კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

თ. მუსელიანი, დავით შარიქაძე, მარიტა არაბიძე, გიორგი მთვარელიშვილი. მსოფლიო ენერგეტიკის განვითარების ეკოლოგიური და რესურსული შეზღუდვები. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. მდგრადი ენერგეტიკა, გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები, გვ.261–265.

რ. დიაკონიძე. მტკნარი წყლების, განსაკუთრებით სასმელი წყლის ხარისხის დაცვა ზოგიერთი მავნე ფაქტორებისაგან.. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,ჰიდრო-მეტეო¬რო¬ლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. საქარ¬თველოს ტექნიკური უნივერ¬სიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. . 2013წ. 28-30 მაისი, თბილისი 2013. გვ.257-261..

მ. ცეცხლაძე. მუდმივი დენის ელექტრული ძრავის მართვის სისტემის ოპტიმიზაცია. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 4-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. მოხსენების კრებული. გვ.3 .

მ. კოპლატაძე, მარდალეიშვილი ზაზა, გელხვიიძე პაატა. მულტისერვისული ქსელის საარხო რესურსის განსაზღვრის საკითხისათვის. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, 25-26 მაისი, ქუთაისი/საქართველო.

ვ. შურღაია. მცენარეების წყალ-ჰაეროვანი რეჟიმის შეფასება. საქჰიდროეკოლოგია. 2001წ. ეროზიულ-ღვარცოფული და მომიჯნავე პრობლემებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია.

თ. საღარეიშვილი. მცენარეული წარმოშობის ჰიპოგლიკემიური საშუალება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები", . 2010წ. თბილისი, მოხსენებათა თეზისები, 90-91.

ი. მარგალიტაძე. მცირე ბიზნესის სახელმწიფოებრივი რეგულირების საკითხები. Social-Economics Problems in Transition Countries/HESP Regional Seminar for Excelence in Teaching. 2008წ. გამომცემლობა,, უნივერსალი"გვ. 142-147.

ლ. შატაკიშვილი, ი. ლომიძე; გ.ხელიძე; ნ. კიკაჩეიშვილი. მცირე ჰესები -ადგილობრივი და რეგიონალური განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები”. . 2015წ. . 272-276.

მ. წვერავა, ლ.გვასალია, მ.ლომინეიშვილი. მცირეაზოტიანი სასუქის მიღება აგროპერლიტის ბაზაზე. აკაკი წერეთლის სახელობის სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის შრომები. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები'', ქუთაისი, გვ.330-332.

ლ. მეტრეველი, მ. ლომიძე. მწერლობის სოციალრი პოტენციალის გააზრებისათვის ე. ფოლკნერის და ო. ჭელიძის ნააზრევის მიხედვით. მე-9 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - გორის „განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“. 2016წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. ნ. ნიკოლაძე ქართული ენის ადგილისა და როლის შესახებ ქართული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებაში, . 7. საერთაშორისო კონფერენცია _ ქართული ენის როლ საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის საქმეში . 2011წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, ბ.მებაღიშვილი. ნაგებობის მუშაობის რელური საანგარიშო სქემის დადგენა და მათი გავლენა კონსტრუქციის სიმტკიცეზე. მეორე საერთაშორისო კონფერენცია "მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები" აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. ISSN1512-4495.

ვ. ლოლაძე, თ.ჟორდანია. ნავთობსადენების და გაზსადენების მშენებლობის შედეგად წარმოქმნილი თხრილებისა და მიწის ფერდოების დაცვა ეროზიისაგან. საერთაშორისო სამეცნიერო-საინჟინრო კონფერენცია. წ. ,,უახლოესი ტექნოლოგიები საქართველოს.

თ. ჟორდანია, ვ.ლოლაძე. ნავთობსადენებისა და გაზსადენების მშენებლობის შედეგად წარმოქმნილი თხრილებისა და მიწის ფერდობების დაცვა ეროზიისაგან. საერთაშორისო სამეცნიერო საინჟინრო კონფერენცია ,,უახლესი ტექნოლოგიები-საქართველო". წ. .

ხ. ლეჟავა, თ. ესაძე. ნანომჭიდაზე დამზადებული მხურვალმედეგი ბეტონის წარმოების ზოგიერთი ასპექტები. საერთაშორისო კონფერენცია "რეგიონალური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები" ქუთაისის, აკაკი წერეთლის სახელობის სახემწიფო უნივერსიტეტი. 0წ. მოხსენებების კრებული, ქუთაისი, 24.10.2015-25.10.2015,გვ.288-290.

გ. ცინცაძე, ნ.კეკელიძე, დ.კეკელიძე, ლ.მილოვანოვა, ზ.დავითაია, ე.ხუციშვილი, დ.ხომასურიძე, , ბ.კვირკველია, ა.ვეფხვაძე, თ.ჯახუტაშვილი. ნანონაწილაკების წარმოქმნა InP კრისტალებში მათი ჩქარი ნეიტრონების დიდი ნაკადით დასხივების შედეგად. . „ნანოქიმია და ნანოტექნოლოგიები“.I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. გამომც. „უნივერსალი“, გვ.147-151. წ. .

მ. ანდღულაძე, ნ. კუციავა. ნაფტენო-პარაფინული და ნაფტენო-არომატული ნახშირწყალბადების კონტაქტურ-კატალიზური გარდაქმნა.. საერთაშორისო კონფერენცია ნავთობქიმიაში. (აკად. ლეონიდე მელიქაძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი)თბილისი. 2012წ. გვ. 80-82.

თ. ცინცაძე, თ. ცინცაძე, ნ. აბაშიშე, ლ. ფხაკაძე,თ. დომიანიძე, ე. ქარელი, , ლ. ჩხუბიანიშვილი, თ. მათითაიშვილი. ნაწილობრივი შიდა სახელობრივი იზოლაციის პირობებში გაზრდილი ვირთაგვების უმაღლესი ნერვული მოქმედების თავისებურებანი. საეთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ბიოლოგიის და მედიცინის აქტუალური პრობლემები. შრომათკრებული. წ. გვ. 97-100.

გ. კოხრეიძე, სიმონ ნემსაძე, გრიგოლ ფრანგიშვილი, მაია გაბრაშვილი, თეონა შუკაკიძე. ნახევარგამტარულ გარდამქმნელ აგრეგატებში ელექტრომაგნიტური ტექნოლოგიური პროცესების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება.ნახევარგამტარულ გარდამქმნელ აგრეგატებში ელექტრომაგნიტური ტექნოლოგიური პროცესების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება.. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-მდგრადი ენერგეტიკა-გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები.ქუთაისი.. 2015წ. .

ა. ბურჯალიანი. ნების თავისუფლების პრობლემა ჰეგელის ''სამართლის ფილოსოფიაში''.. საქ.მეც.აკად.ფილოსოფიის ინსტიტუტი.. 2009წ. კონფერენციის მასალები.თბ.2009წ.24 ნოემბერი..