კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ფანცხავა, ქ. მჭედლიძე. "გეოთერმული ენერგიის მსოფლიო პოტენციალი და მისი გამოყენების პერსპექტივები". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 0წ. 23-25 ოქტომბერი, ქუთაისი, საქართველო. 2015 წ. 104-109 გვ..

მ. მეტრეველი. "გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და მსოფლიო ტურისტული რეგიონები". აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები“, გვ. 52-59.

გ. ზირაქაშვილი, თამარ ჯავახიშვილი. "ევროკავშირის სამოქალაქო მისიები და სამხედრო ოპერაციები ევროპის უშიშროებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში; მისიების აღწერა, ანალიზი, კლასიფიკაცია". საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენცია/ სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2014წ. მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენცია;356-363.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე.ფანცხავა. "ენერგეტიკული სექტორის განვითარების ტენდენციები საქართველოში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.Vსაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.. 2018წ. ქუთაისი ISBN978-9941-484-01-8 გვ.164-171.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი, ზ.ლომსაძე. "თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენების სპეციფიკა საქართველოში". აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.. 2019წ. ქუთაისი ISBN978-9941-484-01-8 გვ.89-92.

ე. ფანცხავა, მ. ჯიხვაძე. "ინოვაციური ელასტიკურმილებიანი თბოგადამცემი დანადგარების შექმნის შესაძლებლობა". მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენების კრებული " ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები". აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 0წ. ქუთაისი, საქართველო. 2013 წ. 169-172 გვ..

. "კვლევა განახლებადი ენერგიების შესახებ ევროკავშირის დირექტივის გათვალისწინებით". მე-7 საერთაშორისო ფორუმი სახელწოდებით: "ენერგეტიკა მდგრადი განვითარებისათვის"/ გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია (UNECE). 2016წ. .

ზ. კვეტენაძე. "კულტურის პარადოქსი" XX საუკუნის 20-30-იან წლებში და "ახალი აღორძინების" პერსპექტივები. კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში". აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო. 2015წ. კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში"..

ნ. ნიბლაძე, ნ. ნიბლაძე. "მიკროსილიკას" მელიორაციულ ნაგებობების მშენებლობაში გამოყენების კვლევა. "აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება"; საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო კონფერენცია.

ე. გელოვანი. "მსოფლიო და კავკასია". საერთაშორისო კონფერეცია; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერეციის მასალები. 2011წ. ფრაზეოლოგიური ერთეულები-კულტურით დეტერმინირებული ენობრივი ფაქტები.

ე. ფანცხავა, ქ. მჭედლიძე. "ორთქლაირული დანადგარების მოკლე დახასიათება და მათი ეფექტურობის ძირითადი მაჩვენებლები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები".აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 0წ. 18 ივნისი. ქუთაისი, საქართველო. 2015 წ. 48-53გვ..

ე. ფანცხავა, თ. ჩხიკვაძე, ო. კიღურაძე. "ორთქლის გენერატორების ავარიების აცილების სიტუაციური ვარჯიშების კომპიუტერული მოდელირება".. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები".აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 0წ. 2010 წელი. საქართველო, ქუთაისი. 270-272 გვ..

თ. აბრალავა, ნ.ფარესაშვილი. "რეგიონულ მეურნეობათა კლასტერული მართვის უპირატესობის შესახებ". I საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები". თსუ, . 2011წ. თსუ, კონფერენციის მასალები.

მ. ყიფიანი. "სამხრეთ კავკასია და ევროკავშირი: პარადიგმები და დილემები (საქართველოს მაგალითზე)". სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტისა და რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტი. 2018წ. .

კ. აბულაძე. "სასტუმრო ბიზნესისა და სასტუმრო მეურნეობის მენეჯმენტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის ფორმირების პრინციპები". საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „სწავლების ინოვაციური მეთოდები ტურიზმში“ თბილისი. 2014წ. .

ბ. ბარკალაია. "სასტუმროთა კლასიფიკაციის თანამედროვე ტენდენციები" . მე–VI საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი. 9წ. 2017წ..

მ. მეტრეველი. "საქართველოს ტურიზმის საკანონმდებლო ხარვეზები და მათი გამოსწორების გზები". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერისნგის ფაკულტეტი, მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, #4, გვ. 17-22.

კ. აბულაძე. "საქართველოს ტურისტული არქეოპარკის შექმნის რესურსების კვლევის შედეგები". საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „სასტუმრო მეურნეობის მართვის სპეციალობის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დამუშავება ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებისათვის საქართველოში, აზერბაიჯანსა და მოლდოვაში“ ტონონ-ლე-ბენი, საფრანგეთი. 2015წ. .

ა. დემეტრაშვილი. "საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კონსტიტუცია, შედარებითი ანალიზი". . 2009წ. თბილისი.

ე. ფანცხავა, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ლ. პაპავა, მ. ჯიხვაძე, ქ. მჭედლიძე. "საქართველოში არსებული ენერგორესურსების ათვისების პოტენციალური მიმართულებანი".. მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემებიდა განვითარების პერსპექტივებ. 0წ. 2016 წ. 29-30 ოქტომბერი. ქუთაისი. 108-110 გვ..