კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Цинцадзе, А.Г. Саришвили, М.Б. Хитаришвили , Э.И. Дзамоева, А.А. Шукакидзе . Влияние кратковре менной интоксикасии хлористым марганцем на поведение крыс в многоходовом лавиринте. III Международная Науч. Конф. Актуальные проблемы биологии и медицины, Сборник трудов, Тбилиси, . 0წ. С.300-302.

ო. მიქაძე, ო. მიქაძე, Б.Г.Гогичаишвили, З.С.Сванидзе, Г.А.Ломтатидзе . Влияние Маднеульского горно-обогатительного комбината на степень загрязнения рек Казретула и Машавера.. Х Международная научно-техническая конференция (19-21 октября, 2005 г., Грузия, Кутаиси). წ. ПРОБЛЕМЫ СВАРКИ, МЕТАЛЛУРГИИ И РОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Сборник трудов. Тбилиси: Ассоциация сварщиков Грузии, изд-во ООО «Тобалиси», Стр. 162-170 .

Б. Гогичаишвили, З. С. Сванидзе, О. Ш. Микадзе, Г. А. Ломтатидзе. Влияние маднеульслского-обогатетельного комбината на степень загрязнения рек Казретула и Машавера. Сб. докл. X Между-народной научно-техни-ческой конференции `Проблемы сварки и смежных технологий~ г. Кутаиси,2005. 2005წ. 162-170.

Б. Гогичаишвили, З. С. Сванидзе, О. Ш. Микадзе, Г. А. Ломтатидзе. Влияние маднеульслского-обогатетельного комбината на степень загрязнения рек Казретула и Машавера. Сб. докл. X Между-народной научно-техни-ческой конференции `Проблемы сварки и смежных технологий~ г. Кутаиси,2005. 2010წ. .

Г. Kирмелашвили. Влияние наличия свободного воздуха в потоке гидросмеси на превышение давления при гидравлическом ударе Материалы республиканского научно-технического семинара «Перспективы и задачи развития гидромеханизации и гидротранспорта в Грузинской ССР». 17-18 ноября, 1988. Тбилиси, Мецниереба, 1988. Материалы республиканского научно-технического семинара «Перспективы и задачи развития гидромеханизации и гидротранспорта в Грузинской ССР». 17-18 ноября, 1988. Тбилиси, Мецниереба. 1988წ. с. 46-49.

Р. Тхинвалели, А.Квиташвили, , Н.Гелдиашвили. Влияние порога ассоциативных элементолв на процедуру обучения пороговой сети в слуяае испольоваехния голографической записи. 3-й ьежведомственю симпозю работоспособности оператора. 1974წ. Труды3-го ьежведомственю симпозю работоспособности оператора.

ნ. ხიდაშელი. Влияние технологических факторов на структуру и свойства изотермически закаленных высокопрочных чугунов. конференции “Проблемы сварки, металлургии и родственных технологии”, Кутаиси. წ. .

ხ. კიკნაძე, Шавлакадзе М., Дадиани К.З., Супаташвили Т.Л.. Влияние торфяного мелиоранта на биодеградацию нефти. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ქ. ქუთაისი. 0წ. .

Л. Итриашвили, Х. Кикнадзе, Л. Маисая, ხუციშვილი მ/. Влияние урбанизации на гидрологию окружающей среды.. . 2012წ. ые проблемы охраны окружающей средыб архитектуры и строительства". ст.82-85..

Г. Каишаури. Влияние условий хранения на лежкость плодов тыквы сорта Картули тетри. Государственный Университет Акакия Церетели г. Кутаиси. 2011წ. Сборник трудов Международной научно-практической конференции “Современные технологии и прикладной дизайн” . г. Кутаиси. с. 125 – 126..

И. Круашвили, Круашвили И. Г., Губеладзе Д. О.. Влияние фильтрации на кинематичскую стуктуру придонного слоя водного потока. Материалы всесоюзной конференции молодых специалистов. 1986წ. "Стоительство ГЕС в выокогорных условиях", Цхалтубо, сс. 80-81.

Губеладзе Д. О., Круашвили И. Г.. Влияние фильтрации на кинематичскую стуктуру придонного слоя водного потока. Материалы всесоюзной конференции молодых специалистов. 1986წ. "Стоительство ГЕС в выокогорных условиях", Цхалтубо, сс. 80-81.

Т. Маграквелидзе, Н. Банцадзе , Н. Леквеишвили. Влияние шероховатости на процессы конвективной теплоотдачи и пузырькового кипения при перемешивании жидкости в большом объеме. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები". 2004წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები" მოხსენებათა კრებული- PCPE-2004“ თბილისი 27.09.2004 – 1.10.2004, РE23(618-622).

თ. წივწივაძე, Н.Чигогидзе, Р.Схилфдзе, Г.Парцхаладзе, Р.Клдиашвили, Г.Сулаквелидзе, Т.Доквадзе. Внедрение вобщественное питание диетических продуктов нового покаления антидиобетической направленности. Международная научная конфенция. 2009წ. Сборник трудов "Проблеми безопасности продовольствия" стр.99-103.

Р. Клдиашвили, Н. Чигогидзе, Р. Схиладзе, Г. сулаквелидзе. Внедрение вобщественное питание диетических продуктов нового поколения антидиобетической направленности. Сборник трудов Международной научной конференций . 2009წ. 99-103ст.

ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი, ნ. ანდღულაძე. Возможность прогнозирования стеклопокрытий для меди из рода композиций системы Na2O-SrO-BaO-B2O3-SiO2. II საერთაშორისო კონფერენცია “არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები” . 2015წ. მოხსენებათა კრებული, თბილისი, გვ..

Т. Мегрелишвили. Возможные пути модернизации преподавания литературы в аудитории нефилологического профиля. . „ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი, . 2009წ. .

თ. ხოხობაშვილი. Вопроси иследования преисторическоq эпохи Грузии. . 2009წ. კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა.

О. Шония. Вопросы построения в СОД/СИМ баз данных. Тезисы докладов III семинара „Интеллектуальные банки данных“, Тбилиси, . 1982წ. с. 85-86.

М. Балиашвили. Вопросы построения программируемых контроллеров. Всесоюзный семинар «Управляющий вычислительный комплекс ПС-300. Перспективы его развития и применения в народном хозяйстве» 14-16 мая 1981г. Тбилиси. 1981წ. .