კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ლოლაძე, Г. Лоладзе, Н.Абжандадзе. Расиональность использавания пористых заполнителей Грузии для устройства оснований дорожных и аэродромных покрытий. Международная научно-инженерная конференция . წ. ,,Новейшие технологии-Грузии,, .

ი. ირემაშვილი, И.К.Иорданишвили, К.Т.Иорданишвили, Е.З.Хосрошвили. Расчет откосных креплений на горных водохранилищах с позиции безотказной их эксплуатации. II Международная научнотехническая конференция ,,Архитектура и строительство - актуальные проблемы,,. Ереван-Джермук. 2010წ. .

Е. Мацаберидзе, А.Саруханишвили. Расчет стандартных мольных значений термодинамических параметров силикатов. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები " ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები"ISSBN 978-9941-417-68-9 გვ.373-375.

З. Гогуа, А.Герасимов, А.Церцвадзе. Расчет энергии основного состаяния мелких и глубоких донорных примесей в Ge и Si. Тбилиский Государственный Университет. 1978წ. Тезиси докладов X Всесоюзной совещании по теории полупроводников. Тбилиси.стр.121-122.

Дж. Григалашвили, null. Расширение функциональной возможности сигнатурного анализа . Республиканская научно-техническая конференция «Вопросы вычислительной техники». 1979წ. Доклад, Тбилиси, ТНИИСА НПО “ Элва”, 1979 .

И. Хомерики, Ш.Начкебия, М.Е.Рухвадзе. Рациональный режим работы маломощных гидроэлектростанций подключенных к энергосистеме. АН Грузии, Инситут систем управления им. Элиашвили. Сборник докладов международной конференции "Проблема управления и энергетика", № 8. 2004წ. .

თ. ბაციკაძე, დ.ტაბატაძე, ვ.სოხაძე. Ращот на динамическим каливание с учотам линейново упрачнение матерялов. მე–5საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია, წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. .

Г. Каишаури. Результаты исследования лежкоспособности тыквы сорта Мраморная. Международная научно-практическая конференция »Инновационные технологии производства продуктов питания функционального назначения». Государственный университет Акакия Церетели. г. Кутаиси.. 2015წ. апрель/ c/ 254-256.

В. Горделадзе, Н.ДЖ.Рачвелишвили. Реология эмалевых шликеров на основе марганецсодержащих фритт. Труды международной научно-практической конференции „Инновационные технологии и современные материалы“ . 2010წ. Кутаиси, с.340-341..

И. Бердзенишвили. Ресурсосберегающая технология производства новых неорганических материалов целевого назначения. II Международная конференция «Современные технологии и методы неорганического материаловедения». 2015წ. Сборник докладов, Тбилиси, 20-24 апреля, - с. 245-249..

გ. მჭედლიშვილი, Ш. Н. Андгуладзе,, Т.Л. Бутулашвили,, Н.Ш. Андгуладзе, Л.Ш. Андгуладзе. Решение экологических проблем при добыче и пкркработке медьсодержащих сульфидных руд. ,,Ресурсовоспроизводящие малоотходные и природо-охранные технологии освоения недрю". XIII международная конференция. . 2014წ. Тбилиси. 2 ст..

В. Звиадаури, გოგია გ., ნადირაძე ი., აბესაძე ს.. Роль подвесных канатных дорог в деле освоения транспортного моста Европа – Азия на примере грузии. . Poland – Georgian Scientific and Technical Conference “Transport bridge Europe - Asia”. 2014წ. Materials of Conference “Transport bridge Europe-Asia”, Tbilisi, p. 264-266..

Х. Кикнадзе, ლ. მაისაია, შ. კუპრეიშვილი. Селевые потоки в западной Грузии и основная характеристика. saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferencia q. quTaisi 2011. w.. 2011წ. q. quTaisi .

ხ. კიკნაძე, .Маисая Л.Д. Селевые потоки в западной Грузии и основная характеристика. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ქ. ქუთაისი. წ. .

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Синтез несиметричных близких к ротатабельным планов второго и третьего порядка для математичеcкого описания процессов и систем. Международная научная конференция «Проблемы управления и энергетики», Тбилиси, Иститут систем управления. 2004წ. Тбилиси:Иститут систем управления. Сборник докладов международной научной конференции «Проблемы управления и энергетики», №8, с.127-131.

И. Хомерики, Н.Инвия. Система защиты человека щт стрес-реакций вызванных магнитными бурями. Сборник докладов международной научной конференции "Физические методы иследований в медицине". Том 1. Тбилиси. 2011წ. .

ზ. ციხელაშვილი. Системный анализ источников и факторов техногенной и экологической опасности. Международная научно-инженерная конференция - "Новейшие течнологии для Грузии",Тбилиси. 2002წ. Ж. "Транспорт" сборник докладов международной конференции "Новейшие технологии для Грузии",3 стр .

З. Гурамишвили. Смысловая эволюция термина в диахроническом плане. . Международная научная конференция „Вербальные коммуникативные технологии – 3“. Тбилиси, Грузия . 2012წ. Стр. 86-90..

თ. წივწივაძე, Н.Чигогидзе,Р.Клдиашвили, Р.Схиладзе, Г.Сулаквелидзе, Е.Чигогидзе. Совместимость и антагонизм питательних вешеств в процессе их биологической усвояемости . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილება. 2013წ. თეზისები, გვ.169-171.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიასვილი, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიძე, ე.ჩიგოგიძე. Совместимость и антагонизм питательних вешеств в процессе их биологической усвояемости . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილება. 2013წ. კონფერენციის თეზისები, გვ.169-171.