კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4205 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. კვეტენაძე. "კულტურის პარადოქსი" XX საუკუნის 20-30-იან წლებში და "ახალი აღორძინების" პერსპექტივები. კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში". აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო. 2015წ. კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში"..

ნ. ნიბლაძე, ნ. ნიბლაძე. "მიკროსილიკას" მელიორაციულ ნაგებობების მშენებლობაში გამოყენების კვლევა. "აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება"; საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო კონფერენცია.

ე. გელოვანი. "მსოფლიო და კავკასია". საერთაშორისო კონფერეცია; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერეციის მასალები. 2011წ. ფრაზეოლოგიური ერთეულები-კულტურით დეტერმინირებული ენობრივი ფაქტები.

ე. ფანცხავა, ქ. მჭედლიძე. "ორთქლაირული დანადგარების მოკლე დახასიათება და მათი ეფექტურობის ძირითადი მაჩვენებლები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები".აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 0წ. 18 ივნისი. ქუთაისი, საქართველო. 2015 წ. 48-53გვ..

ე. ფანცხავა, თ. ჩხიკვაძე, ო. კიღურაძე. "ორთქლის გენერატორების ავარიების აცილების სიტუაციური ვარჯიშების კომპიუტერული მოდელირება".. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები".აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 0წ. 2010 წელი. საქართველო, ქუთაისი. 270-272 გვ..

თ. აბრალავა, ნ.ფარესაშვილი. "რეგიონულ მეურნეობათა კლასტერული მართვის უპირატესობის შესახებ". I საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები". თსუ, . 2011წ. თსუ, კონფერენციის მასალები.

მ. ყიფიანი. "სამხრეთ კავკასია და ევროკავშირი: პარადიგმები და დილემები (საქართველოს მაგალითზე)". სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტისა და რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტი. 2018წ. .

კ. აბულაძე. "სასტუმრო ბიზნესისა და სასტუმრო მეურნეობის მენეჯმენტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის ფორმირების პრინციპები". საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „სწავლების ინოვაციური მეთოდები ტურიზმში“ თბილისი. 2014წ. .

ბ. ბარკალაია. "სასტუმროთა კლასიფიკაციის თანამედროვე ტენდენციები" . მე–VI საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი. 9წ. 2017წ..

მ. მეტრეველი. "საქართველოს ტურიზმის საკანონმდებლო ხარვეზები და მათი გამოსწორების გზები". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერისნგის ფაკულტეტი, მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, #4, გვ. 17-22.

კ. აბულაძე. "საქართველოს ტურისტული არქეოპარკის შექმნის რესურსების კვლევის შედეგები". საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „სასტუმრო მეურნეობის მართვის სპეციალობის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დამუშავება ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებისათვის საქართველოში, აზერბაიჯანსა და მოლდოვაში“ ტონონ-ლე-ბენი, საფრანგეთი. 2015წ. .

ა. დემეტრაშვილი. "საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კონსტიტუცია, შედარებითი ანალიზი". . 2009წ. თბილისი.

ე. ფანცხავა, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ლ. პაპავა, მ. ჯიხვაძე, ქ. მჭედლიძე. "საქართველოში არსებული ენერგორესურსების ათვისების პოტენციალური მიმართულებანი".. მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემებიდა განვითარების პერსპექტივებ. 0წ. 2016 წ. 29-30 ოქტომბერი. ქუთაისი. 108-110 გვ..

ე. ფანცხავა. "საქართველოში ენერგოეფექტურობისა და მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის პროექტი"/ დანიის მთავრობის მხარდაჭერით.. ენერგეტიკის სამინისტრო. 2016 წ.. 0წ. .

შ. ფაფიაშვილი. "სპორტის მეცნიერების სამართლებრივი საფუძვლები" . საქართველოს სპორტის აკადემია. 2009წ. „ოლიმპიური სპორტი““სპორტი ყველასათვის“ – მასალების კრებული.

კ. აბულაძე. "ტურიზმი საქართველოში: რეალობა, პრობლემები, პერსპექტივები". ????. 0წ. .

კ. აბულაძე, ს. ცირამუა. "ტურიზმის მობილური აპლიკაცია „TravelGIS". ბათუმის IV საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციები ტურიზმში" ბათუმი. 2014წ. 4 გვ..

კ. აბულაძე. "ტურიზმის სწავლების ინოვაციური მეთოდების დანერგვის შედეგები თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში „გორგასალი“. ბათუმის V საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი" ბათუმი. 2014წ. .

მ. მეტრეველი, გ. ჯაბნიძე. "ტურისტთა სტატუსური ქცევის ცნება, როგორც ტურპროდუქტზე მოთხოვნის მოტივაცია საქართველოს (აჭარის რეგიონი) შავი ზღვის კურორტებზე". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერისნგის ფაკულტეტი, მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, #4, 46-53.

ი. რამიშვილი, თ.მაქაცარია, თ.ვეკუა. "უმნიშვნელო" არაწრფივობის "მნიშვნელოვანი" გავლენა ერთი კლასის სინგულარულ ელიფსურ სისტემათა ამოხსნათა ყოფაქცევაზე სინგულარობის მახლობლობაში. თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარისXXX საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები.. 2016წ. .