კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Н. Джалябова, В.Радзиевский, М.Джалябова. Компьютерная обработка электронных микрофотографий для распознавания патологическмх эритроцитов. . I Кавказский симпозиум по медико – биологическим наукам.. 1999წ. стр. 70-71.

Д. Радзиевский, Н. Киладзе, Ф. Коган. Компьютерная программа визуализации и анализа аварийных ситуаций полётов самолётов. Институт систем управления им. А.И.Элиашвили. Международная научная конференция "Проблемы управления и энергетики" - PCPE-2004. 2004წ. Сборник докладов международной научной конференции "Проблемы управления и энергетики" - PCPE-2004, №8. Тбилиси, стр. 93 – 97.

Г. Гогичаишвили. Конференции "ДИАЛОГ - 87". г. Тбилиси, Комиссия по диалоговым системам Совета по автоматизации научных исследований при президиуме АН СССР . 1987წ. Материалы конференции "ДИАЛОГ - 87", 46-48, 49-50 стр..

Т. Мегрелишвили. Концепт «эмиграция» и эмигрантский вектор как рефлексия (Акунин-Чхартишвили. «Аристономия») . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. VII საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი. თბილისი, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. . 2013წ. .

Т. Мегрелишвили. Концепт Книга как семиотический мегаобраз русской культуры в романе Т.Толстой «Кысь. VI International Symposium Contemporary Issue of Literary Criticism. Medieval Literary Processes. Georgia, Europe, Asia. - Tbilisi. 2012წ. .

М. Микеладзе. Концептуально-вероятностный метод обработки данных в диагностике состояний многофакторной системы. Международная научная конференция «Проблемы управления и энергетики» - PCPE-2004. 2004წ. Сборник докладов Международной научной конференции «Проблемы управления и энергетики» - PCPE-2004, №8,с.384-388.

В. Радзиевский. Концептуальное моделирование проблемной среды при создании систем целесообразного поведения. ІV Международная объединённая конференция по искуственному интеллекту. 1976წ. Труды ІV международной объединённой конференции по искуственному интеллекту. т.І, Москва. стр.170-176.

В. Радзиевский. Концептуальное моделированиепрблемной средыпри создании систем целесообразного поведения. АН СССРнаучный совет по комплексной проблеме кибернетика Институт кибернетики АН ГССР. 1975წ. ГКНТ,АН СССР.

В. Радзиевский. Концептуальный подход в вопросах формирования целенаправленных поведенческих актов. ІV Международная объединённая конференция по искуственному интеллекту. 1976წ. Материалы ІV международной объединённой конференции по искуственному интеллекту. Тбилиси, стр. 266 - 268. .

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, П.Ш.Манджавидзе. Концепция развития взаимоиндуктивных первичных преобразователей для систем управления. Международная конференция РСРЕ-2004. Институт систем управления АН Грузии им.А.Элиашвили. 2004წ. # 8, 221-225.

Т. Мегрелишвили. Концепция романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» в свете идей философии М.Мамардашвили. – . «Проблемы преподавания в высшей школе». საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია. თბილისი, . 1997წ. .

ნ. გელოვანი, Эристави Е.Д.. Координационные соединения металлов с некоторыми бисмочевинами (ББМ). научно-методическая конференция «вопросы преподавания химических наук в высших школах«. . 0წ. Тбилисский гос. Университет. С. 17.

Н. Бекаури, Н. А. Гогбаидзе, Н. Бахтадзе. Корректирующее поведение человека в трудовом процессе. IV საერთაშორისო კონფერენცია ხელოვნურ ინტელექტში. 1976წ. Материалы IV МОКИИ, стр..

Н. Гогбаидзе, Н. Бахтадзе. Корректирующее поведение человека в трудовом процессе. . 1976წ. Материалы IV МОКИИ.

ხ. კიკნაძე, ხ. კიკნაძე, Маисая Л. Д., Дадиани К. З.. Коэффициент фильтрации на тяжело-глинистых почвах Колхидской низменности и методы их определения с учетом экологического баланса. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ქ. ქობულეთი . წ. .

ვ. შურღაია. Кротовый дренаж для осушения почв Колхиды.. В кн. "Мелиорация и водохозяйственное строительство" . 1983წ. Тезисы докладов Всесоюзной конференций молодых учённых и аспирантов. Тбилиси.с. 71-72.

Ж. Вардзелашвили, ნ.პევნაია. Лексическое наполнение кластера «Интимность – интимное». МАПРЯЛ, ივ, ჯავახიშვილის სახ. თსუ. 2006წ. т. III, გვ. 21-26..

O. Namicheishvili, A. Elizbarashvili. Мathematical Theory of Redundancy Based on Formal Neuron Model. European Computing Conference (ECC'09) & 3rd International Conference on Computational Intelligence (CI'09). 2009წ. Computing and Computational Intelligence/Proceedings of the European Computing Conference (ECC'09) & 3rd International Conference on Computational Intelligence (CI'09).-Tbilisi, Georgia, June 26-28, 2009.- P.381-385 .

Н. Kавлашвили, Т. Саанишвили . Магнито-оптический преобразователь электромагнитного момента. Академия наук Грузии, Институт систем управления им А.И.Элиашвили, Сборник трудов международной нучной конференции «Проблемы управления и энергетики». 2004წ. Тбилиси, 210 – 215.

Л. Итриашвили. Максимальная молекулярная влагоемкость, как показатель для классификации грунтов.. . 2015წ. Сб. трудов V международной н/т конференции "Современные проблемы водного хозяйства, охраны окружающей среды, архитектуры и строительства". 16-19 июля 2015г. ст. 115- 118..