კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. აბულაძე. ციფრული პოლიტიკის მსოფლიო პრაქტიკა. „ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. ინსტიტუტის დაარსებიდან 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2014წ. 27-28 ივნისი, 2014. გვ. 117-121.

ი. მოდებაძე, ზ. აზმაიფარაშვილი. ციფრული სიგნალების ერთბიტიანი მოდულატორის მოდელირება LabVIEW–ს ბაზაზე. a. wereTlis saxelobis universiteti. saerTaSoriso სამეცნიერო konferencia.. 2017წ. სასოფლო–სამეურნეო მანქანები: ganviTarebis perspeqtivebi სტანდარტიზაციის და ხარისხის მართვის თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით moxsenebebis krebuli, quTaisi, 3 გვ..

გურამ მურჯიკნელი, გივი მურჯიკნელი, ზაალ აზმაიფარაშვილი. ციფრული სიგნალების ერთბიტიანი მოდულატორის მოდელირება LabVIEW–ს ბაზაზე. a. wereTlis saxelobis universiteti. saerTaSoriso სამეცნიერო konferencia.. 2017წ. სასოფლო–სამეურნეო მანქანები: ganviTarebis perspeqtivebi სტანდარტიზაციის და ხარისხის მართვის თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით moxsenebebis krebuli,quTaisi.

ზ. აზმაიფარაშვილი, გ. მურჯიკნელი, მოდებაძე ი., მურჯიკნელი გ.. ციფრული სიგნალების ერთბიტიანი მოდულატორის მოდელირება Labview-ს ბაზაზე. სასოფლო-სამეურნეო და სატრანსპორტო მანქანები: განვითარების პერსპექტივები სტანდარტიზაციისა და ხარისხის მართვის თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით /შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი. 2017წ. საქართველო, ქუთაისი. გვ. 170-172.

გ. ჯოლია. ცოდნის ეკონომიკის კონცეპტუალური ასპექტები. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. 2013წ. .

ვ. კვინტრაძე, თ. ბჟალავა მ. ცირეკიძე. ცოდნის შეფა¬სების ელექტრონული საშუა-ლებები სწავლების თანამედროვე სისტემაში.. IIIსაერთაშორისო-სამეცნიერო კონ¬ფერენციაკომპიუტი¬ნგი¬/ინ-ფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებ¬ლის განათლება. ბათუმი, 17-19 ოქტომბერი, 2014წ.. 0წ. .

რ. გაფრინდაშვილი. ცრურწმენები თუ ღირებულებათა ჩანერგვის მექანიზმები. ახალციხის სასწავლო უნივერსიტეტი, რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. .

გ. კაიშაური. ცხიმზეთი გოგრის თესლისგან. ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა და ასპირანტთა სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი საქართველოს აგროსამრეწველო კომპლექსის განვითარების პრობლემებისადმი. თბ . 1996წ. გვ. 202-203.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, მღებრიშვილი სოფიკო. ცხობილზე კრემის წამსვები ახალი მექანიზმი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი-გრანტი GNSF/ST/08/7-493; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. შრომათა კრებული. გვ. 272-275.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული მრავალცვლადიანი ფუნქციის არგუმენტების ერთცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლის სახის მათემატიკური მოდელის მამოწმებელი კრიტერიუმი.. საქართველოს მათემატიკოსთა მე–5 ყრილობა.. 2009წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ.17.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული მრავალცვლადიანი ფუნქციის არგუმენტების ერთცვლადიან ფუნქციათა ჯამის სახის მათემატიკური მოდელის მამოწმებელი კრიტერიუმი.. საქართველოს მათემატიკოსთა მე–5 ყრილობა.. 2009წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 18.

ი. გორჯოლაძე, ნ.გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახის დადგენის მათემატიკური მოდელების მეთოდი.. საქართველოს მათემატიკოსთა მე–4 ყრილობა. . 2005წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ.40.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული სამცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახის დადგენის მათემატიკური მოდელების მეთოდი. . საქართველოს მათემატიკოსთა მე–4 ყრილობა.. 2005წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ.41.

ს. სიგუა. ძალაუფლებისა და კულტურის ფაქტორები ქართველურ ტომებში, . ი. გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, გორი, . 2016წ. გვ. 158–164..

შ. ნემსაძე, ქაჯაია დავითი. ძალოვან კაბელებში ნაწილობრივი განმუხტვების შესახებ. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები". 2010წ. ქუთაისი, 21-22 მაისი .

თ. კოხრეიძე, ფ. კენჭოშვილი. ძალოვანი ზეგამტარული დენსაზღუდის მათემატიკური მოდელი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. მსოფლიო ენერგეტიკული განვითარება თეზისების კრებული .

თ. კოხრეიძე, გ. ქადაგიშვილი. ძალოვანი ზწეგამტარული გადამრთველი-კრიოტრონის ვოლტამპერული მახასიათებელი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. მსოფლიო ენერგეტიკული განვითარება თეზისების კრებული .

. ძველი ანატოლიის სამხედრო აღჭურვილობასთან და სამხედრო საქმესთან დაკავშირებული ტერმინოლოგიის ამსახველი ლუვიური იეროგლიფები. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ივ. ჯავახიშვილის 140 წლისთავისადმი. 2016წ. .

ნ. ბახსოლიანი, ნ. ხაზარაძე. ძველი ანატოლიის სამხედრო საქმის ისტორიის ამსახველი ლუვიური იეროგლიფები. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2016წ. .

ნ. ბახსოლიანი. ძველი მცირე აზიის ეთნიკური და პოლიტიკური განვითარების პარადიგმები. თსუ საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრი, . 2016წ. .