კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ირემაშვილი, И. Фирцхалаишвили, Х. Кикнадзе. Камнепад на дорогах и выбор инженерных мер противодейстия. Международная конференция молодых учёных, доктонартов и магистрантов – Институт водного хозяйства Грузии. 2010წ. «Современные методы Охраны окружающей среды, архитектуры и строительства», Грузия, г. Кобулети, 2010 წ. გვ. 54-57 .

Н. Джварелиа, Л. Гвасалиа. Катализатор для очистки газов от СОю . Тезиси докладов первой республиканслой научно-технической конференций ''человек и окружающая среда''. 1988წ. .

Г. Палавандишвили, М.Т. Гугава, Т.Е. Хоштария. Квантово – химические расчёты молекулы 3Н-пирроло [2,3-c] фено¬тиазин-11,11-дио¬ксида. . I Всесоюзная ко¬н¬ференция “Хи¬мия, био¬хи-мия и фармако-логия прои¬зво-дных индола» Научная про-гра¬мма. Тезисы док¬ла¬дов. Инс¬ти¬тут фа-рма¬кохимии им. И.Г. Кутате-ладзе. АН ГССР, Тби¬лиси. 14–18 ап¬р嬬ля . 1986წ. .

О. Зумбуридзе, М.Ш.Сургуладзе. Квантовые компьютеры для алгебраических задач (концептуальная модель). Proceedings of the international conference “modern algebra and ITS applications”. Volume 2. Batumi, Geor. 2011წ. 168-172с.

თ. ხოხობაშვილი. Квопросу об этнической и социально-экономической атрибуции погребении античной Иберии (Картлийское царство). დ. ბააზოვის საქართველოს ებრაელთა მუზეუმი, კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა. 2004წ. მოხსენებათა მოკლე შინაარსები, გვ. 132-133.

ვ. ხარიტონაშვილი, В.Церцвадзе. Классификация факторов действующих на безопасность в автодорожных тоннелях. Автомобильно-дорожный институт. Тбилиси. . . წ. Проблемы развития автомобильного транспорта и автодорожной инфраструктуры, Сб.тр.№4.

А. Прангишвили. Клеточно-автоматные языки и их свойства. Материалы Всесоюзн. конф. по функциональной и выч. технике и устойствах управления. Тбилиси . 1986წ. ст. 2.

მ. მიქაუტაძე, А.Нозадзе . Ковочно-волочильный стан для обработки труднодеформируемых сталей и сплавов. Сб.тр.7-й международн. н-т.конф.(к 100-летию Ф.Н.Тавадзе)-. . წ. «Проблемы материаловедения и сварки», 4ст..

ს. მებონია, М.Микаутадзе , А. Гагнидзе , З.Сиамашвили . Ковочно-волочильный стан для обработки труднодеформируемых сталей и сплавов. Сб.тр.7-й международн. н-т.конф.(к 100-летию Ф.Н.Тавадзе)-. . წ. «Проблемы материаловедения и сварки». №7. 5 стр..

თ. ცერცვაძე, Т.И.Бучукури, Б.Г.Гогичаишвили, Б.Т.Бучукури, , Г. А. Ломтатидзе. Комплексные сплавы с редкоземельными металлами . Проблемы сварки и смежных технологий Сб. докл. X Международной научноте-хнической конференции . წ. .

ბ. გოგიჩაშვილი, Т. Т. Церцвадзе, Б.Г.Гогичаишвили, Г. А. Ломтатидзе, Б. Т. Бучукури. Комплексные сплавы с редкоземельными металлами. Сб. докл. X Между-народной научноте-хнической конференции `Проблемы сварки и смежных технологий~ г. Кутаиси,2005. წ. 142-148ст.

Н. Джалябова, В.Радзиевский, М.Джалябова. Компьютерная обработка электронных микрофотографий для распознавания патологическмх эритроцитов. . I Кавказский симпозиум по медико – биологическим наукам.. 1999წ. стр. 70-71.

Д. Радзиевский, Н. Киладзе, Ф. Коган. Компьютерная программа визуализации и анализа аварийных ситуаций полётов самолётов. Институт систем управления им. А.И.Элиашвили. Международная научная конференция "Проблемы управления и энергетики" - PCPE-2004. 2004წ. Сборник докладов международной научной конференции "Проблемы управления и энергетики" - PCPE-2004, №8. Тбилиси, стр. 93 – 97.

Г. Гогичаишвили. Конференции "ДИАЛОГ - 87". г. Тбилиси, Комиссия по диалоговым системам Совета по автоматизации научных исследований при президиуме АН СССР . 1987წ. Материалы конференции "ДИАЛОГ - 87", 46-48, 49-50 стр..

Т. Мегрелишвили. Концепт «эмиграция» и эмигрантский вектор как рефлексия (Акунин-Чхартишвили. «Аристономия») . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. VII საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი. თბილისი, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. . 2013წ. .

Т. Мегрелишвили. Концепт Книга как семиотический мегаобраз русской культуры в романе Т.Толстой «Кысь. VI International Symposium Contemporary Issue of Literary Criticism. Medieval Literary Processes. Georgia, Europe, Asia. - Tbilisi. 2012წ. .

М. Микеладзе. Концептуально-вероятностный метод обработки данных в диагностике состояний многофакторной системы. Международная научная конференция «Проблемы управления и энергетики» - PCPE-2004. 2004წ. Сборник докладов Международной научной конференции «Проблемы управления и энергетики» - PCPE-2004, №8,с.384-388.

В. Радзиевский. Концептуальное моделирование проблемной среды при создании систем целесообразного поведения. ІV Международная объединённая конференция по искуственному интеллекту. 1976წ. Труды ІV международной объединённой конференции по искуственному интеллекту. т.І, Москва. стр.170-176.

В. Радзиевский. Концептуальное моделированиепрблемной средыпри создании систем целесообразного поведения. АН СССРнаучный совет по комплексной проблеме кибернетика Институт кибернетики АН ГССР. 1975წ. ГКНТ,АН СССР.

В. Радзиевский. Концептуальный подход в вопросах формирования целенаправленных поведенческих актов. ІV Международная объединённая конференция по искуственному интеллекту. 1976წ. Материалы ІV международной объединённой конференции по искуственному интеллекту. Тбилиси, стр. 266 - 268. .