კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. შავლაყაძე. Use of high water runoff in creating water-retaining geostructures. International Symposium on Floods and Modern Methods of Control Measures. Georgian Water Management Institute.. წ. .

ი. ხუბულავა, ი. ხუბულავა, R. Gagnidze, H. Salukvadze. Water-induced Soil Erosion in Georgia. International Symposium on Floods and Modern Methods of Control Measures. GWMI. წ. p. 106-114.

ლ. კეკელიშვილი, ლ. კეკელიშვილი. WAUS OF REDUCCING FRESHET PRCESSES BY THE TECHNILOGY OF ANTIEROSIONAL IRRIGATION. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, თბილისი. წ. წყალდიდობები და მასთან ბრძოლის თანამედროვე მეთოდები. სიმპოზიუმის სტატიების კრებული. გვ. 383-387.

ი. მოდებაძე, კ. ხოშტარია. WDM ტექნოლოგიების განვითარების ტენდენციები. ა. წერეტლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2013წ. მე–2 საერთაშორისო კონფერენცია. ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. მოხსენებების კრებული, ქუთაისი, 5გვ.

ი. კეცხოველი. «Глобальные ценности и система культур Кавказского региона». საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი-გორი-ბათუმი . 2010წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. «ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ», . საერთაშორისო კონფერენცია საქართველო-ევრაზიულ სივრცეში (ახალი გამოწვევები) . 2008წ. ბათუმი,.

ქ. ჯიჯეიშვილი. «ერთიანი კავკასიური სახლის იდეა თანამედროვეობის გლობალურ გეოპოლიტიკურ პროცესებში», თბ., . საერთაშორისო კონფერენცია «მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია» . 2009წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. «საარჩევნო ტენდენციები მსოფლიო პოლიტიკაში». . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «ვერბალური კომუნუკაციის ტექნოლოგიები» . 2008წ. .

Т. Кохреидзе, Чачхиани Э. Хеладе О.. Автономный асинхронный генератор с цифровым регулятором напряжения. Кутаиси. грузия. 2010წ. "Энергетика региональные проблемы иперспективы развития" 2010. с.24-28.

Р. Самхарадзе. Алгоритм многоэтапного принятия решений для равнозначных критериев. Х Международный школа-семинар «ИВЕРСИ - 93» , «Вопросы управления и информатики».. 1993წ. Телави, 15-22 марта, 1 стр..

ვ. ლოლაძე. Армирование бетона неметаллической арматурой. Республикаанская научно-техническая конференция ,,строительные конструкции,,. წ. .

Д. Горгидзе, Т. Бацикадзе, Г. Инанишвили, М. Геденидзе. Багратиони – техника и градостроительство. Тезисы докладов научной конференции, кутаиси. 2003წ. .

Р. Самхарадзе. База знаний для многокритериального планирования краткосрочных режимов энергосистем. Х Международный школа-семинар «ИВЕРСИ - 93» , «Вопросы управления и информатики».. 1993წ. Телави, 15-22 марта, 1 стр..

ზ. გასიტაშვილი, А.Прангишвили С. Кураиши. Базовая сетевая модель управления параллельными вычислениями. Тбилиси, 1995г.. 1995წ. Второй международный научно-педагоческий семинар, .

. В. Звиадаури, Г. Уплисашвили. Движение сыпучего груза на пластинке, закрепленной на жестком рабочем органе вибромашины. . Международная конференция "Неклассические задачи механики". 2007წ. Кутаиси, с. 78-84..

ხ. კიკნაძე, Шавлакадзе М., Дадиани К.З., Супаташвили Т.Л.. Влияние торфяного мелиоранта на биодеградацию нефти. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ქ. ქუთაისი. 0წ. .

ი. კეცხოველი. Гендерный конфликт и современность”. საერთაშორისო კონფერენცია; «Археология, Этнология и Фольклористика Кавказа», თბილისი-ბათუმი. 2006წ. .

ვ. ლოლაძე, Р.махвиладзе. Гибкие покрытия для гелиотермообработки горизонтальных, наклонных и криволинейных поверхностей. Сборник докладов республиканск.открытой научной конференции ,,Строительство и двадцать первый век,,.. წ. .

ვ. ლოლაძე, Г.Лоладзе, Р.Махвиладзе. Гибкие покрытия для гелиотермообработки горизонтальных, наклонных и криволинейных поверхностей. Тезисы докладов республиканск.открытой научной конференции ,,Строительство и двадцать первый век,,.. წ. .

ნ. კოდუა. Гидроэнергетический потенциал Южного Кавказа и перспективы его освоения. II международный форум "энергетика и экология". წ. II международный форум "энергетика и экология" тезиси докладов стр.49.