კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. დარსანია. თეორიები დანაშაულის მცდელობის ობიექტური შემადგენლობისათვის. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2016წ. VIII ს ს კონფერენციის მასალები, „განათლება XXI საუკუნეში“ .

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი. თვლის ქიმისა და რელსის შეზეთვის თავისებურებები. საერთაშ. სამეცნ.-ტექნ. კონფ./საგზაო-სატრანსპორტო ინსტიტუტი. 2007წ. შრომები № 3, ISSN.1512-1003; გ. 79-81.

ე. ქრისტესიაშვილი, თ. ხმელიძე. კომპოზიტური სამშენებლო კონსტრუქციები და მათი გაანგარიშების თავისებურებანი ანიზოტროპის გათვალისწინებით. უწყვეტ გარემოთა მექანიკის მონათესავე პრობლემები, მოსხენებათა კრებული. 2018წ. მოსხენებათა კრებული, PROCEEDINGS, Kutaisi.

ვ. გაბისონია, ნ. ყავლაშვილი. მათემატიკური მოდელი ჰაერის ეკოლოგიური ანალიზისა. . პირველი საერთაშორისო კონფერენცია "თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია",. 2010წ. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. მოხსენებათა კრებული"საქართველოს ქიმიური ჟურნალი", ტ.10,№4,გვ.164-165.

ი. ცქვიტინიძე. მე-5 თაობის(5G) მობილური კავშირის სისტემებისა და ქსელების შექმნის მდგომარეობა და პერსპექტივები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები.. 2015წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ. 187-193.

მ. ჩეჩელაშვილი. მენეჯმენტის თანამედროვე მეთოდებისა და ინსტრუმენტების გამოყენება სამეწარმეო საქმიანობაში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია „ბიზნესის განვითარება გლობალური ეკონომიკის პირობებში“ /საქართველოს ბიზნესის აკადემია ბიზნესის . 2016წ. .

რ. თაბუკაშვილი, ჩხეიძე მ.. მოხსენება: ” სწავლებისა და სწავლის სტრატეგიები”. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტიფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტო. წ. .

გ. იაშვილი, ი. იაშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის მისიის ფორმულირება და მისი მახასიათებლები. . შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი . 2010წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები ,,ინოვაციები ბიზნესში”, გვ.95-98.

ხ. ბარდაველიძე. ნარჩენი ტენშემცველობის ავტომატური რეგულირების სისტემის (არს) მართვადობა და დაკვირვებადობა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები“ მოხსენებათა კრებული. - თბილისი. 2004წ. №8, გვ. 70-72.

ვ. ვაჩნაძე ა. სარუხანიშვილი . ორი სხვადასხვა ბუნების ნანოგანზომილების ნაწილაკებიდან შემდგარი მასალების თერმული შერწყმით მიღებული ნარჩილის კვლევა და გამოყენება. ნანოქიმია-ნანოტექნოლოგიები. პირველი საერთშორისო კონფერენციის მასალების კრებული. 2010წ. თბილისი, გვ. 79-94.

ზ. კაკულია, ცერცვაძე ლ., ძაძამია თ., პეტრიაშვილი შ., ჩუტკერაშვილი დ.. სამთამადნო რეგიონების ეკოლოგიური პრობლემები და მინერალური რესურსების რაციონალური გამოყენება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კავკასიონის გეოლოგიის პრობლემები” მასალები. თბილისი. 2009წ. გვ. 104-106.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. სამკურნალო-პროფილაქტიკური დანიშნულების სასმელების კონცენტრატების თესლოვანი კომპონენტების შრობის პროცესის ოპტიმიზაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “სურსათის უვნებლობის პრობლემები”, თბილისი. 2009წ. გვ. 6.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ბოკუჩავა, ი. ბერძენიშვილი, ლ. ებანოიძე.. საქართველოს ბუნებრივი რესურსების გამოყენება სამკურნალო-კოსმეტიკური მიზნით. . თსსუ, II საერთაშორისო კონფერენცია ”ჯანმრთელობა და ეკოლოგია” . 2010წ. ს-პ ჟურნალი "ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა", № 4(59), ბათუ¬მი, გვ. 41-43.

მ. მელაძე. საქართველოს სოფლის მოსახლეობის დინამიკის თანამედროვე ტენდენციები. . ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. `სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები”.

ი. გოდერძიშვილი, თ. კილაძე. საწარმოთა ანტიკრიზისული მართვის ეფექტიანობის და პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიმართულებები. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2016წ. კონფერენციის მასალათა შრომათა კრებული. მეცხრე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,განათლების მენეჯმენტი“ მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები. 7 გვ..

ქ. მახაშვილი. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ხარისხის კონტროლის ტიტრომეტრული მეთოდი და ანალიტიკური მოწყობილობა.. ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე საინჟინრ ოტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“, ქუთაისი, 19-20 მაისი, შრომათა კრებული, ნაწილი II, გვ. 516..

დ. ბიბილეიშვილი, ქ. მახაშვილი. ჩამდინარე წყლები და მისი გაწმენდის ხერხები . აწსუ, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“ . 2011წ. შრომების კრებული, ქუთაისი, გვ.244-245.

ტ. ბუაძე, თ. ბიბილაშვილი. ხახუნზე მომუშავე მანქანათა ნაწილების "მზიდი ზედაპირის" განსაზღვრა სტოხასტური მეთოდებით . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „საგანთა სწავლების პროფესიული მიმართულების პედაგოგიური საფუძვლები.“ თბილისი, 30-31 ოქტომბერი, 1996, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1996წ. 1996, 13-14.

თ. საანიშვილი, ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, გ. კიკნაძე, . ხელოვ ნური მოკროკლიმატის პარამეტრების მართვის სისტემების დამუშავება თანამედროვე სქემოტექნიკური საშუალებების გამოყენებით. . საქართველოს ტექნიკუ¬რი უნივერსი¬ტეტის არჩილ ელიაშვი¬ლის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები.. 2012წ. თბილისი, N16, 2012 წ., გვ. 75-78..

М. Гугешидзе, Д Еристави, Н Бибилури. “Обезараживание воды методом нанотехнологи” . Национальный научный фонд Шота Руставели. 2015წ. II – Международная конференция.Современные Технологии и Методы Неорганического Материаловедения. Сборник докладов. ст 301-302.