კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Джапаридзе И.. «К вопросу о локализации Колхидской бронзовой производственно-сырьевой базы (II тыс. – до н.э.)». Археология, этнология, фольклористика Кавказа. 2011წ. Тб., (147-151).

ი. კეცხოველი. «Открытое и закрытое общество: конфликт и диалог». Международный научно-исследовательский институт народов Кавказа (МНИИНК) თბილისი. 2003წ. .

Т. Мегрелишвили. «Пересекающиеся параллельные» Пушкина и Лермонтова. «А.С.Пушкин и его межнациональное значение». საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარილი ფაკულტეტი. თბილისი, . 1999წ. .

. «ამერიკა – საქართველო შორეული ქვეყანა» . ამერიკათმცოდნეობის IX საერთაშორისო კონფერენცია, ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი, 2007 წ. 3-5 მაისი.. წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. «ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ», . საერთაშორისო კონფერენცია საქართველო-ევრაზიულ სივრცეში (ახალი გამოწვევები) . 2008წ. ბათუმი,.

ქ. ჯიჯეიშვილი. «ერთიანი კავკასიური სახლის იდეა თანამედროვეობის გლობალურ გეოპოლიტიკურ პროცესებში», თბ., . საერთაშორისო კონფერენცია «მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია» . 2009წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. «საარჩევნო ტენდენციები მსოფლიო პოლიტიკაში». . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «ვერბალური კომუნუკაციის ტექნოლოგიები» . 2008წ. .

გ. ღვინეფაძე, კიკილაშვილი ნიკოლოზი. Автоматизация процесса административного правоведения. Международная научная конференция «Проблемы управления и энергетики» . 2004წ. Тбилиси, РСРЕ-2004 .

გ. ღვინეფაძე. Автоматизация процесса этимологического поиска. Международная научная конференция «Проблемы управления и энергетики». 2004წ. Тбилиси, РСРЕ-2004.

Т. Кохреидзе, Чачхиани Э. Хеладе О.. Автономный асинхронный генератор с цифровым регулятором напряжения. Кутаиси. грузия. 2010წ. "Энергетика региональные проблемы иперспективы развития" 2010. с.24-28.

Т. Мегрелишвили. Автор и осмысление прошлого: рефлексии Захара Прилепина . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. IX საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. თბილისი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. . 2015წ. .

ი. ირემაშვილი, null, Л.А.Итриашвили, Т.Б. Тевзадзе. Агромелиоративный метод освоения тяжелых почвогрунтов Колхиды. I საერთაშორისსო კონფერენციის ,,კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემები – დაცვა და რაციონალური გამოყენება" შრომათა კრებული, თსუ. 2013წ. .

Л. Итриашвили. Агромелиоративный метод освоения тяжелых почвогрунтов Колхиды.. . 2013წ. Сб.трудов I международной конференции "Водные экосистемы Колхидской низменности - охрана и рациональное использование.Тбилиси-Поти, 22-24 июля 2013г. ст. 191-194..

Н. Kавлашвили, Т. Саанишвили. Адаптивная система управления параметрами искусственного микроклимата многоуровневого секционированного хранилища. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ . 2015წ. შრომები ქ. თბილისი. გვ. 288-293.

Т. Саанишвили, О.С.Лабадзе, Н.В.Кавлашвили, Л.Л.Гварамадзе. АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ ИСКУССТВЕННОГО МИКРОКЛИМАТА МНОГОУРОВНЕГО СЕКИОНИРОВАННОГО ХРАНИЛИЩА. . Международная научная конференция «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОМПЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ» посвящённое 85 леию со дня рождения академика И.В.Прангишвили. . 2015წ. Труды. Грузия. Тбилиси 3-5 ноября, 2015 г., с.288-293..

Р. Самхарадзе. Алгоритм многоэтапного принятия решений для равнозначных критериев. Х Международный школа-семинар «ИВЕРСИ - 93» , «Вопросы управления и информатики».. 1993წ. Телави, 15-22 марта, 1 стр..

Д. , О.Шевчук. Алгоритмы и метод автоматического контроля, регистрации и учета подвижных единиц прмышленного железнодорожного транспорта. Руставский институт автоматики. 1986წ. Научно-техн. конф. «Опыт создания и внедрения АСУ техническими процессами в металлургической и химической промышленности»,Тбилиси, стр.120.

ი. იორდანიშვილი, მ. ვართანოვი, ე. ხოსროშვილი. Анализ аварий и катастроф плотин мира. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, გარემოს დაცვის ეკოცენტრი.. 2013წ. მე–3 საერთაშორისო ს/ტ კონფერენცია "გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები", 29 ივლისი–4 აგვისტო, თბილისი–ბორჯომი, 2013წ. გვ. 81–86..

З. Сванидзе. Анализ загрязнения тяжёлыми металлами окружа ющей среды районов интен сивного антропогенного воз действия Грузии и методы уменьшения их техногенной нагрузки. Международный семинар по судеб ной экологической экспертизе. 2011წ. Тбилиси. 5..

ბ. მაისურაძე, ბ. მაისურაძე, М.О. Цирдава , М.Ш. Микеладзе, Майсурадзе И.Б.. Анализ потери марганца при обогащении чиатурских марганцеиых руд. სკა-ას მეორე საერთაშორისო კონფერენცია, სტუ. წ. შრომები, თბილისი 228-232.