კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მახარაშვილი. „მმართველობითი გადაწყვეტილება და მასზე ზემოქმედი გარემო.“. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2015თემაზე: ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს , ხვალ“. . 2015წ. 16-17 ოქტომბერი 2015წსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ო. ზუმბურიძე, ნ.ადამაშვილი. „მობილური კავშირის მეოთხე თაობის LTE/SAE-ის მახასიათებლების ანალიზი“. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. ქუთაისი, საქართველო. 2016წ. .

ე. ბალიაშვილი. „მოთხოვნის სუბიექტური ფაქტორების ზეგავლენა თანამედროვე ტურიზმის განვითარებაში“ . საერთაშ. სამეც. პრაქტი კული კონფერენცია; “ტურიზმის განვითარებ ის ტენდენციები: პრობლე მები და პერსპექტივები”.. 2016წ. საქართ. ეროვნული უნივერსიტეტი SEU ქ. თბილისი; 2016.

მ. მეტრეველი. „მომსახურების ხარისხის მართვა ტუროპერირებაში“. ქუთაისის უნივერსიტეტი და საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია, ’ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პრობლემები: რეალობა და პერსპექტივები“. 2012წ. მოხსენებათა კრებული, 141-146.

ლ. ბერიძე. „მოსახლეობის დასაქმების რეგულირების რეგიონული ასპექტები“. თსუ, პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 2014წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის - „ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები“-მასალების კრებული. გვ. 406-409.

ლ. ბერიძე. „მოსახლეობის დასაქმების უზრუნველყოფის მაკროეკონომიკური ასპექტები“ . თსუ. 2014წ. სამეცნიერო კონფერენციის -„გლობალიზაცია და სტატისტიკა“- შრომების კრებული. თბ. გამომც. „უნივერსალი“. გვ.101-108.

თ. ყანდაშვილი, ლელა კოჭლამაზავილი, ეკატერინე კოჭლამაზაშვილი. „მსოფლიო სარეკლამო ბაზრის განვითარების ტენდენციები“ . სტუ. 2014წ. მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია.. 2014წ. .

მ. მეტრეველი, ი. ხასაია. „მსოფლიო ტურისტული მეცნიერების გენეზისი“. ქუთაისის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცი. 2014წ. “ეკონომიკა, ტურიზმი და საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქვეყნის განვითარებაში: გამოწვევები და პერსპექტივები“, გვ. 136-141,.

ლ. ბერიკაშვილი. „მუნიციპალური მარკეტინგის სახეები და მისი ორგანიზაციული უზრუნველყოფა.“ . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. თბილისი. 2011წ. გვ. 256-260.

ლ. ბერიკაშვილი, ე.ბარათაშვილი. „მუნიციპალური მარკეტინგის საკითხისათვის.“ . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ბათუმი. 2013წ. გვ, 170-173.

მ. მიქელაშვილი. „მცირე და საშუალო ბიზნესი საქართველოში - პრობლემები და პერსპექტივები“. საქართველოს ბიზნესის აკადემია. 2014წ. „ბიზნესი და განათლება: პრობლემები და პერსპექტივები“.

მ. ხარხელი. „მწვანე ბიზნესის“ განვითარების შესაძლებლობები და საჭიროებები საქართველოში. პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია-პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე. 2013წ. კონფერენციის მასალები.

მ. მელქაძე. „მწვანე ლანდშაფტის როლი ქალაქურ სივრცეში“. ამერიკის მცოდნეობის XIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „შეერთებული შტატები და საქართველო, გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2012წ. თბილისი,.

მ. ცირეკიძე, თ.ნ. ბჟალავა, ვ.ი. კვინტრაძე,. „ნანოტექნოლოგიების და ნანომეცნიერებების სწავლება და შემეცნებითი სირთულეები". III საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. . 2014წ. ბათუმი, 17-19 ოქტომბერი, 2014. მოხსენებათა თეზისები. ISBN 978-9941-0-7118-8, გვ.91. .

თ. ქაჯაია. „ორგანიზაციული კულტურის გავლენა ორგანიზაციის საქმიანობაზე“. საერათაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის: „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ მასალები. თბ. 2017 წ.. 2017წ. თბ. 2017 წ..

ხ. ხარხელაური. „პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დეტერმინანტები და გლობალიზაციით გამოწვეული ცვლილებები“,. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“. თსუ. 2012წ. მოხსენებათა კრებული, თბ., თსუ 23-24 მარტი, 2012 წ. გვ. 258-265..

ხ. ხარხელაური. „პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა ტურიზმის სფეროში“.. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“,. 2011წ. მოხსენებათა კრებული. ბათუმი, 4-5 ივნისი, 2011 წ. გვ. 284-289.

ს. ხიზანიშვილი. „პიროვნული ინტელექტი _ ორგანიზაციის განვითარების უმთავრესი რესურსი“ (ადამიანური რესურსების მართვის ზოგიერთი ასპექტი). მერვე საერთაშორისო კონფერენცია „განათლება XXI საუკუნეში“, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. გვ. 8.

ნ. იმნაძე. „რეგიონალიზმი“ და „ინტერნაციონალიზმი“ ტურისტულ - საინფორმაციო ცენტრების არქიტექტურაში (ამერიკის, ჩინეთის და საქართველოს პრაქტიკაზე). ამერიკისმცოდნეობის XVIIIსაერთაშორისოკონფერენცია თბილისი, ივ.ჯავახისვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ი. მახარაშვილი. „რეგიონული მენეჯმენტის სისტემური ანალიზი“. ანალიზი“მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2015თემაზე: ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს , ხვალ“. . 2015წ. 16-17 ოქტომბერი 2015წსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.