კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი, ფოდიაშვილი დავითი. “ინოვაციური მცირე საწარმოების პიარი და იმიჯი”.. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პ. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი, ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციისმასალების კრებული: . 2016წ. “ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში.”თსუ პ. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობაP1-2 ივლისი, თბ.2016.

ნ. იმნაძე. “კინეტიზმი,როგორც არქირექტურული ფორმის ძიების პროცესი თანამედროვე ამერიკულ არქიტექტურაში”; . ამერიკისმცოდნეობის XII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია “ამერიკა: XXI საუკუნის გამოწვევები” 23-25 მაისი 2011; ივ,ჯავახიშვილის სახ. თბ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი.. წ. .

გ. ჭიკაძე, მ. სულაშვილი. “კორუფციის ეკონომიკური მოდელი“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები. 2008წ. მოხსენებათა კრებული ქუთაისი.

ქ. სალუქვაძე. “მწვანე დეკორი ამერიკულ ინტერიერში”. ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაციის, ამერიკისმცოდნეობის XII ყოველწლიური საერთაშორისო კომფერენცია“ამერიკა XXI საუკუნის გამოწვევები”. 2016წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ..

ე. ალავერდოვი. “რელიგიური ექსტრემიზმის გავლენა კავკასიურ უსაფრთხოებაზე, ჩრდილო კავკასიის მაგალითზე“, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები“, თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. 15-16 დეკემბერი.

მ. მეტრეველი. “რელიგიური ტურიზმისა და მომლოცველობის განვითარების ტენდენციები საქართველოში”. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ქუთაისის უნივერსიტეტის IX საერთაშორისო კონფერენცია "ქრისტიანობა და ეკონომიკა - ქუთაისი -2016". 2016წ. "ქრისტიანობა და ეკონომიკა - ქუთაისი -2016", გვ. 68-73.

ნ. ხიდირბეგიშვილი, რ.ბურდიაშვილი. “რისკების შეფასების დელფის მეთოდი“ . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სეუ–2017. . 2017წ. საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“.№4,2017წ. გვ. 49-54.

მ. მეტრეველი. “საქართველოს ტურისტული ბაზრის განვითარების დონე და მდგრადი ზრდის მიმართულებები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტის ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2014, ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“,. 2014წ. სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, #3, 241-247.

ნ. გიორგიშვილი. “საქართველოში იმპორტირებული ნავთობპროდუქტების საშუალოვადიანი პროგნოზირების მეთოდები”. გლობალიზაცია და ეკონომიკურ სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში. გლობალიზაცია და ეკონომიკურ სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში, II საერთაშორისო კონფერენცია.თბილისის უნივერსიტეტი. . 2010წ. გლობალიზაცია და ეკონომიკურ სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში.

ლ. წულუკიძე. “ტრასეკას” სატრანსპორტო დერეფანში არსებული მოწყვლადი ფერდობების სტაბილიზაციის მისაღწევად საჭირო თანამედროვე ღონისძიების კვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“ მოხსენებათა კრებული. ეკო-ლო¬გიის პრობლემები. . 2014წ. ტომი III..

მ. მეტრეველი. “ტურიზმის ინდუსტრიის ეკონომიკური უსაფრთხოების პოლიტიკა”. ქუთაისის უნივერსიტეტი, “სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების და ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები: ახალი გამოწვევები და პერსპექტივები“, . 2013წ. მოხსენებათა კრებული, გვ.169-172.

. “უმნიშვნელო“ არაწრფივობის “მნიშვნელოვანი“ გავლენა ერთი კლასის სინგულარულ ელიფსურ სისტემათა ამოხსნათა ყოფაქცევაზე სინგულარობის მახლობლობაში. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბი¬ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახ. Gგამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXX საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები. . 2016წ. .

N. Lomsadze. “უცხო ენის სწავლების ზოგადი ასპექტები”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გზა ევროინტეგრაციისაკენ”. 2014წ. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი. .

N. Bochorishvili. “უცხო ენის სწავლების ზოგადი ასპექტები”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გზა ევროინტეგრაციისაკენ”გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი. . 2014წ. .

ნ. იმნაძე. “ფ.ლ. რაიტის ორგანული არქიტექტურის განვითარება თანამედროვე ამერიკულ არქიტექტურაში”; . ამერიკისმცოდნეობის XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია “ამერიკა და ამერიკული ღირებულებები” 13-15 მაისი 2010; ივ,ჯავახიშვილის სახ. თბ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი.. წ. .

რ. გოცირიძე, ი. ჩიქვინიძე. “ციფრული ფორმატების ზემოქმედება ინფორმაციის გაგებასა და გამოყენებაზე”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ლინგვისტიკა, ლიტერატურა, დიდაქტიკა – თანამედროვე მეთოდები და სტრატეგიები, თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. .

ბ. იმნაძე. ”PR და ენა”. საერთაშორისო კონფერენციის ” ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში” ბათუმი. . წ. 1. საერთაშორისო კონფერენციის ” ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში” ბათუმიგვ.313-314. .

Н. Куциава, Еристави Д.В., Андгуладзе Ш.В, Гогишвили А.П., Гугешидзе М.К., Мацаберидзе Э.Л., Саруханишвили А.В.. ”К вопросу о новейшей методике термодиамической оценки техногенного сырья“. II Международная конференция, Современные технологии и методы неогранического материаловедения,Тбилиси, Грузия. 2015წ. стр. 97-98.

მ. ჯავახიშვილი, ბ. თინიკაშვილი. ”ბიოკლიმატური პრინციპები თანამედროვე არქიტექტურაში - ამერიკული გამოცდილება“ . ამერიკისმცოდნეობის XVIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. . 2017წ. .

ბ. იმნაძე. ”ენობრივი მოდელები და კომუნიკატიურობის პრინციპი” . თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”კულტურათაშორისო დიალოგი და ენობრივი კონტაქტები”. წ. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”კულტურათაშორისო დიალოგი და ენობრივი კონტაქტები”(გვ. 86-91).