კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

R. Diakonidze, გ. გავარდაშვილი, გ. ჩახაია. შავი ზღვის სანაპირო ზოლის კვლევა. . მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ . 2012წ. 24-31, ივლისი, ქობულეთი, საქართველო, 2012, გვ. 23-24..

. შავი ზღვის სანაპიროს ურეკი-შეკვეთილის ზონის ზღვის, მდინარის და სასმელ წყალში ბიოგენური ნივთიერებების შემცველობა. შემცველობა.გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება საერთ. სამეც.ტექ. კონფერენცია შრომები. 2010წ. გვ 135.

კ. ფხაკაძე, null. შალვა ფხაკაძის აღნიშვნათა თეორია და სხვადასხვა ბუნებრივი ენების წარმოქმნის ქართული თეორია. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2014წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ინგლისურად), 48-49.

გ. კოტრიკაძე, ხელმძღვანელი, სტ. ქ.ფუტკარაძე. შებრუნებული მატრიცის მეთოდით დაშიფრული ინფორმაციის დაბალი მედეგობა. წმინდა გრიგოლ ფერაძის სასწ. უნ. სტუდენტთა სამეცნიერო კონფ. . 2016წ. II ადგილი.

გ. კოტრიკაძე, მომხსენებელი. შებრუნებული მატრიცის მეთოდით დაშიფრული ინფორმაციის დაბალი მედეგობა. თბ. დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტი, ტურიზმის აკადემია, სამეცნიერო ძიებანი, სამეცნ. კონფ. IX ტომი, . 2013წ. გვ.64..

თ. აბულაძე. შეკრების ოპერაციის გამოკვლევა ორთოგონალური ასოციატური მრავალპროცესორული გამომთვლელი სისტემის ამომხსნელ ველში. რესპუბლიკის სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის "გამოთვლითი ტექნიკის საკითხები". 1979წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, ქ. თბილისი, 4გვ.

კ. ფხაკაძე, ა. მასხარაშვილი. შემამოკლებელი გამოსახულებების ლინგვისტური კლასიფიკაცია ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მიხედვით. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2013წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ქართულად), 148-149.

ტ. ბუაძე, გ. ფიფია. შემთხვევითი პროცესებიდან ინტეგრალური პოლინომებისთვის განაწილებათა აგება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2-4 ივნისი. 1997წ. 1997, ნაწილი II, 213.

გ. კოხრეიძე, მამუკა ბახტაძე, გრიგოლ ფრანგიშვილი, ეთერ ტეტუნაშვილი. შემხვედრ-პარალელურად ჩართულ უკუ მართვად გამმართველ-ინვერტორულ აგრეგატებში ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესების მათემატიკური მოდელირება. . ქუთაისის IV საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. . 2016წ. .

ზ. ნაცვლიშვილი, ჯ. სანიკიძე. შენიშვნა სინგულარული ინტეგრალების აპროქსიმაციის მეთოდის გამოყენებაზე სასაზღვრო ამოცანების რიცხვითი ამოხსნისათვის . თბ. სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახ. გამოყენებითი მათ. ინსტ. გაფართოებული სემინარის სხდომები, 26-28 აპრილი . 1995წ. 15 გვ.

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, გ. იოსებაშვილი. შენობებისა და ნაგებობების აგება დაბინძურებულ ტერიტორიებზე. II საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები". . 2012წ. გვ.6.

ზ. ეზუგბაია, გ. იოსებაშვილი, ი.ირემაშვილი. შენობებისა და ნაგებობების აგება დაბინძურებულ ტერიტორიებზე. მე–2 საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები.ქობულეთი. 2012წ. .

მ. მამნიაშვილი. შეურაცხის მართლსაწინააღმდეგო ქმედების იურიდიული შეფასების თავისებურებანი, თინათინ წერეთლის დაბადების ასი წლისთავთან მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია. თინათინ წერეთლის სახელობის სამართლის ინსტიტუტი. 2006წ. .

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე, ნ. როსტიაშვილი. შეცდომათა ალბათობის გაზომვის პრინციპები გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს).. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2016წ. .

მ. ჩხაიძე, როსტიაშვილი ნ., სვანიძე რ. შეცდომათა ალბათობის გაზომვის პრინციპები გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან–ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. მოხსენებების კრებული. ქუთაისი,. 2016წ. გვ. 185–187.

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე, ნ. როსტიაშვილი. შეცდომათა ალბათობის შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს).. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2016წ. .

მ. ჩხაიძე, როსტიაშვილი ნ., სვანიძე რ.. შეცდომათა ალბათობის შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან–ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. მოხსენებების კრებული. ქუთაისი,. 2016წ. გვ. 182–185.

მ. მამნიაშვილი. შეჯიბრებითობისა და თანასწორობის პრობლემატიკა გამოძიების სტადიაზე. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ნ. როსეფაშვილი. შინაურული ანდერძი . სახელმწიფოს მართვის აქტუალური საკითხები; საერთაშორისო, იურიდიულ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2016 წელი,115–116;.

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. შრობის პროცესების ოპტიმალური მართვის ავტომატიზებული სისტემები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები“ თეზისები. – ქუთაისი. 2008წ. გვ. 200.