კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. თხინვალელი, Квиташвили Ф. Гелдиашвили Н.. Исследованме минимизации проговой сети при использовании голлогрфичесскй записи. . 1974წ. труды 3-го межведом. симпох. работоспособности оператора..

Б. Гогичаишвили, О. Ш. Микадзе. Исследованые экологических вопроссов при получении барийсодержфщих сплавов. Сб. докл. V Международ-ной научно-тех-нической конферен-ции `Проблемы сварки и смежных технологий~ г. Тбилиси,2000 . 2000წ. .

ბ. გოგიჩაშვილი, М.Т.Татишвили, З.С.Сванидзе, О.Ш.Микадзе. Исслеодование влияния ферросплавного завода на загрязнение атмосфе- рного воздуха г. Зестафони . Сб.трудов XI между-народной Науч-. тех. конференции Проб¬ле¬- мы сварки, металлур¬- ¬гии и родственных технологий, Тбилиси, 2006. . წ. 22-27.

ბ. გოგიჩაშვილი, М.Т.Татишвили, З.С.Сванидзе, О.Ш.Микадзе. Исслеодование влияния ферросплавного завода на загрязнение атмосфе- рного воздуха г. Зестафони. . Сб.трудов XI между-народной Науч-. тех. конференции Проб¬ле¬- мы сварки, металлур¬- ¬гии и родственных технологий, Тбилиси, 2006. . წ. 22-27ст..

ნ. ამილახვარი. История возникновения теории вероятностей. საერთაშორისო სიმპოზიუმი საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე. 2000წ. თბილისი; გვ. 64-67.

ე. ხოსროშვილი. Итриашвили Л.А., Хосрошвили Е.З., Улучшение водно-физических свойств почвогрунтов применением нового водоаккумулирующего композита. საქ.სახ.აგრარული უნივერსიტეტი. 2010წ. ”აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება, 24-25 ნოემბერი, გვ.348-352.

П. Явич. К возможности использования лекарственной грязи для получения лекарственных препаратов. Сб. трудов межд. научно-практич. конференции Кутаиси . 2011წ. с. 285-287.

А. Прангишвили, К. Камкамидзе, и др. К вопросу масштабирования изображений в памяти оптоэлектронных выч. структур. Материалы Всесоюзн. конф. по функциональной и выч. технике и устойствах управления. Тбилиси . 1986წ. ст.4.

Т. Мегрелишвили. К вопросу о национальной идентичности русского литературного зарубежья . საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი “Globalizirung und transkulturelle Processe” (ტრანსკულტურული და ინტერკულტურული გამოკვლევები: ჰუმანიტარული ცოდნის გლობალიზაცია). თბილისი. . 2003წ. .

Е. Мацаберидзе, А.В.Саруханишвили, Д.В.Эристави, Ш.Н.Андгуладзе, Н.А.Куциава, А.Р.Гогишвили, М.К.Гугешидзе. К вопросу о новейшей методике термодинамической и петрохимической оценки техногенного сырья. 11საერთაშორისო კონფერენცია არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები.შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო,საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია,სსიპ საქართველოს სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა",სსიპ ფერდინანდ თავა. 2015წ. 11 საერთაშორისო კონფერენცია არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები მოხსენებათა კრებული. თბილისი .საქართველო.გვ.97-99.

Ш. Андгуладзе, А.В. Саруханишвили, Д.В. Эристави, Н.А. Куциава, А.Р. Гогишвили, М.К. Гугешидзе, Э.Л. Масамеридзе. К вопросу о новейшей методике термодинамической и петрохимической оценки техногенного сырья. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, საქართველოს მეცნიერეებათა ეროვნული აკადემია, სსიპ საქართველოს სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი ,,დელტა”, სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. 2015წ. II საერთაშორისო კონფერენცია არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები გვ.97-98.

И. Круашвили. К вопросу оценки продуктивнойвлаги в глинистих груртах. "Проблемы сельского хозяисва и экологии закавказского региона" , Международная научная конференция. 2001წ. Ереван, сс.101-103.

М. Вартанов. К вопросу расчета амортизации производственных фондов мелиоративных систем Грузии. V международ. научно-тех. коференция "Современные проблемы водного хозяйства, охраны окружающей среды". 2015წ. Инстиут водного хозяйства Грузии, стр. 86-89.

. К вопросу расчета амортизации производственных фондов мелиоративных систем Грузии. V международ. научно-тех. коференция "Современные проблемы водного хозяйства, охраны окружающей среды". 2015წ. Инстиут водного хозяйства Грузии, стр. 86-89.

Э.Кечхошвили , Г. Мехришвили. К вопросу расчета амортизации производственных фондов мелиоративных систем Грузии . V международ. научно-тех. коференция "Современные проблемы водного хозяйства, охраны окружающей среды". 2015წ. Инстиут водного хозяйства Грузии, стр. 86-89.

მ. ლოსაბერიძე, Элизбарашвили Т., Лорткипанидзе В.. К вопросу расчета скорости детонации заряда взрывчатого вещества, как одного из основных параметров, определяющих характер взрывного разрушения горных пород. Международная конференция «Проблемы механики сплошных сред» Труды. Тбилиси 27-28 ოქტომბერი. 2007წ. გვ. 168-172..

Б. Килосанидзе, Ш.Какичашвили. К теории поляризационной голографии в трехмерной фотоанизотропной среде. I Симпозиум «Векторная голография», Тбилиси, 1985. 1985წ. В сб: Фотоанизотропные и фотогиротропные явления в конденсированных средах и поляризационная голография. Изд-во "Мецниереба", Тбилиси, 1987, с. 59–63.

ი. ირემაშვილი, И. Фирцхалаишвили, Х. Кикнадзе. Камнепад на дорогах и выбор инженерных мер противо-действия . Международная конференция молодых ученых, докторантов и магистрантов ,,Современные медоды Охраны окружающей среды, архитектуры и строительства,,. 2010წ. ст.4.

ხ. კიკნაძე, Пирцхалаишвили И.. Камнепад на дорогах и выбор инженерных мер противодействия. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ქ. ქობულეთი . 0წ. .

ი. ირემაშვილი, И. Фирцхалаишвили, Х. Кикнадзе. Камнепад на дорогах и выбор инженерных мер противодейстия. Международная конференция молодых учёных, доктонартов и магистрантов – Институт водного хозяйства Грузии. 2010წ. «Современные методы Охраны окружающей среды, архитектуры и строительства», Грузия, г. Кобулети, 2010 წ. გვ. 54-57 .