კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. შატაკიშვილი, ი. ლომიძე; გ. ხელიძე. წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება მცირე ჰიდროენერგეტიკის განვითარებით.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”, შრომები “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2010წ. .

თ. გველესიანი, ზ. ციხელაშვილი, ლ. კლიმიაშვილი. წყლის, როგორც სასურსათო ნედლეულის, დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება.. . 2009წ. Proceeding of the Internat. Scient. confer. on "Food Safety Problems". Tbilisi, Georgia, .

ნ. წერეთელი, ქ. წერეთელი, გრიგალაშვილი არჩილი, ნანობაშვილი დომნა. ჭიათურის მანგანუმის მადნებიდან მაღალკაჟმიწაშემცველი ნაჭროვანი პროდუქტების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მეორე საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა.თბილისი. 2009წ. .

ჯ. შენგელია, ჯ. გველესიანი. ჭიათურის მანგანუმის მეტალურგიული კონცენტრატიდან მაღალი სისუფთავის ელექტროკიზური მანგანუმის დიოქსიდის წარმოების შესახებ . . წ. ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგია – მიღწევები და პერსპექტივები.

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, რ. ბაკურაძე, ნ. თოფურიძე, ი. ფავლენიშვილი. . ხაზობრივი პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაცია. . გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები, თბილისი, . 2012წ. გვ. 92-98.

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე. ხეთური კანონების გენდერული ასპექტები. თბილისის საერთაშორისო აკადემია. 2016წ. .

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი. ხელნაწერი სიმბოლოების ამოცნობა სიმძიმის ცენტრის მეთოდის გამოყენებით. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების ასოციაცია. მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”ინტერნეტი და საზოგადოება”. ინსო-2011. ქუთაისი. 2011წ. .

თ. საანიშვილი, ნ.ყავლაშვილი, ო.ლაბაძე, ლ.გვარამაძე, გ.კიკნაძე.. ხელოვნური მოკროკლიმატის მართვის სისტემის მოცულობითი ფიზიკური მოდელი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 21-ე საუკუნის მეცნერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. . 2012წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, 0186, თბილისი, მინდელის ქ. 10. საქართველო, თბილისი 19-21 სექტემბერი, 2012 წელი, გვ. 116-120. . .

ნ. ყავლაშვილი, თ. საანიშვილი. ხელოვნური მიკროკლიმატის ადაპტური მართვა. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა” . 2010წ. მოხსენების თეზისები ქ. თბილისი გვ. 103.

ნ. ყავლაშვილი, თ. საანიშვილი. ხელოვნური მიკროკლიმატის მართვის სისტემის მოცულობითი ფიზიკური მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიები განვითარების ძირითადი პარადიგმები . 2012წ. საქართველო, თბილისი გვ. 116-119.

ი. ჩხეიძე, ომარ ტომარაძე, ლალი ტოკაძე. ხმაურშემცველი სიგნალებიდან ხელშეშლის აღმოფხვრისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენების საკითხები. საერთაშორისო კონფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები” 2011 წლის 30 მარტი, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტის დაარსების დღისა და დამსახურებული მეცნიერის, საზოგადო მოღვაწის, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატის, საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსის რაფიელ ჩიქოვანის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები”. 2011წ. 2011, 30 მარტი, გვ.229–235.

რ. ქუთათელაძე. ჯანდაცვის სისტემაში ინოვაციების განვითარება და სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება. საერთაშორისო სამეცნიერო შრომათა კრებული "მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. #2, გვ. 107-117.

რ. ქინქლაძე, ქეთევან ჩიტალაძე, ნინო აბესაძე. ჯანდაცვის სტატისტის ინფორმაციული უზრუნველყოფის შესახებ. მედიკოსთა XXVI საერთაშორისო სკოლა–კონფერენცია ,,თანამედროვე კლინიკური მწდიცინა:მიღწევები დაუახლესი ტექნოლოგიები. 2008წ. .

ლ. ჩხეიძე, ნ.ჯვარელია, ნ.მაჭავარიანი. ჯანსაღი საწარმოო გარემო-ჯანსაღი ქალი-ჯანსაღი თაობა. სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ``ქალი და XXI საუკუნე``. 2011წ. 170-172 გვ..

ქ. შენგელია. ჯინის კოეფიციენტი, შემოსავლების უთანაბრობის მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი- სეუ. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სეუ 2015, №2(2), გვ.368-377.

მ. მილაშვილი. ჯულია მორგანი - პირველი ამერიკელი არქიტექტორი ქალი. თსუ.ამერიკის შესწწავლის საქართველოს ასოციაცია ამერიკათმცოდნეობის XVII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია.თსუ. 2016წ. .

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. ჰაერის კონდენსირების ოპტიმალური მართვის სისტემა. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „კვების პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიებისა და ტექნიკის სრულყოფა“ შრომების კრებული. 2011წ. ქუთაისი, აწსუ, გვ. 246-250.

გ. ბურჯალიანი. ჰაერის ტემპერატურის ცვლილების გავლენა წიბოს ეფექტურობის კოეფიციენტზე. ენერგეტიკული ფორუმი. 2002წ. VI სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომათა კრებული.

ვ. კვინტრაძე, ვ. მელაძე. ჰაიზენბერგის განუზღვ-რელობის თანაფარდობა მაგალი¬თებში.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-გამოყენებითი ფიზიკის აქტუა¬ლური საკითხები. მოხსენებათა კრებული, თბილისი, 2011წ.. 0წ. .

ი. ბურდული. ჰერმან ჰესეს თამაშის ელემენტები პოსტმოდერნიზმის ზრურბლზე და პიესა კონტრაბასი. სეუ. 2016წ. სეუ და მეცნიერება #5(5).