კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ირემაშვილი, Иорданишвили И.К., Иорданишвили К.Т., Канделаки Н.Б.. Динамика формирования ложа водохранилищ Грузии. 6 International Scientific and Technical Conference ,,Modern problems of water management, environmental protection, architecture and construction,,. 2016წ. .

И. Иорданишвили. Динамика формирования ложа водохранилищ Грузии.. . 2016წ. VI международная н/т конференция "Современные проблемы водного хозяйства, охраны окружающей средыб архитектуры и строительства", 22- 25 сентябрь, 2016г. Тбилиси..

Б. Гогичаишвили, Т. Т. Церцвадзе, Г.А.Ломтатидзе, Б.Т.Бучукури. Диференциално-термический анализ шихт для получения алюминосодержащих с плавов. Сб. докл. IX Международной научно-технической конференции `Проблемы сваркеии смежных технологий~ 2004 г. г. Тбилиси. 2004წ. .

თ. ცერცვაძე, Т.И.Бучукури, Б.Г.Гогичаишвили, Б.Т.Бучукури, , Г. А. Ломтатидзе. Диференциално-термический анализ шихт для получения алюминосодержащих с плавов. Сб. докл. IX Международной научно-технической конференции `Проблемы сварки, металлургии и родственных технологий~ . წ. .

ბ. გოგიჩაშვილი, Л. Д. Демурашвили, Л. К. Сванидзе. Дифференциально-Термический анализ марганецсодержащих комплексных брикетов. Сб. докл. X Международной научно-технической конференции `Проблемы сварки и смежных технологий~ Кутаиси,2005. 2005წ. 181-189.

Б. Гогичаишвили, З. П. Капанадзе, И. Сванидзе. Дифференциально-техический анализ шихт высокоуглеродистого ферромарганца с содержашем окалипы железа. Сб. докл. V Международ-ной научнотех-нической конферен-ции `Проблемы сваркеии смежных технологий~ Тбилиси,2000 . 2000წ. .

მ. ლოსაბერიძე, Рехвиашвили Ю., Лорткипанидзе В.. Единая приpода искусственных (горных ударов) и естественных (тектонических) землетрясений. . Международная конференция «Проблемы механики сплошных сред» Труды. Тбилиси, 27-28 ოქტომბერი,2007. 2007წ. გვ. 59-64..

Н. Махвиладзе, Л. Шенгелия, Н. Чхаидзе. Изменения в ассортименте тек¬с¬тильной промышленности Грузии. Тбилиси, Грузия. 1990წ. Тезисы докладов Рес¬пуб¬ли¬канской научно-техни¬чес¬кой конференции, посвященной 30 лет. ГрузНИИНТИ.

Дж. Григалашвили, null, Р. А. Адейшвили, Г. Н. Которашвили. Измерение информации в области данних. Республиканская научно-техническая конференция «Вопросы вычислительной техники». 1979წ. Доклад , Тбилиси, ТНИИСА НПО “ Элва”, 1979.

ო. მიქაძე, Б.Г.Гогичаишвили, О.Д. Гвамберия, Г.А.Ломтатидзе. Изучение раскислительной и десульфурирующей способности кремний-содержащего сплава. ХI Международная научно-техническая конференция (октябрь, 2006 г., Грузия, Тбилиси).. წ. ПРОБЛЕМЫ СВАРКИ, МЕТАЛЛУРГИИ И РОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Сборник трудов. Тбилиси: Ассоциация сварщиков Грузии, изд-во ООО «Тобалиси», Стр. 16 - 21 .

ბ. გოგიჩაშვილი, О.Д.Гвамбериа, Г.А.Ломтатидзе. Изучение расскислитель- ной и десульфурационной способности кремнесо- дежашого сплава . Изучение расскислитель- ной и десульфурационной способности кремнесо- дежашого сплава . წ. 16-22.

Г. Kирмелашвили. Изучение системы дифференциальных в частных производных гиперболического типа в ВУЗ-ах . Республиканская научно-педагогическая конференция «Активация учебного процесса в высшей школе». 18-20 ноября, Тбилиси. 1992წ. с. 72-73.

შ. ვეშაპიძე. Илия и глобализм. . გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები, თსუ. წ. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია.

ო. კალანდარიშვილი. Интеракктивные методы преподавания РК как иностранного . Международная научная конференйия"Вербальные коммуникативные технологии" Тбилиси, Грузия,2016. 0წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები #5.

З. Гурамишвили. Интерактивные методы преподавания РК как иностранного . Международная научная конференция «Вербальные коммуникативные технологии» Тбилиси, Грузия,. 2016წ. .

О. Гелашвили, Ковалик А.Г.. Информационная логистика в применении к транспортным процессам. . Международная научно-техническая конференция Грузинского Автомобильно-дорожного института.. 2005წ. Тбилиси, 343-347.ст.

ნ. მახვილაძე. Информационный и Коммуникационный Менеджмент (Управление информацией и коммуникацией) в сельскохозяйственных исследованиях для развития.. ESIDG, Семинар для сотрудников центров сельскохозяйственной информации региона ЦАК. . 2011წ. CD-ROM, Национальный доклад.

н.бегалишвили, т.цинцадзе. Иследование подземного стока рек и оценка запасов грунтовых вод в Грузии. Международная конференция института гидрометеорологии Грузинского технического университета по актуадьным проблемамгидрометеорологии и екологии. წ. Тбилиси.

Г. Каишаури. Использование в промышленности плодов тыквы сорта Миндальная-35 после хранения. Государственный Университет Акакия Церетели г. Кутаиси. 2011წ. Сборник трудов Международной научно-практической конференции “Современные технологии и прикладной дизайн” . Кутаиси. с. 127 – 128..

В. Радзиевский, Н. Джалябова, ნ. ლომაშვილი. Использование знаний в задачах диагностики состояния больших систем с целью принятия решений (на примере медицины). დიდი სისტემების მართვის XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმი. 2000წ. დიდი სისტემების მართვის XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები. გვ. 156 – 160..