კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

A. Meskhi. ’Multilinear Integral Operators in Weighted Function Spaces. II Advanced Courses of TICMI in Applied Mathematics. 2015წ. .

R. Gotsiridze. ’Virtual Communication:Unique Opportunity for Language Learning”. IBSU. 2013წ. Third International Conference On Education, English Language Teaching, English Language and Literature.

მ. კაპანაძე. ’’ სოფლის მეურნეობის განვითარება–რეალური პრიორიტეტი.’’ . პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.. 2013წ. “პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის.

მ. კაპანაძე. ’’ინოვაციური ტექნოლოგიები და ბიზნესის კონკურენტუნარიანოიბა.. ’ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კომპერენცია. ეკონომიკური , სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები.. . 2015წ. კონფერენციის მასალებიN1კონფერე ნცია „თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური,სამართლებრივი და სო ციალური პრობლემები’’, საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ორგანიზებული მეცნიერებებისა და ინოვაციების საერთაშორისო კვირეული, ქუთაისი, საქართველო, .

N. Gamsaxurdia. “ the Role of the Black Church in the lives of African Americans”. Annual International Conference on American Studies. Iv. Javakhishvili State University. 0წ. May2010.

R. Gotsiridze. “A New Paradigm For The New Age”. On Education, English Language Teaching, English Language and Literature. 2012წ. IBSU.

N. Gamsaxurdia. “Colin Powell and the Military”. 3rd Annual International Research Conference on American Studies . 0წ. November 12th, .

R. Gotsiridze. “Computer Mediated Communication”. First International Research Conference at the faculty of Education - On Education, English Language Teaching, English Language and Literature. 2011წ. IBSU.

R. Gotsiridze, ი.ჩიქვინიძე. “Computer Realization of the Tasks Developing Independent Reading Skills”. Free Linguistics Conference, Sydney. 2011წ. .

. “Culture – A Vital Component Of Language Learning”. University of Malta. 2012წ. 15th International Conference: Russia And The West: The Dialog Of Cultures.

R. Gotsiridze. “Digital Games as a Powerful resource in Education”. სტუ. 2012წ. saerTaSoriso samecniero konferencia “verbaluri komunikaciuri teqnologiebi”.

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. “Globalization and Prospects of stable development of the economics of Georgia. ოდესის საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. . 2010წ. .

ი. მეგრელიშვილი. “In vitro კარტოფილის გაკაჟებული სინჯარის მცენარეების გამოყენების შესაძლებლობა ბიო- მეურნეობებისათვის. „საქართველოს ფიტოგენური რესურსი და მისი გაუმჯობესების ინოვაციური ტექნოლოგიები „ სამეცნიერო კონფერენცია, . 2016წ. თბილისი 21 სექტემბერი, გვ. 49-54.

R. Gotsiridze. “Integration of Internet technologies into language courses". III Международная научно-методическая конференция “Межкультурная – Интеркультурная Коммуникация: Теория и Практика Обучения и Перевода”. 2014წ. Материалы III Международной научно-методической конференции “Межкультурная – Интеркультурная Коммуникация: Теория и Практика Обучения и Перевода”.

R. Gotsiridze. “Latest Trends for Teachers and Learners of English”. The 6th International Research Conference on Education, Language and literature . 2016წ. Proceedings Book International Black Sea University, Tbilisi.

R. Gotsiridze. “Metaphoric Nomination in English Language Computer Terminology” . International Conference “Language, Culture and World View” , UG. 2016წ. Proceedings Book, University of Georgia, Tbilisi.

რ. გრიგოლია. “Modal and Temporal Logics”. Third Vienna Tbilisi Summer School in Logic and Language”. წ. 24-28, September 2007, Tbilisi, Georgia (Invited Speaker).

E. Sanaia, G. Bokuchava, T. Kuchukhidze, N. Jalagonia, R. Chedia.. “Obtaining of Different Types of Composite Materials by High Temperature Vacuum Furnace (OXY-GON)” . 2th International Conference Modern Technologies and Methods of inorganic materials Science Proceedings. 2015წ. pp. 90-96.

რ. გრიგოლია. “On Medvedev’s Logic”. Seventh International Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computation. წ. Tbilisi, October 1-5, 2007, Georgia.

რ. გრიგოლია. “On one problem of Harvey Friedman”. International Conference on “Algebraic and Topological Methods in Non-Classical Logics”. წ. July 7 – 11, 2003, Tbilisi, Georgia.