კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4214 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

N. Bebiashvili, A. Abesadze, ბერძენიშვილი თეიმურაზ. Issues of Creation the Masters' Educational Module on Production Management by Using the SAP Software . 9th Silk Road International Conference "Business, Economics, International Relations and Education" International Black Sea University 2014. 2014წ. 9th Silk Road International Conference "Business, Economics, International Relations and Education" International Black Sea University 2014, გვ.301–305.

N. Bebiashvili, A. Abesadze, T. Berdzenishvili, თეიმურაზ ბერძენიშვილი. Issues Of Outsourcing Services Development In Georgia.. 10th Silk Road International Conference “EU Association Agreement: Perspectives and Challenges” International Black Sea University 2015. 2015წ. 10th Silk Road International Conference “EU Association Agreement: Perspectives and Challenges” International Black Sea University 2015, გვ. 85-89.

ი. ქართველიშვილი. Issues of Security of Wireless Networks. Actual Problems of Knowledge Economy in Modern Globalization. 2-nd International Conference. Tbilisi, 2017. 2017წ. .

ი. ჯაგოდნიშვილი. jurnalistika da siciologia:kavshir-urtiertobis aspeqtebi. tbilisis ekonomikur urtiertobata saxelmcipo universiteti,saertashoriso samecniero konferencia"kulturatshorisi dialogi da enobrivi kontaqtebi'. წ. saertashoriso samecniero konferencia"kulturatshorisi dialogi da enobrivi kontaqtebi", 183-187, ISBN 978-9941-0-2787-1 ogi da enobrivi kontaqtebi,.

გ. მუმლაძე. Kick - Off Meeting of GEO-RECAP (Re-creation and building of capacities in Georgian ICT Research Institutes, N266155). MICM, IC, DFKI, ERCIM, ICARTI. 2010წ. Presentation of scientific project proposals in the frame of future project policy.

dd. konferencia saertashorios saqartveloshi 9. gtu. წ. 99.

ი. ბურდული. Kulturwandel im Fahrwasser der Postindustrialisierung –პოსტიდუსტრიალიზაციიტთ განპირობრბული კულტურული ცვლილებები. სეუ-ს საერთაშორისო სამეციერო კოფერენცია. 2015წ. სეუ და მეცნიერება #4(4).

ე. ელიზბარაშვილი. l SavliaSvili, g.korZaxia, e.elizbaraSvili, g.kuWava, n.nasyidaSviliკლიმატის ცვლილების გავლენა მიწის რესურსების დეგრადაციაზე სიღნაღის დამლაშებული ნიადაგების მაგალითზე. Tbilisi, saqarTvelo. 2014წ. საერთაშორისო კონფერენცია „კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“.

Sh. Zazashvili. L. Giorgashvili, R Meladze, About an explicit solution method for boundary value problems of elastostatics for half-space. . Abstracts IV international Conference, September 10-15, Batumi, Georgia, .. 2013წ. pp. 196.

Sh. Zazashvili. L. Giorgashvili, Boundary Value Problems of Thermoelastic Bodies with Microstructure and Microtemperatures. . The Second International Conference on Application of Mathematics and Informatics in Natural Sciences and Engineering Dedicated to the Centenary of Andro Bitsadze I.Vekua Institute of Applied Mathematics of I.Javakhishvili Tbilisi State University 21-23 September,.. 2016წ. .

Sh. Zazashvili. L. Giorgashvili, Mathematical Problems of Thermoelasticity of Bodies with Microstructure and Microtemperatures.. VII Annuel International Conference of the Georgian Mathematical Union. Batumi, September 5-9, . 2016წ. 0.125.

. L. Giorgashvili, Mathematical Problems of Thermoelasticity of Bodies with Microstructure and Microtemperatures. . VII Annuel International Conference of the Georgian Mathematical Union. Batumi, 2016, September 5-9, . 2016წ. 125.

Sh. Zazashvili. L. Giorgashvili, Solution of basic boundary value problems of statics of the theory of elasticity for the eccentric ball ring. . Abstracts. repub. School-Conf. of the general mechanics and the theory of elasticity, Telavi, 1981, . 1981წ. 67-69.

Sh. Zazashvili. L. Giorgashvili, Solution of the basic boundary-contact problems of statics of the theory of elasticity for domains bounded by concentric spheres, . Abstracts of the 23th Republican Scientific and Technical confer. Tbilisi, . 1981წ. 63 .

Sh. Zazashvili. L.Giorgashvili, D.Natroshvili Transmission and interface crack problems of Thermoelasticity for hemitropic solids, . International Conference, Continuum Mechanics and related problems of Analysis, the 120th Birthday of its First President Academician Nikoloz Muskhelishvili, Tbilisi, September 9-14, . 2011წ. 140.

Sh. Zazashvili. L.Giorgashvili, G.Sadunishvili, G.Karseladze, Fundamental Solution of the Sistem of Differential Equations of Two-temperature Elastic mixtures Theory. . Abstracts II International Conference, September 15-19, Batumi, Georgia, . 2011წ. 141. .

Sh. Zazashvili. L.Giorgashvili, General representations of Solutions to the Oscillation equations of Thermohemitropic Elastisity. . International Conference on Modern Problems in Applied Mathematics, Tbilisi, 7-9 October, .. 2008წ. .

ე. ელიზბარაშვილი. l.SavliaSvili, g.korZaxia, e.elizbaraSvili, g.kuWava, e.baqraZesasoflo-sameurneo kulturebis mosavlianobis gansazRvra . Tbilisi, saqarTvelo. 2014წ. saerTaSoriso samecniero konferencia -geofizikis aqtualuri problemebi.

ე. ელიზბარაშვილი. l.SavliaSvili, g.korZaxia, g.kuWava, e.elizbaraSviliალაზნის ველის დამლაშებული და ბიცობიანი ნიადაგების რეგენერაციისათვის საჭირო ქმედებები. Tbilisi, saqarTvelo. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება“.

ზ. აზმაიფარაშვილი, ოთხოზორია ნ. , ოთხოზორია ვ.. Labview-ს გამოყენება სასწავლო პროცესში. VI საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“./შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013წ. ქ. ქუთაისი, გვ. 169-170.