კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4231 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Б. Гогичаишвили, З. С. Сванидзе, О. Ш. Микадзе, Л.С. Сванидзе. Мониторинг загрязнения почвы Маднеульским горно-обогатительным комбинатом. Сб. докл. X Международной научно-технической конференции `Проблемы сварки и смежных технологий~ Кутаиси,2005. 2005წ. 1701-76.

ო. მიქაძე, ო. მიქაძე, Б.Г.Гогичаишвили, З.С.Сванидзе, Л.С.Сванидзе, Б.Т.Бучукури . Мониторинг загрязнения почвы Маднеульским горно-обогатительным комбинатом.. Х Международная научно-техническая конференция (19-21 октября, 2005 г., Грузия, Кутаиси). 2005წ. ПРОБЛЕМЫ СВАРКИ, МЕТАЛЛУРГИИ И РОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Сборник трудов. Тбилиси: Ассоциация сварщиков Грузии, изд-во ООО «Тобалиси». Стр. 170-175 .

. Н. Kавлашвили, Т.П.Саанишвили. Магнито-оптический преобразователь электромагнитного момента.. Академия наук Грузии, Институт систем управления им А.И.Элиашвили, Сборник материалов международной нучной конференции «Проблемы управления и энергетики».. 0წ. 2004წ. #7 с.210 – 215..

Т. Мегрелишвили. Нарратология романтической поэзии. „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. II საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. თბილისი,. . 2008წ. .

Н. Махвиладзе. Национальный доклад по Грузии: Информационный и Коммуникационный Менеджмент в сельскохозяйственых исследованиях для развития. Тбилиси, Грузия. 1012წ. Региональный семинар-Тренинг АСНИОЦАК: ИКТ/ИКМ приложения для AR 4D для Опорных и Информационных Центров Национальных Агроинфор¬мационных систем - Центральная Азия и Южный Кавказ.

ი. ირემაშვილი, Итриашвили Л.А., Хосрошвили Е.З., Натрошвили Г.Т.. Некоторые аспекты движения влаги в почвогрунтах зоны аэрации. 6 International Scientific and Technical Conference ,,Modern problems of water management, environmental protection, architecture and construction,,. 2016წ. .

Л. Итриашвили, Г. Натрошвили. Некоторые аспекты движения влаги в почвогрунтах зоны аэрации.. . 2016წ. Сб. трудов VI международной н/т конференции "Современные проблемы водного хозяйства, охраны окружающей среды, архитектуры и строительства. 22-25 сентябрь, 2016г..

გ. ღვინეფაძე, ჩაჩანიძე გურამ, ენდელაძე გოჩა. Некоторые аспекты представления знаний в экспертных системах. VI Всесоюзная научно-техническая школа «ИБ-90». 1990წ. Тезисы докладов VI Всесоюзной научно-технической школы «ИБ-90». Тбилиси, 1990.

Р. Самхарадзе. Некоторые вопросы иерархического управления режимами энергосистем. Тезисы докладов Х Всесоюзного совещания-семинара «Управление иерархическими активными системами».. 1986წ. Тби¬лиси, 23-27 октября, 1 стр..

В. Радзиевский. Некоторые вопросы использования знаний в задачах анализа состояния больших систем. IX Всесоюзный симпозиум по кибернетике. 1981წ. Тезисы IX Всесоюзного симпозиума по кибернетике. Москва. стр. 56 - 58.

З. Пиранашвили, Абрамишвили Б.Ш.. Некоторые вопросы математического моделирования и его применения в гидроэнергетических задачах. V межвузовская конф. по физическому и математическому моделированию, Тбилиси. 1968წ. Доклады V межвузовской конф. по физическому и математическому моделированию, Тбилиси, стр.113-121 .

დ. გორგიძე, Н.Г. Хомасуридзе. Некоторые криволинейные координаты в динамической теории упргости. . 2015წ. .

З. Пиранашвили, Сванидзе Г.Г.. Некоторые методы статистико-вероятностного моделирования гидрологических рядов. 2-ое Всесоюзное совещание по методам Монте-Карло, Тбилиси. 1969წ. Тезисы докладов на 2-м Всесоюзном совещании по методам Монте-Карло, Тбилиси, стр.172-175 .

მ. სალუქვაძე. Некоторые особенности образования и схода катастрофических лавин на территории Верхней Сванетии. II Республиканский семинар по некоторым вопросам физики землиб ионосферы и космических лучей. 1977წ. Материалы Второго Республиканского семинара.Тбилиси, с.16 -19.

ზ. ნაცვლიშვილი. Некоторые оценки для особых интегралов . Тезисы ХI конф. математиков высш. учеб. заведений ГССР, 28-30 V, . 1986წ. с. 297.

З. Нацвлишвили. Некоторые признаки сходимости ряда Фурье на единичной окружности относительно ортогональной системы рациональных функций . Тезисы докладов Х республиканской научно-методической конференции математиков высших школ ГССР, посвященная 200-летию Георгиевского трактата, ноябрь. 1983წ. .

М. Салуквадзе. Некоторые физические особенности схода снежных лавиг на территории Верхней Сванетии. I Республиканский семинар по вопросам физики земли, ионосферы и космических лучей. 1976წ. Материалы Первого Республиканского семинара.Тбилиси, с.12-16.

З. Гурамишвили. Новое в пародигме преподавания дисциплины ''Практическая стилистика" в условиях внедрения реформы образования. საერთაშორისო კონფერენცია ''ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში" ბათუმი. 2009წ. გვ. 478–480.

თ. ხოხობაშვილი. Новые данные о Тбилисской Клдисубанской церкви св. Гиорги. დ. ბააზოვის სახ. საქართველოს ებრაელთა მუზეუმი, კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია ფოლკლორისტიკა. 2011წ. მოხსენებათა მოკლე შინაარსები, გვ. 249-251.

თ. წივწივაძე, Н.Чигогидзе, Р.Клдиашвили, Р.Схиладзе, Г.Сулаквелидзе. Новые консерванты и стабилизаторы для Хлебопекарной промишленности. Международная практическая Конференция Иновационние технологии и зашита окружаюшей среды. 2012წ. Сборник трудов , стр.409-412.