კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. მაცაბერიძე. Experience in the U.S. and Japan in tehnotransfere and Licensing. STCU - „GEORGIAN COMPETITIVENESS” ROUNDTABLE HOW CAN GEORGIAN SCIENTIFIC DEVELOPMENTS MAKE GEORGIA MORE COMPETITIVE IN THE WORLD;. წ. „GEORGIAN COMPETITIVENESS” ROUNDTABLE HOW CAN GEORGIAN SCIENTIFIC DEVELOPMENTS MAKE GEORGIA MORE COMPETITIVE IN THE WORLD; p. 1-15, October 27-28, At Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia, 2010..

D. Nozadze, P. Ejibia. Experimental Study of Basalt Fiber Reinforced Concrete. International Conference In Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. Tbilisi, Georgia. 2012წ. .

გ. გავარდაშვილი. Forecast Of Flooded Territories By Flooding In Case Of Possible Accident Of Shaori Rockfill Dam. Ministry of Education and Science of Georgia, Shota Rustaveli National Science Foundation, Georgian Agricultural University, . წ. The International Conference on “Protection of Agrobiodiversity and Sustainable Development of Agriculture. , Tbilisi, Georgia. .

ზ. ძლიერიშვილი. GBA, საერთაშორისო კონფერენცია ადვოკატთა როლისა და პროფესიული გარანტიების შესახებ. . 2014წ. თბილისი.

ზ. ქარუმიძე, მ. ტურძელაძე. Georgia manufactured from lokal raw materials effective and energy saving foam concrete . International conference and exhibition Batumi-spring- 7-8 may, 2010. წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ და დრეზდენის უმაღლესი სამხარეო სასამართლო, საერთაშორისო კონფერენცია სასამართლო პრაქტიკის აქტუალურ საკითხებზე. . 2015წ. დრეზდენი, გერმანია.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ და დრეზდენის უმაღლესი სამხარეო სასამართლო, „საკორპორაციო სამართლის პრობლემური საკითხები“. . 2016წ. დრეზდენი, გერმანია.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა, კონფერენცია თემაზე „სანოტარო სამართლის აქტუალური საკითხები“. . 2015წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ და საქართველოს უზენაესი სასამართლო, საერთაშორისო კონფერენცია „სასამართლო გადაწყვეტილებების აგებულება“. . 2016წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ და საქართველოს უზენაესი სასამართლო, „საერთაშორისო კონფერენცია საკორპორაციო და სახელშეკრულებო სამართლის ცალკეულ საკითხებზე“. . 2016წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ და საქართველოს უზენაესი სასამართლო, „შეცილებისა და ხანდაზმულობის ვადები იძულებით დადებულ გარიგებებში“, საერთაშორისო კონფერენცია,“ . . 2015წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ, კონფერენცია „ქართული სამოქალაქო საპროცესო სამართალი და მისი განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“. . 2012წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ, საერთაშორისო კონფერენცია „ სამოქალაქო სამართლის რეფორმის პერსპექტივები საქართველოში - საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი“. . 2016წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. GIZ, საერთაშორისო კონფერენცია „ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი: გამოწვევები და რეფორმირების პერსპექტივები“. . 2016წ. თბილისი.

ო. შამანაძე, გ. შამანაძე, ლ. ლაშქარავა. GSM გადატვირთულობისათვის მათემატიკური მოდელის აღწერა. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. 0წ. ქუთაისი, საქართველო, 2013, გვ. 181-186.

ქ. დადიანი, Kupreishvili, , P. Sichinava. Hudromechanical model of catastrophic surface runoff discharge based on rheological parametrrs . GWMI-80, International Symposium “FLOODS AND MODERN METHODS OF CONTROL MEASURES” Tbilisi, Georgia,. 2009წ. p.p. 224-2232 .

ფ. წოწკოლაური, ი.გაგნიძე. Improvement of the European Innovation Policy Study in Georgia . PROJECT NUMBER – 154014-LLP-1-2009-1-GE-AJM-IC. Jean Monnet Programm. (2009-2010). . ESIDG. წ. evropuli gamokvlevebi saqarTvelos inovaciuri ganviTarebistvis.

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Influence of electric and magnetic field on heat transfer under laminar flow of liquid in a flat channel. TSU, VIAM,q . 2008წ. International conference on “ Modern Problems in Applied Mathematics”. I.VEKUA Institute of Applied Mathematics. Tbilisi , 7-9 October. Book of Abstracts, p. 70. .

ზ. ძლიერიშვილი. Internacionale Conference Countersing institute, European Experience and Georgian perpective. . 2012წ. თბილისი.

ვ. თევზაძე, Natishvili O.. Investigation of Dynamics characteristics of. Bulletin of the Georgian National Academy of Science. Vol.4. . წ. #2. p.p. 69-69. .