კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ყირმელაშვილი, გ. ჯავახიშვილი, ე. რთველიაშვილი, გ. რობაქიძე, ც. ბუჩუკური, ი. მასპინძელაშვილი. წრფივი პროგრამირების ამოცანების ამოხსნა ეგმ-ზე სიმპლექსური მეთოდის გამოყენებით. 1995. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია “უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მუშაობის აქტუალური პრობლემები” თბილისი. 1995წ. გვ. 87.

ი. ქართველიშვილი. წრფივი პროგრამირების ამოცანის ოპტიმალური ამონახსნების მოძებნა მცირე საწარმოს მუშაობის მაგალითზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია `ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო~. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი `გლობალიზაცია და ბიზნესი~, სპეციალური გამოშვება #1. 2016წ. .

გ. ყირმელაშვილი. წრფივი პროგრამირების გრაფიკული და სიმპლექსური მეთოდების გამოყენება ეკონომიკაში . თბილისის უნივერსიტეტის 15 წლისთავისადმი მიძღვნილი I საერთაშორისო კონფერენცია „გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული განვითარების ტენდენციები“ (მასალები), გამომცემლობა „თობალისი“, თბილისი, საქართველო. 2009წ. გვ. 196-205.

ც. ბასილაშვილი, ტაბატაძე ჯ., ჯანელიძე მ.. წყალდიდობების პროგნოზირება შიდა ქართლის არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე გარემოს ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. “ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტომი 117, 16 – 19.

ც. ბასილაშვილი, მამასახლისი ჟ., ბოლაშვილი ნ.. წყალმოვარდნების მაქსიმალური ხარჯების გაანგარიშება და პროგნოზირება მდ.ცხენისწყლის მაგალითზე. საერთაშორისო კონფერენცია „ეროზიულ–ღვარცოფული მოვლენები და ზოგიერთი მომიჯნავე პრობლემები„ თბილისი. წ. საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო შრომათა კრებული „ეროზიულ–ღვარცოფული მოვლენები„.

ზ. ციხელაშვილი, ლ. კლიმიაშვილი, თ.გველესიანი. წყლის ,როგორც სასურსათო ნედლეულის, დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის " სურსათის უვნებლობის პრობლემები" მოხსენებათა კრებული, 7 გვ. თბილისი. 2009წ. .

თ. ფალავანდიშვილი, ლ. გვასალია. წყლის გაწმენდა მძიმე მეტალებიგან ბუნებრივი სორბენტის გამოყენებით. საერთაშოსრისო სამეცნიერო კონფერენცია "თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები". 2008წ. გვ.74.

ლერი გვასალია. წყლის გაწმენდა მძიმე მეტალებისაგან ბუნებრივი სორბენტის გამოყენებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები". 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები" მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 14–16 მაისი, 2008, გვ.73–74.

ლ. შატაკიშვილი, ი. ლომიძე; გ. ხელიძე. წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება მცირე ჰიდროენერგეტიკის განვითარებით.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”, შრომები “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2010წ. .

თ. გველესიანი, ზ. ციხელაშვილი, ლ. კლიმიაშვილი. წყლის, როგორც სასურსათო ნედლეულის, დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება.. . 2009წ. Proceeding of the Internat. Scient. confer. on "Food Safety Problems". Tbilisi, Georgia, .

ნ. წერეთელი, ქ. წერეთელი, გრიგალაშვილი არჩილი, ნანობაშვილი დომნა. ჭიათურის მანგანუმის მადნებიდან მაღალკაჟმიწაშემცველი ნაჭროვანი პროდუქტების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მეორე საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა.თბილისი. 2009წ. .

ჯ. შენგელია, ჯ. გველესიანი. ჭიათურის მანგანუმის მეტალურგიული კონცენტრატიდან მაღალი სისუფთავის ელექტროკიზური მანგანუმის დიოქსიდის წარმოების შესახებ . . წ. ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგია – მიღწევები და პერსპექტივები.

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, რ. ბაკურაძე, ნ. თოფურიძე, ი. ფავლენიშვილი. . ხაზობრივი პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაცია. . გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები, თბილისი, . 2012წ. გვ. 92-98.

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე. ხეთური კანონების გენდერული ასპექტები. თბილისის საერთაშორისო აკადემია. 2016წ. .

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი. ხელნაწერი სიმბოლოების ამოცნობა სიმძიმის ცენტრის მეთოდის გამოყენებით. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების ასოციაცია. მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”ინტერნეტი და საზოგადოება”. ინსო-2011. ქუთაისი. 2011წ. .

თ. საანიშვილი, ნ.ყავლაშვილი, ო.ლაბაძე, ლ.გვარამაძე, გ.კიკნაძე.. ხელოვნური მოკროკლიმატის მართვის სისტემის მოცულობითი ფიზიკური მოდელი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 21-ე საუკუნის მეცნერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. . 2012წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, 0186, თბილისი, მინდელის ქ. 10. საქართველო, თბილისი 19-21 სექტემბერი, 2012 წელი, გვ. 116-120. . .

ნ. ყავლაშვილი, თ. საანიშვილი. ხელოვნური მიკროკლიმატის ადაპტური მართვა. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა” . 2010წ. მოხსენების თეზისები ქ. თბილისი გვ. 103.

ნ. ყავლაშვილი, თ. საანიშვილი. ხელოვნური მიკროკლიმატის მართვის სისტემის მოცულობითი ფიზიკური მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიები განვითარების ძირითადი პარადიგმები . 2012წ. საქართველო, თბილისი გვ. 116-119.

ი. ჩხეიძე, ომარ ტომარაძე, ლალი ტოკაძე. ხმაურშემცველი სიგნალებიდან ხელშეშლის აღმოფხვრისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენების საკითხები. საერთაშორისო კონფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები” 2011 წლის 30 მარტი, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტის დაარსების დღისა და დამსახურებული მეცნიერის, საზოგადო მოღვაწის, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატის, საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსის რაფიელ ჩიქოვანის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები”. 2011წ. 2011, 30 მარტი, გვ.229–235.

რ. ქუთათელაძე. ჯანდაცვის სისტემაში ინოვაციების განვითარება და სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება. საერთაშორისო სამეცნიერო შრომათა კრებული "მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. #2, გვ. 107-117.