კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4023 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ნიბლაძე, ნ. ნიბლაძე. "მიკროსილიკას" მელიორაციულ ნაგებობების მშენებლობაში გამოყენების კვლევა. "აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება"; საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო კონფერენცია.

ე. გელოვანი. "მსოფლიო და კავკასია". საერთაშორისო კონფერეცია; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერეციის მასალები. 2011წ. ფრაზეოლოგიური ერთეულები-კულტურით დეტერმინირებული ენობრივი ფაქტები.

ე. ფანცხავა, ქ. მჭედლიძე. "ორთქლაირული დანადგარების მოკლე დახასიათება და მათი ეფექტურობის ძირითადი მაჩვენებლები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები".აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 0წ. 18 ივნისი. ქუთაისი, საქართველო. 2015 წ. 48-53გვ..

ე. ფანცხავა, თ. ჩხიკვაძე, ო. კიღურაძე. "ორთქლის გენერატორების ავარიების აცილების სიტუაციური ვარჯიშების კომპიუტერული მოდელირება".. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები".აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 0წ. 2010 წელი. საქართველო, ქუთაისი. 270-272 გვ..

თ. აბრალავა, ნ.ფარესაშვილი. "რეგიონულ მეურნეობათა კლასტერული მართვის უპირატესობის შესახებ". I საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები". თსუ, . 2011წ. თსუ, კონფერენციის მასალები.

მ. ყიფიანი. "სამხრეთ კავკასია და ევროკავშირი: პარადიგმები და დილემები (საქართველოს მაგალითზე)". სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტისა და რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტი. 2018წ. .

კ. აბულაძე. "სასტუმრო ბიზნესისა და სასტუმრო მეურნეობის მენეჯმენტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის ფორმირების პრინციპები". საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „სწავლების ინოვაციური მეთოდები ტურიზმში“ თბილისი. 2014წ. .

ბ. ბარკალაია. "სასტუმროთა კლასიფიკაციის თანამედროვე ტენდენციები" . მე–VI საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი. 9წ. 2017წ..

მ. მეტრეველი. "საქართველოს ტურიზმის საკანონმდებლო ხარვეზები და მათი გამოსწორების გზები". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერისნგის ფაკულტეტი, მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, #4, გვ. 17-22.

კ. აბულაძე. "საქართველოს ტურისტული არქეოპარკის შექმნის რესურსების კვლევის შედეგები". საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „სასტუმრო მეურნეობის მართვის სპეციალობის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დამუშავება ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებისათვის საქართველოში, აზერბაიჯანსა და მოლდოვაში“ ტონონ-ლე-ბენი, საფრანგეთი. 2015წ. .

ა. დემეტრაშვილი. "საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კონსტიტუცია, შედარებითი ანალიზი". . 2009წ. თბილისი.

ე. ფანცხავა, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ლ. პაპავა, მ. ჯიხვაძე, ქ. მჭედლიძე. "საქართველოში არსებული ენერგორესურსების ათვისების პოტენციალური მიმართულებანი".. მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემებიდა განვითარების პერსპექტივებ. 0წ. 2016 წ. 29-30 ოქტომბერი. ქუთაისი. 108-110 გვ..

ე. ფანცხავა. "საქართველოში ენერგოეფექტურობისა და მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის პროექტი"/ დანიის მთავრობის მხარდაჭერით.. ენერგეტიკის სამინისტრო. 2016 წ.. 0წ. .

შ. ფაფიაშვილი. "სპორტის მეცნიერების სამართლებრივი საფუძვლები" . საქართველოს სპორტის აკადემია. 2009წ. „ოლიმპიური სპორტი““სპორტი ყველასათვის“ – მასალების კრებული.

კ. აბულაძე. "ტურიზმი საქართველოში: რეალობა, პრობლემები, პერსპექტივები". ????. 0წ. .

კ. აბულაძე, ს. ცირამუა. "ტურიზმის მობილური აპლიკაცია „TravelGIS". ბათუმის IV საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციები ტურიზმში" ბათუმი. 2014წ. 4 გვ..

კ. აბულაძე. "ტურიზმის სწავლების ინოვაციური მეთოდების დანერგვის შედეგები თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში „გორგასალი“. ბათუმის V საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი" ბათუმი. 2014წ. .

მ. მეტრეველი, გ. ჯაბნიძე. "ტურისტთა სტატუსური ქცევის ცნება, როგორც ტურპროდუქტზე მოთხოვნის მოტივაცია საქართველოს (აჭარის რეგიონი) შავი ზღვის კურორტებზე". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერისნგის ფაკულტეტი, მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, #4, 46-53.

ი. რამიშვილი, თ.მაქაცარია, თ.ვეკუა. "უმნიშვნელო" არაწრფივობის "მნიშვნელოვანი" გავლენა ერთი კლასის სინგულარულ ელიფსურ სისტემათა ამოხსნათა ყოფაქცევაზე სინგულარობის მახლობლობაში. თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარისXXX საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები.. 2016წ. .

ჯ. შენგელია, თ.აგლაძე, მ.დონაძე. "უსაფრთხო" სასმელი წყლის მომზადება მფილტრავვი ნანომასალების გამოყენებით. ეროვნული კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში საზღვარგარეთელ მეცნიერთა მონაწილეობით მიძღვნილი რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი. თბილისი, სტუ. 2011წ. 38-39.