კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4205 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. თოფჩიშვილი. „კლასტერიზცია, როგორც ქართული ბიზნესის განვითარების სტრატეგია (უალკოჰოლო სასმელებისა და მინერალური წყლების წარმოების მაგალითზე)“.. მეცხრე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. გორი, 18-19 ნოემბერი, 2016.. 2016წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. „კონტრასიგნაციის ინსტიტუტი - ევროპული გამოცდილება და ქარტული პერსპექტივა’. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მიერ ერთობლივად ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია . 2012წ. .

მ. კაპანაძე. „კრეატიული ტურიზმი (ხელიდან გაშვებული)პოტენციალი.“. V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი, ეკონომიკა და ბიზნესი“ . 2014წ. ბათუმი-ხიხანის ხეობა.გვ247-250 .

მ. მეტრეველი, თ. ზოიძე. „კულტურული ტურიზის გავლენა აჭარის რეგიონის ეკონომიკაზე“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2017წ. მოხსენებათა კრებული, ტომი 1, 126-131.

ი. ჩხენკელი. „მეტაფორა პოლიტიკურ დისკურსში“. საქართველოს . „მეტაფორა პოლიტიკურ დისკურსში“. საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა. . 2016წ. .

გ. როყვა. „მინის არქიტექტურის“ განვითარების ეტაპები ამერიკაში. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამერიკის შესწავლის ცენტრი. ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია.. 2009წ. კონფერენციის პროგრამა, გვ. 26.

ბ. თინიკაშვილი. „მიწის არქიტექტურა-ამერიკული გამოცდილება“ . ამერიკისმცოდნეობის XV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია . 2014წ. .

ი. მახარაშვილი. „მმართველობითი გადაწყვეტილება და მასზე ზემოქმედი გარემო.“. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2015თემაზე: ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს , ხვალ“. . 2015წ. 16-17 ოქტომბერი 2015წსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ო. ზუმბურიძე, ნ.ადამაშვილი. „მობილური კავშირის მეოთხე თაობის LTE/SAE-ის მახასიათებლების ანალიზი“. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. ქუთაისი, საქართველო. 2016წ. .

ე. ბალიაშვილი. „მოთხოვნის სუბიექტური ფაქტორების ზეგავლენა თანამედროვე ტურიზმის განვითარებაში“ . საერთაშ. სამეც. პრაქტი კული კონფერენცია; “ტურიზმის განვითარებ ის ტენდენციები: პრობლე მები და პერსპექტივები”.. 2016წ. საქართ. ეროვნული უნივერსიტეტი SEU ქ. თბილისი; 2016.

მ. მეტრეველი. „მომსახურების ხარისხის მართვა ტუროპერირებაში“. ქუთაისის უნივერსიტეტი და საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია, ’ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პრობლემები: რეალობა და პერსპექტივები“. 2012წ. მოხსენებათა კრებული, 141-146.

ლ. ბერიძე. „მოსახლეობის დასაქმების რეგულირების რეგიონული ასპექტები“. თსუ, პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 2014წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის - „ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები“-მასალების კრებული. გვ. 406-409.

ლ. ბერიძე. „მოსახლეობის დასაქმების უზრუნველყოფის მაკროეკონომიკური ასპექტები“ . თსუ. 2014წ. სამეცნიერო კონფერენციის -„გლობალიზაცია და სტატისტიკა“- შრომების კრებული. თბ. გამომც. „უნივერსალი“. გვ.101-108.

თ. ყანდაშვილი, ლელა კოჭლამაზავილი, ეკატერინე კოჭლამაზაშვილი. „მსოფლიო სარეკლამო ბაზრის განვითარების ტენდენციები“ . სტუ. 2014წ. მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია.. 2014წ. .

მ. მეტრეველი, ი. ხასაია. „მსოფლიო ტურისტული მეცნიერების გენეზისი“. ქუთაისის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცი. 2014წ. “ეკონომიკა, ტურიზმი და საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქვეყნის განვითარებაში: გამოწვევები და პერსპექტივები“, გვ. 136-141,.

ლ. ბერიკაშვილი. „მუნიციპალური მარკეტინგის სახეები და მისი ორგანიზაციული უზრუნველყოფა.“ . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. თბილისი. 2011წ. გვ. 256-260.

ლ. ბერიკაშვილი, ე.ბარათაშვილი. „მუნიციპალური მარკეტინგის საკითხისათვის.“ . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ბათუმი. 2013წ. გვ, 170-173.

მ. მიქელაშვილი. „მცირე და საშუალო ბიზნესი საქართველოში - პრობლემები და პერსპექტივები“. საქართველოს ბიზნესის აკადემია. 2014წ. „ბიზნესი და განათლება: პრობლემები და პერსპექტივები“.

მ. ხარხელი. „მწვანე ბიზნესის“ განვითარების შესაძლებლობები და საჭიროებები საქართველოში. პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია-პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე. 2013წ. კონფერენციის მასალები.

მ. მელქაძე. „მწვანე ლანდშაფტის როლი ქალაქურ სივრცეში“. ამერიკის მცოდნეობის XIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „შეერთებული შტატები და საქართველო, გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2012წ. თბილისი,.