კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4000 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ბაიაშვილი, კაკუბავა რ., ნიჟარაძე მ.. Математические методы в задачах управления надежностью сложных технических систем.. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბ. 85 წლ-დმი მიძღვნილი საერ¬თაშორისო სამეცნიერო კონ-ფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. 2015წ. .

Л. Каджая, ნ.ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, კ.კოტორაშვილი, ბ.ბაღათურია, გ.გოლეთიანი. Математическое описание процесса получения экологически чистых эфирных масел. . 2009წ. Сборник трудов международной научной конференции «Проблемы безопасности продовольствия». стр.33.

ზ.ციხელაშვილი, Д.Гаручава. Медицинская экспертная истема "EXPRESS" диагностического типа. Академия наук Грузии. Институт систем управления А. Элиашвили, международная конференция -"проблемы управления и энергэтики", стендовый доклад,4 стр.Тбилиси. 2004წ. .

ო. მიქაძე, ო. მიქაძე, Г.Г.Цнориашвили, Г.А.Ломтатидзе. Металлургическая переработка промышленных отходов и изучение поверхностных явлений металл-шлак.. VIII Международная научно-техническая конференция (октябрь, 2003 г., Грузия, Тбилиси). . წ. Проблемы сварки, металлургии и родственных тех-нологий. Сборник трудов. Тбилиси: Ассоциация сварщиков Грузии, изд-во ООО «Модеми». Стр. 94-100 .

Б. Гогичаишвили, Г. Г. Цнориашвили, О. Ш. Микадзе, Г. А. Ломтатидзе94. Металургическая переработка промышленных отходов и изучение поверхностых явлений системы металл-шлак. Сб. докл. VIII Международной научнотех-нической конференции `Проблемы сварки и смежных технологий~ Тбилиси, 2003. 2005წ. 94-101стю.

З. Нацвлишвили. Метод преподавания определенного интеграла . Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава Тб. филиала ВЗЭИС . 1977წ. 16 с.

А. Прангишвили, Н. Ломинадзе, З. Гаситашвили, И. Родоная. Метод реализации функциональных зави- симостей в орграфах. Второй международный научно-педагоческий семинар, Тбилиси. 1995წ. ст.2.

ზ. გასიტაშვილი, Н.Ломинадзе А.Прангишвили И.Родоная. Метод реализации функциональных зави- симостей в орграфах. Тбилиси, 1995г.. 1995წ. Второй международный научно-педагоческий семинар,.

М. Салуквадзе, К.Абдушелишвили, Л.Калдани. Методика определения количественных показателей лавин и их картирование. 27 -ая научная сессия ЗакНИГМИ. 1980წ. Тезисы доклада научной сесииб Тбилиси. с.11-12.

მ. სალუქვაძე, К.Абдушелишвили. Методический комплекс прогноза лавин разных генетических типов. 21-ая майсская сессия ЗакНИИ. 1984წ. Тезисы майсской сессииТбилиси, с.16.

М. Вартанов. Методический подход к расчету затрат на подачу оросительной воды. 2-ая международ. научно-техническая конф. "Современные проблемы окружающей среды, архитектуры и строительства". 2012წ. Институт водного хозяйства, стр.57-60.

ზ. ციხელაშვილი, თ.გველესიანი. Методологические аспекы ингредиентного мониторинга загрязнения поверхностных вод. Международная конференция, институт водного хозяйства. 2010წ. Сборник докладов конференции, института водного хоз-ва № 65,N,Тбилиси,9 стр, посвященной памяти академика Ц.Е. Мирцхулава.

А. Прангишвили, А. Кевхишвили. Методологические требования к психологической теории компьютерного обучения. Межреспубликансая конф. «Новые информац. технологии в образовании», Тбилиси. 1990წ. ст.2.

А. Прангишвили, А. Кевхишвили. Методология обучения на базе экспертных систем. Межреспубликансая конф. «Новые информац. технологии в образовании», Тбилиси. 1990წ. ст.2.

А. Прангишвили, А. Кевхишвили. Методология построения экспертных систем. Межреспубликансая конф. «Новые информац. технологии в образовании», Тбилиси. 1990წ. ст.2.

ხ. მღებრიშვილი. Методы для обработки результатов дорожных испытаний автомобиля. . საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი,. წ. 475-477 გვ..

Дж. Григалашвили. Методы контроля логических анализаторов. Республиканская научно-техническая конференция «Вопросы вычислительной техники». 1982წ. Доклад, Тбилиси, ТНИИСА НПО “ Элва”, 1982.

Т. Мегрелишвили. Мифологема «Сон о собственной смерти» в лирике М.Ю.Лермонтова . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. V საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი. თბილისი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. . 2011წ. .

Р. Самхарадзе. Многокритериальное управление суточных режимов энергосистем с применением экспертных систем. IX Международный школа-семинар «ИВЕРСИ - 92», «Управление экономическими и техническими системами».. 1992წ. Батуми, 5 - 12 сентября, 1 стр..

В. Майсурадзе. Многокритериальные задачи оптимального проектирования экологически опасных объектов. Институт Систем Управления им.А.Элиашвили АН ГССР. 2004წ. Сборник докладов международной научной конференции " Проблемы управления и энергетики".