კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4225 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ბურჯალიანი. ჰაერის ტემპერატურის ცვლილების გავლენა წიბოს ეფექტურობის კოეფიციენტზე. ენერგეტიკული ფორუმი. 2002წ. VI სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომათა კრებული.

ვ. კვინტრაძე, ვ. მელაძე. ჰაიზენბერგის განუზღვ-რელობის თანაფარდობა მაგალი¬თებში.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-გამოყენებითი ფიზიკის აქტუა¬ლური საკითხები. მოხსენებათა კრებული, თბილისი, 2011წ.. 0წ. .

ი. ბურდული. ჰერმან ჰესეს თამაშის ელემენტები პოსტმოდერნიზმის ზრურბლზე და პიესა კონტრაბასი. სეუ. 2016წ. სეუ და მეცნიერება #5(5).

ა. ბურჯალიანი. ჰერმენევტიკისა და ექსისტენციალური კომუნიკაციის ურთიერთმიმართების შესახებ თანამედროვე ექსისტენციალიზმში.. საქ.მეც.აკად.ფილისოფიის ინსტიტუტი .. 2010წ. თბ.2010წ. 20 აპრილი.

თ. ტროყაშვილი. ჰიდროაგრეგატის სიხშირის რეგულატორი. აკადემიკოს ვახტანგ გომელაურის და არჩილ გომელაურის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ენერგეტიკა - პრობლემები და პერსპექტივები. 2000წ. მოხსენებათა კრებული,, გვერდი 25.

. ჰიდროაგრეგატის სიხშირის რეგულატორი. აკადემიკოს ვახტანგ გომელაურის და არჩილ გომელაურის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ენერგეტიკა - პრობლემები და პერსპექტივები. 2000წ. მოხსენებათა კრებული,, გვერდი 25.

ზ. აზმაიფარაშვილი, ლ.გუგულაშვილი, ი.მეცხვარიშვილი. ჰიდროგენერატორების როტორის ფორმისა და ელექტრომაგნიტური მდგომარეობის გამოვლენა და შესწავლა ახალი ტიპის ინტეგრირებადი სენსორებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“ ქუთაისი, აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მოხსენებების კრებული. 2015წ. .

ლ. მაისაია, ხ.კიკნაძე. ა.გოგიაშვილი. ჰიდროგეოლოგიური პირობების ზეგავლენა გრუნტის წყლების დინამიკასა და ეკოლოგიური სტაბილურობის შენარჩუნებაზე. V საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნილური კონფერენცია. 2015წ. წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები გვ.166-168.

დ. ჩომახიძე, მ.ნემსწვერიძე. ჰიდროელექტროსადგურების ტარიფები საქართველოში. Akaki Tsereteli State University. 2018წ. .

ლ. შატაკიშვილი, ი. ლომიძე; გ. ხელიძე; ზ. ჩუბინიძე. ჰიდროენერგეტიკლი რესურსები, მათი ათვისების პრიორიტეტები და პერსპექტივები. ენერგეტიკის სექტორის შესაძლებლობების გაუმჯობესების პროექტი. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახე. უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. . 2010წ. 109-112. მოხსენებების კრებული.

გ. მახარაძე, ნ. სამსონია, მახარაძე ია. ჰიდროენერგეტიკული სისტემის განვითარების წრფივი მოდელი. ქუთაისის საერთაშორისო კონფერენცია: "მდგრადი ენერგეტიკა, გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივა". 2015წ. კონფერენციის მასალები, გვ. 22-26.

ნ. სამსონია, ი.მახარაძე. ჰიდროენერგოსისტემის ოპტიმალური განვითარების წრფივი მოდელი. ქ.ქუთაისი. 2015წ. მოხსენებათა კრებული.

ზ. ხვედელიძე, თ. დავითაშვილი, ი. სამხარაძე. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები.. სტუ ჰმი მიძღვნილი აკადემიკოს გივი სვანიძის დაბადებიდან 90 წლისთავისამი. 0წ. სტუ-ის ჰმი-ის შრომები ტ.117.გვ.145-148. 2011წ..

ლ. შატაკიშვილი, ი. ლომიძე; გ. ხელიძე; ა. ქანთარია. ჰიდროტურბინების მ.ქ.-კ.-ს განსაზ-ღვრა აბრაზიული ცვეთის გათვალისწინებით. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახ.უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. . 2013წ. .

კ. ბზიავა, ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი, ინაშვილი ირმა, კირტავა ვაჟა. ჰიპერკონცენტრირებული ნაკადების ჰიდრავლიკური მახასიათებლების გაანგარიშება ღვარსაშვზე გადადინების შემთხვევაში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“, ქ. თბილისი, 2-3-4 ოქტომბერი, 2014 წ.. 2014წ. გვ. 345-348.

ტ. ბუაძე, თ. ბიბილაშვილი, ნ. ექსეულიძე, ი. წერეთელი. ჰიპოთეზათა მიმდევრობითი შემოწმების ერთი კრიტერიუმის შესახებ . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მუშაობის აქტუალური პრობლემები“, ლაგოდეხი, 13-15 ოქტომბერი, 1995, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1995წ. 1995, გვ. 30.

ნ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე. ჰიპონიმური ხის ავტომატური ფორმირება ქართულ GeWordNet-ში. სემიოტიკის VII საერთაშორისო კონფერენცია „ქაოსის და კოსმოსის სემიოტიკა“. 2016წ. ბათუმი.

რ. ქინქლაძე. ჰუმანური განვი\ტარების ინდექსის ტენდენციები საქართველოში. ბათუმის ნავიგაციის უნივერსიტეტი. 2015წ. თანამედროვე მენეჯმენტი:პრობლრმრბი, ჰიპოტეზები, კვლევები. I საერთასორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული.

მ. კაპანაძე, ელენე მენაბდე. ‘’საერთაშორისო აგროტურიზმი: პერსპექტივები საქართველოსთვის.’’ . IV საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ბათუმი.. 2013წ. ბათუმი-ტრაპზონი გვ346-349.

A. Meskhi. ’Fractional integral operators between Banach function lattices’’ (Invited Speaker). International Workshop on Operator Theory and Applications(IWOTA 2015), . 2015წ. Book of Abstracts (see http://gmu.ge/iwota2015/Files/IWOTA_2015_ABSTRACTS.pdf).