობლემები გარდამავალი ეკონომიკის პირობებში. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. წ. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტეს შრომების კრებული.

ვ. სონღულაშვილი. ცენტრალური ხელისუფლების ორგანიზაცია. მეფე, პრეზიდენტი. (შდარებითი ანალიზი). . 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობა 2011“.

რ. აბულაძე. ციფრული პოლიტიკის მსოფლიო პრაქტიკა. „ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. ინსტიტუტის დაარსებიდან 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2014წ. 27-28 ივნისი, 2014. გვ. 117-121.

ი. მოდებაძე, ზ. აზმაიფარაშვილი. ციფრული სიგნალების ერთბიტიანი მოდულატორის მოდელირება LabVIEW–ს ბაზაზე. a. wereTlis saxelobis universiteti. saerTaSoriso სამეცნიერო konferencia.. 2017წ. სასოფლო–სამეურნეო მანქანები: ganviTarebis perspeqtivebi სტანდარტიზაციის და ხარისხის მართვის თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით moxsenebebis krebuli, quTaisi, 3 გვ..

გურამ მურჯიკნელი, გივი მურჯიკნელი, ზაალ აზმაიფარაშვილი. ციფრული სიგნალების ერთბიტიანი მოდულატორის მოდელირება LabVIEW–ს ბაზაზე. a. wereTlis saxelobis universiteti. saerTaSoriso სამეცნიერო konferencia.. 2017წ. სასოფლო–სამეურნეო მანქანები: ganviTarebis perspeqtivebi სტანდარტიზაციის და ხარისხის მართვის თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით moxsenebebis krebuli,quTaisi.

ზ. აზმაიფარაშვილი, გ. მურჯიკნელი, მოდებაძე ი., მურჯიკნელი გ.. ციფრული სიგნალების ერთბიტიანი მოდულატორის მოდელირება Labview-ს ბაზაზე. სასოფლო-სამეურნეო და სატრანსპორტო მანქანები: განვითარების პერსპექტივები სტანდარტიზაციისა და ხარისხის მართვის თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით /შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი. 2017წ. საქართველო, ქუთაისი. გვ. 170-172.

გ. ჯოლია. ცოდნის ეკონომიკის კონცეპტუალური ასპექტები. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. 2013წ. .

ვ. კვინტრაძე, თ. ბჟალავა მ. ცირეკიძე. ცოდნის შეფა¬სების ელექტრონული საშუა-ლებები სწავლების თანამედროვე სისტემაში.. IIIსაერთაშორისო-სამეცნიერო კონ¬ფერენციაკომპიუტი¬ნგი¬/ინ-ფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებ¬ლის განათლება. ბათუმი, 17-19 ოქტომბერი, 2014წ.. 0წ. .

რ. გაფრინდაშვილი. ცრურწმენები თუ ღირებულებათა ჩანერგვის მექანიზმები. ახალციხის სასწავლო უნივერსიტეტი, რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. .

გ. კაიშაური. ცხიმზეთი გოგრის თესლისგან. ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა და ასპირანტთა სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი საქართველოს აგროსამრეწველო კომპლექსის განვითარების პრობლემებისადმი. თბ . 1996წ. გვ. 202-203.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, მღებრიშვილი სოფიკო. ცხობილზე კრემის წამსვები ახალი მექანიზმი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი-გრანტი GNSF/ST/08/7-493; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. შრომათა კრებული. გვ. 272-275.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული მრავალცვლადიანი ფუნქციის არგუმენტების ერთცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლის სახის მათემატიკური მოდელის მამოწმებელი კრიტერიუმი.. საქართველოს მათემატიკოსთა მე–5 ყრილობა.. 2009წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ.17.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული მრავალცვლადიანი ფუნქციის არგუმენტების ერთცვლადიან ფუნქციათა ჯამის სახის მათემატიკური მოდელის მამოწმებელი კრიტერიუმი.. საქართველოს მათემატიკოსთა მე–5 ყრილობა.. 2009წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 18.