კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Р. Тхинвалели, А.Квиташвили, Н.Гелдиашвили. Исследование минимизации пороговой сети при использовании голографической записи. 3-й ьежведомственю симпозю работоспособности оператора. 1974წ. труды3-го межведомственного симпозиюма работоспособности оператора.

მ. მიქაუტაძე. Исследование напряженно-деформированного состояния в очаге деформации при последовательной резке листовых материалов. Сб.тр. 6-й международн. н-т.конф.. წ. .

ჯ. ლომსაძე, М.Микаутадзе . Исследование напряженно-деформированного состояния в очаге деформации при последовательной резке листовых материалов. Сб.тр.6-й международн. н-т.конф.. . წ. 2 ст..

Т. Сулаберидзе, З.Пиранашвили, М.Пиранашвили. Исследование стохастических задач управления гидроенергетических систем. 14-ый международный симпозиум «Управление большими системами», Тбилиси. 2000წ. Труды 14-го международного симпозиума «Управление большими системами», Тбилиси,стр.206-212 .

ო. მიქაძე, ო. მიქაძე, Б.Г.Гогичаишвили. Исследование экологических вопросов при получении барийсодержащих сплавов. . V Международная научно-техническая конференция (25-27 октября, 2000 г., Грузия,Тбилиси) . 2000წ. Проблемы сварки, металлургии и родственных технологий. Изд-во Союза науч. и инж. обществ Грузии, Стр. 198-202 .

Р. Бакурадзе, Станкевич И. В.. Исследование электронного строенниия некоторых производних алюмгидридов методом ППДП/2. Всесоюзной школы-семинара по автоматизации химических исследований, Тбилиси. 1988წ. .

Л. Чхартишвили, А. А. Тутунджян, Н. П. Хучуа, З. Н. Чигогодзе. Исследование электрофизических параметров n-Ge в условиях примесного пробоя с помощью магниторезистивного эффекта. 12-ая Всесоюз. науч. конф. по МЭ (26-28 октября 1987 г., Тбилиси, Грузия). 1987წ. Тез. докл. 12-ой Всесоюз. науч. конф. по МЭ, 3. 1987, Тбилиси: ТГУ, 193-194.

რ. თხინვალელი, Квиташвили Ф. Гелдиашвили Н.. Исследованме минимизации проговой сети при использовании голлогрфичесскй записи. . 1974წ. труды 3-го межведом. симпох. работоспособности оператора..

Б. Гогичаишвили, О. Ш. Микадзе. Исследованые экологических вопроссов при получении барийсодержфщих сплавов. Сб. докл. V Международ-ной научно-тех-нической конферен-ции `Проблемы сварки и смежных технологий~ г. Тбилиси,2000 . 2000წ. .

ბ. გოგიჩაშვილი, М.Т.Татишвили, З.С.Сванидзе, О.Ш.Микадзе. Исслеодование влияния ферросплавного завода на загрязнение атмосфе- рного воздуха г. Зестафони . Сб.трудов XI между-народной Науч-. тех. конференции Проб¬ле¬- мы сварки, металлур¬- ¬гии и родственных технологий, Тбилиси, 2006. . წ. 22-27.

ბ. გოგიჩაშვილი, М.Т.Татишвили, З.С.Сванидзе, О.Ш.Микадзе. Исслеодование влияния ферросплавного завода на загрязнение атмосфе- рного воздуха г. Зестафони. . Сб.трудов XI между-народной Науч-. тех. конференции Проб¬ле¬- мы сварки, металлур¬- ¬гии и родственных технологий, Тбилиси, 2006. . წ. 22-27ст..

ნ. ამილახვარი. История возникновения теории вероятностей. საერთაშორისო სიმპოზიუმი საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე. 2000წ. თბილისი; გვ. 64-67.

ე. ხოსროშვილი. Итриашвили Л.А., Хосрошвили Е.З., Улучшение водно-физических свойств почвогрунтов применением нового водоаккумулирующего композита. საქ.სახ.აგრარული უნივერსიტეტი. 2010წ. ”აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება, 24-25 ნოემბერი, გვ.348-352.

П. Явич. К возможности использования лекарственной грязи для получения лекарственных препаратов. Сб. трудов межд. научно-практич. конференции Кутаиси . 2011წ. с. 285-287.

А. Прангишвили, К. Камкамидзе, и др. К вопросу масштабирования изображений в памяти оптоэлектронных выч. структур. Материалы Всесоюзн. конф. по функциональной и выч. технике и устойствах управления. Тбилиси . 1986წ. ст.4.

Т. Мегрелишвили. К вопросу о национальной идентичности русского литературного зарубежья . საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი “Globalizirung und transkulturelle Processe” (ტრანსკულტურული და ინტერკულტურული გამოკვლევები: ჰუმანიტარული ცოდნის გლობალიზაცია). თბილისი. . 2003წ. .

Е. Мацаберидзе, А.В.Саруханишвили, Д.В.Эристави, Ш.Н.Андгуладзе, Н.А.Куциава, А.Р.Гогишвили, М.К.Гугешидзе. К вопросу о новейшей методике термодинамической и петрохимической оценки техногенного сырья. 11საერთაშორისო კონფერენცია არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები.შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო,საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია,სსიპ საქართველოს სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა",სსიპ ფერდინანდ თავა. 2015წ. 11 საერთაშორისო კონფერენცია არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები მოხსენებათა კრებული. თბილისი .საქართველო.გვ.97-99.

Ш. Андгуладзе, А.В. Саруханишвили, Д.В. Эристави, Н.А. Куциава, А.Р. Гогишвили, М.К. Гугешидзе, Э.Л. Масамеридзе. К вопросу о новейшей методике термодинамической и петрохимической оценки техногенного сырья. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, საქართველოს მეცნიერეებათა ეროვნული აკადემია, სსიპ საქართველოს სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი ,,დელტა”, სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. 2015წ. II საერთაშორისო კონფერენცია არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები გვ.97-98.

М. Салуквадзе, К.Абдушелишвили, Л.Калдани. К вопросу оценки лавиноопасности горных районов. 38-ая майсская сессия ЗакНИИ. 1991წ. Тезисы майсской сессии. Тбилиси, с.25-26.

И. Круашвили. К вопросу оценки продуктивнойвлаги в глинистих груртах. "Проблемы сельского хозяисва и экологии закавказского региона" , Международная научная конференция. 2001წ. Ереван, сс.101-103.