კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

ლ. იტრიაშვილი, ნ.ნიბლაძე. ნიადაგგრუნტების წყალმააკუმულირებელი უნარის და აგრომელიორაციული თვისებების გაუმჯობესების ახალი მეთოდი.”ეროზიულ-სელური მოვლენები და ზოგიერთი მომიჯნავე პრობლემები”.გვ.92-97... წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. წ. .

მ. ხუბუტია, ჯ. ჩაგელიშვილი. ორადობის პრინციპი. საქ. საავტომობილო -საგზაო ინსტიტუტი. 2005წ. საერთაშორისო სამეცნიე-რო ტექნიკური კონფერენციის შრომები №2..

ზ. აზმაიფარაშვილი, ნ. ოთხოზორია, ა. მალცევი, მ. ფოლადაშვილი. ორი სხვადასხვა სახის პროცესის მახასიათებელი პარამეტრების დადგენა და მათი იდენტიფიკაცია. სასოფლო-სამეურნეო და სატრანსპორტო მანქანები: განვითარების პერსპექტივები სტანდარტიზაციისა და ხარისხის მართვის თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით /შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი. 2017წ. საქართველო, ქუთაისი. გვ. 173-176.

ე. გვენეტაძე. ოფეთის მიქაელ და გაბრიელ მთავარანგელოზების ეკლესიის ისტორიიდნ. მრვდელი ტროფიმე ცინცაძე. აკად. ივ. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საეღთაშორიოს სამეცნიერო კონფერენცია :საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა:. 2015წ. .

ჯ. ბერიძე, მახარაძე ს.. პერსპექტიული და თანამედროვე სენსორული ქსელები. მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები. 2015წ. მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები, №1, 2015, გვ. 167-172.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, თ.წივწივაძე, თ.ედილაშვილი. პეტრე მელიქიშვილსი პეროქსიდული ნაერთები კოორდინაციული თეორიის შუქზე. საერთაშორისო კონფერენცია "სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერთები და მასალები წარმოების ნარჩენების და მეორადი ნედლეულის გადამუშავების ბაზაზე. თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები. მოხსენებათა თეზისები, გვ.29. წ. მოხსენებათა თეზისები. გვ.29.

მ. გიუაშვილი. პიეზოელექტრული გამზომი გარდამსახის დინამიკური მახასიათებლების განსაზღვრა მაგნიტურ-იმპულსური დანადგარით. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2016წ. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებების კრებული. გვ. 3.

შ. ნემსაძე, გიუაშვილი მარინე. პიეზოელექტრული საზომი გარდამსახების მაგნეტო-იმპულსური დანადგარით დიაგნოსტიკის საკითხები. საერთაშორისო სამე¬ცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. ქუთაისი, 21-22 მაისი, . 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქუთაისი, 21-22 მაისი, გვ45-.48.

ო. შამანაძე, გ.შამანაძე. პირდაპირი გადადანიშნულების გავლენა მობილური ქსელის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. 2016წ. ქუთაისი, საქართველო, 2016, გვ. 151-154.

ნ. გელოვანი, მ. თოფურია , ნ. გელოვანი , ჯ. კერესელიძე , თ. ცინცაძე . პირიდინკარბონმჟავების ჰიდრაზიდების კომპლექსწარმოქმნის უნარის და ელექტრონული სტრუქტურის კვანტურ-ქიმიური კვლევა . მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მიძღვნილი პ. მელიქიშვილის 150 წლისადმი. . წ. თბილისი. გვ. 74-7.

მ. დარჩაშვილი. პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის თემა პარტიების წინასაარჩევნო დოკუმენტებში, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია პარტიები და პარტიული სისტემა თანამედროვე საქართველოში (სტუ). 2016წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. პოლიტიკური ექსკურსი გენდერული პრობლემატიკის ირგვლივ. საერთაშორისო კონფერენციის ,,გენდერი და მსოფლიოს” მასალები. 2012წ. .

ნ. მაისურაძე. პოლიტიკური ნება - სამართლებრივი ტრანსფორმეციის საფუძველი.. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი "სეუ და მეცნიერებები". 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი "სეუ და მეცნიერებები", თბ., 2016..

მ. დარჩაშვილი. პოლიტიკური პარტიები 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, . საქართველო: თვითმმართველობის არჩევნების გამოცდილება, (თსუ). 2014წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. პოლიტიკური ტელერეკლამის როლი საარჩევნო კამპანიაში,. საერთაშორისო კონფერენცია _ ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები . 2010წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. პოლიტიკური ძალადობის სოციალურ პოლიტიკური ასპექტები. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2012წ. .

რ. სამხარაძე, ლ. ნაზღაიძე. პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება პროცესების მდგომარეობათა ცვლილების სწავლებისათვის. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია "კომპიუტერული მეცნიერება, განათ-ლე¬¬ბის მენეჯმენტი, სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები". 2010წ. სამეცნიერო შრომები. გვ. 66-68.

რ. სამხარაძე, ლ. ნაზღაიძე, ლ. გაჩეჩილაძე. პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება პროცესორების დატვირთვის დაგეგმვის სწავლებისათვის. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია „განათლება და განვითარება“. 2010წ. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი. გვ. 216-222 .

მ. ხუბუტია, ა. მებონია. რადიალური მომჭიმავი მანქანების ტექნიკურ მექანიკური ეფექტურობა. საქ. საავტომობილო -საგზაო ინსტიტუტი. 2005წ. საერთაშორისო სამეცნიე-რო ტექნიკური კონფერენციის შრომები №2..

ჯ. ბერიძე, მახარაძე ს. , ქორთუა თ.. რადიოხშირული უზრუნველყოფის პრობლემები მე–5 (5G) მობილური კავშირის ქსელებისათვის. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2016წ. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, მოხსენებათა კრებული, #1, გვ.135-138.