კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

შ. ნემსაძე, ქაჯაია დავითი. ძალოვან კაბელებში ნაწილობრივი განმუხტვების შესახებ. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები". 2010წ. ქუთაისი, 21-22 მაისი .

თ. კოხრეიძე, ფ. კენჭოშვილი. ძალოვანი ზეგამტარული დენსაზღუდის მათემატიკური მოდელი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. მსოფლიო ენერგეტიკული განვითარება თეზისების კრებული .

თ. კოხრეიძე, გ. ქადაგიშვილი. ძალოვანი ზწეგამტარული გადამრთველი-კრიოტრონის ვოლტამპერული მახასიათებელი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. მსოფლიო ენერგეტიკული განვითარება თეზისების კრებული .

ნ. ბახსოლიანი, ნ. ხაზარაძე. ძველი ანატოლიის სამხედრო საქმის ისტორიის ამსახველი ლუვიური იეროგლიფები. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2016წ. .

ნ. ბახსოლიანი. ძველი მცირე აზიის ეთნიკური და პოლიტიკური განვითარების პარადიგმები. თსუ საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრი, . 2016წ. .

შ. ნემსაძე, ძელური დევი. ძლიერი იმპულსური მაგნიტური ველის გამოყენების პერსპექტივები. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები". 2016წ. ქუთაისი, 29 0ქტომბერი.

გ. კოხრეიძე, მამუკა ბახტაძე, გრიგოლ ფრანგიშვილი, შორენა ფხაკაძე, ეთერ ტეტუნაშვილი. წევის ქვესადგურებში რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაცია რეკუპერაციული დამუხრუჭების პირობებში. . 2015წ. ქუთაისი.

გ. კოხრეიძე, ვასილ ხორავა, გრიგოლ ფრანგიშვილი, ეთერ ტეტუნაშვილი. წევის ქვესადგურებში ქსელის მიმყოლი სამფაზა ინვერტორების მუშაობის რეჟიმები შემხვედრ-პარალელურად მიერთებული უკუ მართვადი გამმართველის პირობებში. . ქუთაისის IV საერთაშორისო კონფერენციის შრომები.. 2016წ. .

ა. ნევეროვი, ა.მეტრეველი. წინაღობით მიკროშედუღების ცვლადი დენის წყარო. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, "ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები". წ. აკაკი წერეტლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი.

ქ. მახაშვილი, შათირიშვილი შ., ბიბილეიშვილი დ., კილაძე მ., შათი¬რი¬შვილი ი.. წონასწორული ორთქლისა და თხევად ფაზათა ქრომატოგრაფიული ანალიზის სქემა. ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები. ქუთაისი, 2015, გვ. 366-368..

ზ. ციხელაშვილი, ლ. კლიმიაშვილი, თ.გველესიანი. წყლის ,როგორც სასურსათო ნედლეულის, დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის " სურსათის უვნებლობის პრობლემები" მოხსენებათა კრებული, 7 გვ. თბილისი. 2009წ. .

ლ. შატაკიშვილი, ი. ლომიძე; გ. ხელიძე. წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება მცირე ჰიდროენერგეტიკის განვითარებით.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”, შრომები “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2010წ. .

თ. გველესიანი, ზ. ციხელაშვილი, ლ. კლიმიაშვილი. წყლის, როგორც სასურსათო ნედლეულის, დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება.. . 2009წ. Proceeding of the Internat. Scient. confer. on "Food Safety Problems". Tbilisi, Georgia, .

ი. ჩხეიძე, ომარ ტომარაძე, ლალი ტოკაძე. ხმაურშემცველი სიგნალებიდან ხელშეშლის აღმოფხვრისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენების საკითხები. საერთაშორისო კონფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები” 2011 წლის 30 მარტი, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტის დაარსების დღისა და დამსახურებული მეცნიერის, საზოგადო მოღვაწის, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატის, საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსის რაფიელ ჩიქოვანის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები”. 2011წ. 2011, 30 მარტი, გვ.229–235.

ლ. ჩხეიძე, ნ.ჯვარელია, ნ.მაჭავარიანი. ჯანსაღი საწარმოო გარემო-ჯანსაღი ქალი-ჯანსაღი თაობა. სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ``ქალი და XXI საუკუნე``. 2011წ. 170-172 გვ..

ო. ფურცელაძე, გ. ბურჯალიანი. ჰაერის ტემპერატურის ცვლილების გავლენა წიბოს ეფექტურობის კოეფიციენტზე. ენერგეტიკული ფორუმი. 2002წ. VI სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომათა კრებული.

ა. ბურჯალიანი. ჰერმენევტიკისა და ექსისტენციალური კომუნიკაციის ურთიერთმიმართების შესახებ თანამედროვე ექსისტენციალიზმში.. საქ.მეც.აკად.ფილისოფიის ინსტიტუტი .. 2010წ. თბ.2010წ. 20 აპრილი.

ლ. შატაკიშვილი, ი. ლომიძე; გ. ხელიძე; ზ. ჩუბინიძე. ჰიდროენერგეტიკლი რესურსები, მათი ათვისების პრიორიტეტები და პერსპექტივები. ენერგეტიკის სექტორის შესაძლებლობების გაუმჯობესების პროექტი. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახე. უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. . 2010წ. 109-112. მოხსენებების კრებული.

ლ. შატაკიშვილი, ი. ლომიძე; გ. ხელიძე; ა. ქანთარია. ჰიდროტურბინების მ.ქ.-კ.-ს განსაზ-ღვრა აბრაზიული ცვეთის გათვალისწინებით. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახ.უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. . 2013წ. .

ე. ალავერდოვი. “რელიგიური ექსტრემიზმის გავლენა კავკასიურ უსაფრთხოებაზე, ჩრდილო კავკასიის მაგალითზე“, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები“, თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. 15-16 დეკემბერი.