კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3880 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ზამბახიძე, M. Vardiashvili, Y. Melashvili, G.Lagundaridze, M. Tsikarishvili. "Application of Optical-Fiber Sensors for Structures Efficiency Monitoring". First international conference on seismic safety problems of Caucasus region population, cities and settlements, . წ. Problems of Mechanics.

რ. გრიგოლია, T. Kiseliova. "Bimodal system LinTGrz has finitary unification type". EUROPEAN COMPUTING CONFERENCE (ECC'09) . წ. Tbilisi, Georgia, June 26-28, 2009 .

რ. გრიგოლია. "Free Cyclic MV-algebra". International Conference on “Modern Problems in Applied Mathematics”, Dedicated to the 90-th anniversary of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) and 40th Anniversary of the Foundation of I.Vekua Institute of Applied Mathematics. წ. 26-28 September, 7-9 October, 2008.

რ. გრიგოლია. "Many Valued Logic: algebraic approach". Fourth International Tbilisi Summer School in Logic and Language. წ. 22-26 September 2008, Tbilisi, Georgia.

თ. ჭანტურია, მ. ლეკიშვილი. "ამერიკის თანამდროვე არქიტექტურა საზოგადოებრივი შენობების მაგალითზე". ამერიკათმცოდნეობის მე–19 ყოველწლიური საერთაშორისო კომფერენცია. წ. ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. "ბიზნესის მოდელირება გლობალიზაციის პირობებში". მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ინტერნეტი და საზოგადოება. 2017წ. INSO ქუთაისი.

ბ. ბარკალაია. "ბუნებრივი ტურისტული რესურსების ეკონომიკური შეფასების არსი". მე–VI საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ . 9წ. 2017წ..

ე. ფანცხავა, ქ. მჭედლიძე. "გეოთერმული ენერგიის მსოფლიო პოტენციალი და მისი გამოყენების პერსპექტივები". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 0წ. 23-25 ოქტომბერი, ქუთაისი, საქართველო. 2015 წ. 104-109 გვ..

მ. მეტრეველი. "გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და მსოფლიო ტურისტული რეგიონები". აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები“, გვ. 52-59.

გ. ზირაქაშვილი, თამარ ჯავახიშვილი. "ევროკავშირის სამოქალაქო მისიები და სამხედრო ოპერაციები ევროპის უშიშროებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში; მისიების აღწერა, ანალიზი, კლასიფიკაცია". საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენცია/ სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2014წ. მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენცია;356-363.

ე. ფანცხავა, მ. ჯიხვაძე. "ინოვაციური ელასტიკურმილებიანი თბოგადამცემი დანადგარების შექმნის შესაძლებლობა". მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენების კრებული " ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები". აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 0წ. ქუთაისი, საქართველო. 2013 წ. 169-172 გვ..

. "კვლევა განახლებადი ენერგიების შესახებ ევროკავშირის დირექტივის გათვალისწინებით". მე-7 საერთაშორისო ფორუმი სახელწოდებით: "ენერგეტიკა მდგრადი განვითარებისათვის"/ გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია (UNECE). 2016წ. .

ზ. კვეტენაძე. "კულტურის პარადოქსი" XX საუკუნის 20-30-იან წლებში და "ახალი აღორძინების" პერსპექტივები. კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში". აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო. 2015წ. კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში"..

ნ. ნიბლაძე. "მიკროსილიკას" მელიორაციულ ნაგებობების მშენებლობაში გამოყენების კვლევა. "აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება"; საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო კონფერენცია.

ე. გელოვანი. "მსოფლიო და კავკასია". საერთაშორისო კონფერეცია; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერეციის მასალები. 2011წ. ფრაზეოლოგიური ერთეულები-კულტურით დეტერმინირებული ენობრივი ფაქტები.

ე. ფანცხავა, ქ. მჭედლიძე. "ორთქლაირული დანადგარების მოკლე დახასიათება და მათი ეფექტურობის ძირითადი მაჩვენებლები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები".აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 0წ. 18 ივნისი. ქუთაისი, საქართველო. 2015 წ. 48-53გვ..

ე. ფანცხავა, თ. ჩხიკვაძე, ო. კიღურაძე. "ორთქლის გენერატორების ავარიების აცილების სიტუაციური ვარჯიშების კომპიუტერული მოდელირება".. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები".აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 0წ. 2010 წელი. საქართველო, ქუთაისი. 270-272 გვ..

თ. აბრალავა, ნ.ფარესაშვილი. "რეგიონულ მეურნეობათა კლასტერული მართვის უპირატესობის შესახებ". I საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები". თსუ, . 2011წ. თსუ, კონფერენციის მასალები.

კ. აბულაძე. "სასტუმრო ბიზნესისა და სასტუმრო მეურნეობის მენეჯმენტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის ფორმირების პრინციპები". საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „სწავლების ინოვაციური მეთოდები ტურიზმში“ თბილისი. 2014წ. .

ბ. ბარკალაია. "სასტუმროთა კლასიფიკაციის თანამედროვე ტენდენციები" . მე–VI საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი. 9წ. 2017წ..