კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მეტრეველი. „გარემოსდაცვითი პოლიტიკა საქართველოში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“. 2012წ. მოხსენებათა კრებული, 186-191.

ნ. იმნაძე. „გეომეტრიული ფიგურების არქიტექტურული ინტერპრეტაციები ამერიკელი არქიტექტორების შემოქმედების მაგალითზე.“. ამერიკისმცოდნეობის ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. 16-18 მაისი 2013წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის სესწავლის ინსტიტუტი; ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია.. 2013წ. .

მ. მეტრეველი. „გლობალიზაცია და ინოვაციების როლი საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებაში“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის II საერთაშორისო კონფერენცია – „გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“. 2009წ. მოხსენებათა კრებული, 106-113.

მ. მეტრეველი. „გლობალიზაცია და ინოვაციების როლი საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებაში“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის II საერთაშორისო კონფერენცია – „გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“. 2009წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 106-113.

რ. აბულაძე, ნ. თოდუა. „გლობალიზაცია და ინტერნეტ-ბაზრის განვითარების ტენდენციები საქართველოში“. `გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები”, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტი. I საერთაშორისო კონფერენცია . 2008წ. სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა „ინოვაცია“, თბილისი. 22-24 ოქტომბერი, 2008 წ. გვ.78-81.

მ. მეტრეველი. „გლობალიზაცია და ტურიზმის ინდუსტრიის ორგანიზაციათა მართვა კრიზისულ სიტუაციებში“. პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: „ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში“. 2011წ. პირობებში“, სამეცნიერო შრომების კრებული #4, 398-403.

მ. მეტრეველი. „გლობალიზაციისა და კლიმატური ცვლილებების გავლენა საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებაზე“. თბილისის საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია – „ტურიზმის რეაგირება კლიმატის ცვლილებების გამოწვევებზე“. 2008წ. მოხსენებათა კრებული, 8-9.

მ. მეტრეველი. „გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და მსოფლიო ტურისტული რეგიონები“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – „რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები“. 2010წ. მოხსენებათა კრებული, 52-59.

E. Alaverdov, ჩაფიჩაძე ხათუნა. „გუნდური მუშაობის გამოწვევები საქართველოში“. საერთაშორისო კონფერენცია, “თანამედროვე მენეგმენტი: პრობლემები, ჰიპოტეზები, კვლევები“, ბათუმის ნავიგაზიის სასწავლო უნივერსიტეტი, ბათუმი. 2015წ. 24-26 ივნისი .

ჯ. გაბელია. „დანაშაულის პრევენციის მექანიზმები განათლების სისტემაში . „გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, . 2014წ. .

შ. გელაშვილი. „დეკონსტრუქცია დღეს: ერიკ ოუენ მოსი“. . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2014წ. ამერიკათმცოდნეობის მეთხუთმეტე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. სექცია მე-14: არქიტექტურა - შეერთებული შტატების პოლიტიკა აღმოსავლეთ ევროპაში. .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ. ყანდაშვილი. „ევროკავშირთან საქართველოს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების ტენდენციები“. . თბილისის უნივერსიტეტი. . 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო. კონფერენცია „გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები“ .

თ. ყანდაშვილი, ლელა კოჭლამაზაშვილი. „ევროკავშირთან საქართველოს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების ტენდენციები“. . სერთსორისო სამეცნიერო. კონფერენცია „გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და სწაქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები“ თბილისის უნივერსიტეტი.. 2009წ. .

შ. ვეშაპიძე. „ევროპული ღირებულებები: რა განვახორციელოთ საქართველოში და როგორ განვახორციელოთ“. . ევროპის უნივერსიტეტი, ბიზნესის და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი და გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევის ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო. . 2016წ. „გლობალიზაცია და ბიზნესი“, 1, 2016. გვ.40-46.

ე. ბუხრაშვილი. „ეთნო-რელიგიური სტრუქტურები და რეგიონალური უსაფრთხოება“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები“, თსუ, თბილისი, . 2014წ. .

თ. ქაჯაია. „ეკონომიკის სპეციალიზაციის, როგორც საზოგადოების კეთილდღეობის ამაღლების ძირითადი დეტერმინანტი“. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები განვითარების თანამედროვე ეტაპზე, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. . 2010წ. თბ., 2010 წ. .

ლ. ბერიძე, ლ. ჩაგელიშვილი, ლ. კოჭლამაზაშვილი, ლ. კოჭლამაზაშვილი. „ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში (სოციოლოგიური კვლევის შედეგები)“. თეუსუ-რუსთაველის ფონდი. 2008წ. საერთაშორისო კონფერენციის „ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში“ შრომების კრებული. გამომც. „უნივერსალი“ გვ. 30-35.

ი. მახარაშვილი. „ელექტრონული მართვის გლობალური გარემო“. . 2014წ. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. სტუდენტთა მეორე საერთაშორისო კონფერენცია.

რ. აბულაძე. „ელექტრონული მთავრობა და სოციალური მედია. `ინტერნეტი და საზოგადოება~ . აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების ასოციაცია VI საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2013წ. ინსო-2013. ქუთაისი. 6-7 ივნისი, 2013. გვ.33-37 .

მ. დარჩაშვილი. „ელექტრონული მმართველობა და მოქალაქეთა ჩართულობის პრობლებმა საქართველოში“. ელექტრონული მმართველობა საქართველოში, ბათუმი, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2014წ. .