კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ბურდული. Kulturwandel im Fahrwasser der Postindustrialisierung –პოსტიდუსტრიალიზაციიტთ განპირობრბული კულტურული ცვლილებები. სეუ-ს საერთაშორისო სამეციერო კოფერენცია. 2015წ. სეუ და მეცნიერება #4(4).

ე. ელიზბარაშვილი. l SavliaSvili, g.korZaxia, e.elizbaraSvili, g.kuWava, n.nasyidaSviliკლიმატის ცვლილების გავლენა მიწის რესურსების დეგრადაციაზე სიღნაღის დამლაშებული ნიადაგების მაგალითზე. Tbilisi, saqarTvelo. 2014წ. საერთაშორისო კონფერენცია „კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“.

Sh. Zazashvili. L. Giorgashvili, R Meladze, About an explicit solution method for boundary value problems of elastostatics for half-space. . Abstracts IV international Conference, September 10-15, Batumi, Georgia, .. 2013წ. pp. 196.

Sh. Zazashvili. L. Giorgashvili, Boundary Value Problems of Thermoelastic Bodies with Microstructure and Microtemperatures. . The Second International Conference on Application of Mathematics and Informatics in Natural Sciences and Engineering Dedicated to the Centenary of Andro Bitsadze I.Vekua Institute of Applied Mathematics of I.Javakhishvili Tbilisi State University 21-23 September,.. 2016წ. .

Sh. Zazashvili. L. Giorgashvili, Mathematical Problems of Thermoelasticity of Bodies with Microstructure and Microtemperatures.. VII Annuel International Conference of the Georgian Mathematical Union. Batumi, September 5-9, . 2016წ. 0.125.

. L. Giorgashvili, Mathematical Problems of Thermoelasticity of Bodies with Microstructure and Microtemperatures. . VII Annuel International Conference of the Georgian Mathematical Union. Batumi, 2016, September 5-9, . 2016წ. 125.

Sh. Zazashvili. L. Giorgashvili, Solution of basic boundary value problems of statics of the theory of elasticity for the eccentric ball ring. . Abstracts. repub. School-Conf. of the general mechanics and the theory of elasticity, Telavi, 1981, . 1981წ. 67-69.

Sh. Zazashvili. L. Giorgashvili, Solution of the basic boundary-contact problems of statics of the theory of elasticity for domains bounded by concentric spheres, . Abstracts of the 23th Republican Scientific and Technical confer. Tbilisi, . 1981წ. 63 .

Sh. Zazashvili. L.Giorgashvili, D.Natroshvili Transmission and interface crack problems of Thermoelasticity for hemitropic solids, . International Conference, Continuum Mechanics and related problems of Analysis, the 120th Birthday of its First President Academician Nikoloz Muskhelishvili, Tbilisi, September 9-14, . 2011წ. 140.

Sh. Zazashvili. L.Giorgashvili, G.Sadunishvili, G.Karseladze, Fundamental Solution of the Sistem of Differential Equations of Two-temperature Elastic mixtures Theory. . Abstracts II International Conference, September 15-19, Batumi, Georgia, . 2011წ. 141. .

Sh. Zazashvili. L.Giorgashvili, General representations of Solutions to the Oscillation equations of Thermohemitropic Elastisity. . International Conference on Modern Problems in Applied Mathematics, Tbilisi, 7-9 October, .. 2008წ. .

ე. ელიზბარაშვილი. l.SavliaSvili, g.korZaxia, e.elizbaraSvili, g.kuWava, e.baqraZesasoflo-sameurneo kulturebis mosavlianobis gansazRvra . Tbilisi, saqarTvelo. 2014წ. saerTaSoriso samecniero konferencia -geofizikis aqtualuri problemebi.

ე. ელიზბარაშვილი. l.SavliaSvili, g.korZaxia, g.kuWava, e.elizbaraSviliალაზნის ველის დამლაშებული და ბიცობიანი ნიადაგების რეგენერაციისათვის საჭირო ქმედებები. Tbilisi, saqarTvelo. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება“.

ზ. აზმაიფარაშვილი, ოთხოზორია ნ. , ოთხოზორია ვ.. Labview-ს გამოყენება სასწავლო პროცესში. VI საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“./შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013წ. ქ. ქუთაისი, გვ. 169-170.

ზ. აზმაიფარაშვილი, ვ. ოთხოზორია, ნ. ოთხოზორია. LabView-ს გამოყენება სასწავლო პროცესში.. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია INSO 2013. ქუთაისი. აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2013წ. .

T. Buchukuri, Duduchava Roland, Tefnadze George. Laplace–Beltrami Equation on Hypersurfaces and Г-Convergence. International Workshop on Operator Theory and Applications (IWOTA 2015), Tbilisi, Georgia, July 6-10, 2015. 2015წ. .

Sh. Tserodze, E. Medzmariashvili, van't Klooster, L. Datashvili, N. Tsignadze. Large Deployable Reflector Configuration for Spacebased Applications in Telecommu- nications, Science and Remote Sensing. Proceedings of International Scientific Conference “Advanced Lightweight Structures and Reflector Antennas”. 14-16 October, Tbilisi Georgia. 2009წ. Conference Proceedings, pp. 75-82/Electronic Resource.

T. Jangveladze, Z. Kiguradze, M Aptsiauri. Large Time Behavior and Numerical Solution of Nonlinear Integro-Differential System Associated with the Penetration of a Magnetic Field into a Substance. Int. Conf. Modern Probl. Appl. Math., Dedicated to the 90th Anniversary of the I. Javakhishvili Tbilisi State University & 40th Anniversary of the I.Vekua Inst. Appl. Math. 2008წ. p.58.

T. Jangveladze, Z. Kiguradze, N. Neta. Large Time Behavior of Solutions and Finite Difference Scheme to a Nonlinear Integro-Differential System. Int. Conf. on Modern Probl. Appl. Math., Dedicated to the 90th Anniversary of the I. Javakhishvili Tbilisi State University & 40th Anniversary of the I.Vekua Inst. Appl. Math. 2008წ. p.62.

T. Jangveladze, Z. Kiguradze. Large Time Behavior of Solu¬tions and Difference Schemes to Nonli¬near Integro-Differential System Associated with the Penetration of a Magnetic Field into a Substance. ISAAC Conf. Complex Anal., Part. Diff. Eq., Mech. Continua. Dedicated to the 100th birthday anniversary of Ilia Vekua. 2007წ. .