კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

ჯ. ბერიძე, კვირკველია შ. სპექტრული ეფექტურობის შეფასება მობილური კავშირის MIMO სისტემებში MATLAB–ით მოდელირებით. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2013წ. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები,№1/2013.

ქ. ჯიჯეიშვილი. სპინი-XXI საუკუნის პოლიტიკური ტექნოლოგია, თბ.. საერთაშორისო კონფერენცია «ხელისუფლება და საზოგადოება» . 2010წ. .

ლ. მეტრეველი. სტრესი. მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი. 2014წ. .

ს. ხიზანიშვილი. სწავლების იდეის ალტერნატივები ნ(ქართული და ამერიკული განათლებისსისტემის მაგალითზე. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი, ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია. 2012წ. ამერიკისმცოდნეობის XIIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, შეერთებული შტატები და საქართველო: გუშინ, დღეს, ხვალ, პ რ ო გ რ ა მ ა, გვ. 24.

გ. ყიფიანი, წიქარიშვილი მ.ა. . სწორკუთხედის ფორმის განიკვეთიანი პრიზმული ღეროს გრეხის სივრცითი ამოცანის მარტივი გადაწყვეტა. //მოხსენებათა კრებული საერთაშორისო კონფერენციის “მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები” ქუთაისი, . წ. ტომი I გვ. 156-163 (ISSN 1512-4495).

ს. ჩქოფოია. ტაივანის საკითხი ჩინეთისა და აშშ-ის პოლიტიკურ ურთიერთობებში (ბრძოლა ჰეგემონობისათვის). სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. .

გ. ცინცაძე, მ.საჩკოვი, რ.ჩაგუნავა. ტერმინი . საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე. გვ. 143-146. წ. შრომები. .

გ. ცინცაძე, მ.საჩკოვი, რ.ჩაგუნავა. ტერმინი "ქიმია" და ოქროს მოპოვების კოლხური წესი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე. წ. შრომები. გვ.143-146.

ს. ჩქოფოია. ტერორიზმი თანამედროვე მსოფლიოში. მსოფლიო და კავკასია . 2011წ. .

ს. ჩქოფოია. ტერორიზმის იდეოლოგია. სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. .

ნ. კუციავა, ი. თავართქილაძე. ტექნოლოგიური დანადგარების მუშაობის ანალიზი თანამედროვე ინფორმაციული ავტომატიზირებული სისტემით . საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“, ქუთაისი . 2010წ. გვ. 449–451.

ნ. აჩუაშვილი, მ. ზუბიაშვილი. ტრანსპორტის ფაქტორი ტურიზმის განვითარებაში.. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2011წ. "ეკონომიკა და ბიზნესი" გვ. 174-177.

მ. კოპლატაძე, მარდალეიშვილი ზაზა, გელხვიიძე პაატა. ტრაფიკის ახალი სახეობები და სატელეკომუნიკაციო ქსელში მომსახურების ხარისხისადმი მოთხოვნების ევოლუცია. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“, 24 ოქტომბერი, ქუთაისი/საქართველო.

თ. ბერიძე, გ. ყურაშვილი. ტურიზმის განვითარების ტენდეციები _ რაჭა ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში . II საერთაშორისო სამეცნიერო _ პრაქტიკული კონფერენციის მასალები “ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”. 2011წ. ISSN 978-9941-17-315-8. გვ. 160-164.

გ. ჯოლია, გ. ჯოლია. ტურიზმის პოტენციალი, განვითარების ფორმები და პროდუქტი. ”ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”/ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი.. წ. გვ. 387-392. ISBN 978-9941-17-315-8.

თ. კუნჭულია, მ.ჯიქია, ზ.ხოკერაშვილი. ტყიბული-შაორის საბადოს კაპიტალურ გვირაბებში იატაკის ქანების ბურცვადობის კვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია შრომის დაცვაში,ეკოლოგიაში,სამთო საქმესა და გეოლოგიაში. 2000წ. კონფერენციის შრომები. გვ.: 137 - 142.

ჯ. ბერიძე, მახარაძე ს. უსადენო ნანოქსელების განვითარების პერსპექტივები. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2015წ. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები,№2/2015, გვ.142-147.

რ. სამხარაძე, ი. ოზქანი. უცხოური ენების სწავლების ვირტუალური გარემოსა და მულტიმედია საშუალებების ინტეგრირების კონცეპტუალური მოდელი. II საერთაშორისო კონფერენცია. კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. . 2012წ. ბათუმი, 2012. 21-23 სექტემბერი. გვ. 156-158.

ა. კლდიაშვილი. ფაქტორები, რომლებმაც გავლენა იქონიეს აზიაში ქალი პოლიტიკოსების გააქტიურებაში. გააქტიურებაში“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შორეული აღმოსავლეთის რეგიონმცოდნეობის 1 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: შორეული აღმოსავლეთი: ისტორია, რელიგია, კულტურა“ . 2015წ. .

ე. აბრამიძე. ფენოვანი გარსების არაწრფივი დეფორმაციის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა, თბილისი . 2005წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი 2005, გვ.3–4 .