კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Н. Гогбаидзе, Н. Бахтадзе. Корректирующее поведение человека в трудовом процессе. . 1976წ. Материалы IV МОКИИ.

ხ. კიკნაძე, ხ. კიკნაძე, Маисая Л. Д., Дадиани К. З.. Коэффициент фильтрации на тяжело-глинистых почвах Колхидской низменности и методы их определения с учетом экологического баланса. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ქ. ქობულეთი . წ. .

ვ. შურღაია. Кротовый дренаж для осушения почв Колхиды.. В кн. "Мелиорация и водохозяйственное строительство" . 1983წ. Тезисы докладов Всесоюзной конференций молодых учённых и аспирантов. Тбилиси.с. 71-72.

Ж. Вардзелашвили, ნ.პევნაია. Лексическое наполнение кластера «Интимность – интимное». МАПРЯЛ, ივ, ჯავახიშვილის სახ. თსუ. 2006წ. т. III, გვ. 21-26..

O. Namicheishvili, A. Elizbarashvili. Мathematical Theory of Redundancy Based on Formal Neuron Model. European Computing Conference (ECC'09) & 3rd International Conference on Computational Intelligence (CI'09). 2009წ. Computing and Computational Intelligence/Proceedings of the European Computing Conference (ECC'09) & 3rd International Conference on Computational Intelligence (CI'09).-Tbilisi, Georgia, June 26-28, 2009.- P.381-385 .

Л. Итриашвили. Максимальная молекулярная влагоемкость, как показатель для классификации грунтов.. . 0წ. Сб. трудов V международной н/т конференции "Современные проблемы водного хозяйства, охраны окружающей среды, архитектуры и строительства". 16-19 июля 2015г. ст. 115- 118..

ნ. გძელიშვილი. Малый вычислытельный комплекс для определения динамических характеристик производственных процессов. Применение вычислительной математики и вычислительной техники в народном хозайстве, Тбилиси. 1968წ. Тезиси докладов, ст. 22.

Z. Alimbarashvili, R.Morgoshia. Маршрутизация и управление потоками в имитационной модели сети ЭВМ. Institute of Cybernetics Georgian. 1987წ. Межреспубликанская школа-семинар. Батуми..

ჯ. გიორგობიანი, მ.ნაჭყებია. Математическая модель оптимизации долгосрочного режима работы сложной энергетической системы. Международная научная конференция- “Проблемы управления и энергетики”. წ. .

მ. ნაჭყებია. Математическая модель оптимизации долгосрочного режима работы сложной энергетической системы. PCPE- 2004, Международная научная конференция- “Проблемы управления и энергетики” . წ. Академия Наук Грузии, Институт систем Управления им.А.И.Елиашвили, Сборник докладов Международной научной конференции- “Проблемы управления и энергетики” , 8, 2004,533-536 .

ზ. ბაიაშვილი, კაკუბავა რ., ნიჟარაძე მ.. Математические методы в задачах управления надежностью сложных технических систем.. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბ. 85 წლ-დმი მიძღვნილი საერ¬თაშორისო სამეცნიერო კონ-ფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. 2015წ. .

Л. Каджая, ნ.ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, კ.კოტორაშვილი, ბ.ბაღათურია, გ.გოლეთიანი. Математическое описание процесса получения экологически чистых эфирных масел. . 2009წ. Сборник трудов международной научной конференции «Проблемы безопасности продовольствия». стр.33.

ზ.ციხელაშვილი, Д.Гаручава. Медицинская экспертная истема "EXPRESS" диагностического типа. Академия наук Грузии. Институт систем управления А. Элиашвили, международная конференция -"проблемы управления и энергэтики", стендовый доклад,4 стр.Тбилиси. 2004წ. .

ო. მიქაძე, ო. მიქაძე, Г.Г.Цнориашвили, Г.А.Ломтатидзе. Металлургическая переработка промышленных отходов и изучение поверхностных явлений металл-шлак.. VIII Международная научно-техническая конференция (октябрь, 2003 г., Грузия, Тбилиси). . წ. Проблемы сварки, металлургии и родственных тех-нологий. Сборник трудов. Тбилиси: Ассоциация сварщиков Грузии, изд-во ООО «Модеми». Стр. 94-100 .

Б. Гогичаишвили, Г. Г. Цнориашвили, О. Ш. Микадзе, Г. А. Ломтатидзе94. Металургическая переработка промышленных отходов и изучение поверхностых явлений системы металл-шлак. Сб. докл. VIII Международной научнотех-нической конференции `Проблемы сварки и смежных технологий~ Тбилиси, 2003. 2005წ. 94-101стю.

З. Нацвлишвили. Метод преподавания определенного интеграла . Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава Тб. филиала ВЗЭИС . 1977წ. 16 с.

А. Прангишвили, Н. Ломинадзе, З. Гаситашвили, И. Родоная. Метод реализации функциональных зави- симостей в орграфах. Второй международный научно-педагоческий семинар, Тбилиси. 1995წ. ст.2.

ზ. გასიტაშვილი, Н.Ломинадзе А.Прангишвили И.Родоная. Метод реализации функциональных зави- симостей в орграфах. Тбилиси, 1995г.. 1995წ. Второй международный научно-педагоческий семинар,.

М. Вартанов. Методический подход к расчету затрат на подачу оросительной воды. 2-ая международ. научно-техническая конф. "Современные проблемы окружающей среды, архитектуры и строительства". 2012წ. Институт водного хозяйства, стр.57-60.

ზ. ციხელაშვილი, თ.გველესიანი. Методологические аспекы ингредиентного мониторинга загрязнения поверхностных вод. Международная конференция, институт водного хозяйства. 2010წ. Сборник докладов конференции, института водного хоз-ва № 65,N,Тбилиси,9 стр, посвященной памяти академика Ц.Е. Мирцхулава.