კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. გორგიძე, Н.Г. Хомасуридзе. Некоторые криволинейные координаты в динамической теории упргости. . 2015წ. .

З. Пиранашвили, Сванидзе Г.Г.. Некоторые методы статистико-вероятностного моделирования гидрологических рядов. 2-ое Всесоюзное совещание по методам Монте-Карло, Тбилиси. 1969წ. Тезисы докладов на 2-м Всесоюзном совещании по методам Монте-Карло, Тбилиси, стр.172-175 .

მ. სალუქვაძე. Некоторые особенности образования и схода катастрофических лавин на территории Верхней Сванетии. II Республиканский семинар по некоторым вопросам физики землиб ионосферы и космических лучей. 1977წ. Материалы Второго Республиканского семинара.Тбилиси, с.16 -19.

ზ. ნაცვლიშვილი. Некоторые оценки для особых интегралов . Тезисы ХI конф. математиков высш. учеб. заведений ГССР, 28-30 V, . 1986წ. с. 297.

З. Нацвлишвили. Некоторые признаки сходимости ряда Фурье на единичной окружности относительно ортогональной системы рациональных функций . Тезисы докладов Х республиканской научно-методической конференции математиков высших школ ГССР, посвященная 200-летию Георгиевского трактата, ноябрь. 1983წ. .

М. Салуквадзе. Некоторые физические особенности схода снежных лавиг на территории Верхней Сванетии. I Республиканский семинар по вопросам физики земли, ионосферы и космических лучей. 1976წ. Материалы Первого Республиканского семинара.Тбилиси, с.12-16.

З. Гурамишвили. Новое в пародигме преподавания дисциплины ''Практическая стилистика" в условиях внедрения реформы образования. საერთაშორისო კონფერენცია ''ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში" ბათუმი. 2009წ. გვ. 478–480.

თ. ხოხობაშვილი. Новые данные о Тбилисской Клдисубанской церкви св. Гиорги. დ. ბააზოვის სახ. საქართველოს ებრაელთა მუზეუმი, კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია ფოლკლორისტიკა. 2011წ. მოხსენებათა მოკლე შინაარსები, გვ. 249-251.

თ. წივწივაძე, Н.Чигогидзе, Р.Клдиашвили, Р.Схиладзе, Г.Сулаквелидзе. Новые консерванты и стабилизаторы для Хлебопекарной промишленности. Международная практическая Конференция Иновационние технологии и зашита окружаюшей среды. 2012წ. Сборник трудов , стр.409-412.

Т. Цинцадзе, Т.Е. Хоштария, Т.О. Джаши, Н.З. Чичинадзе, Л.М. Тевзадзе. Новый путь получения изомерных бензо[b] тиофениндолов. V Съезд Фармацевтов Украйны . 0წ. .

В. Горделадзе, А. Саруханишвили, Н. Рачвелишвили. О возможности расчета изменении энтальпии и энтропии ряда боратов. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია ’’ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები’’. 2011წ. სამეცნიერო შრომების კრებული, თბილისი, გვ.23-32.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. О грузинском наименовании-соответствии одного этно-искусствоведческого термина арабского происхождения («нигаби» (маска)). კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა. წ. .

. О диагностической системе, использующей элементы медицинских знаний. VІІІ Всесоюзная конференция по биологической и медицинской кибернетике. 1978წ. Тезисы VІІІ Всесоюзной конференции по биологической и медицинской кибернетике. Москва-Сухуми. стр. 438 - 441. .

თ. ბაციკაძე. О едином (общем) поле. აკადემიკოს ა.ფრანგიშვილის 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებული საერთაშორისო კონფეენცია. 2005წ. ”მეცნიერება და რელიგია”.

Т. Буадзе. О квадратической мере отклонения проекционной оценки плотности двумерного распределения . IX конференция математиков высших учебных заведении Грузинской ССР, Батуми, 22-25 декября . 1981წ. 1981, 45.

თ. ყიფიანი. О классов функций типа SrpB. ХХII республиканской научно-технической конференции ГПИ им. В.И. Ленина, апрель. 1981წ. .

Г. Белтадзе. О концепции равновесия в лексикографических играх. Международная научная конференция: проблемы управления и энергетики. АН Грузии, Институт систем управления им. А. Элиашвили. 2004წ. Тбилиси, 27.09.2004-1.10.2004.

Т. Мегрелишвили. О концепции массовой литературы в парадигме постмодерности . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარილი ფაკულტეტი. თბილისი, . 2009წ. .

გ. კოტრიკაძე, მომხსენებელი. О методах синтеза структуры вычислительной системы. თბ. დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტი, ტურიზმის აკადემია, სამეცნიერო ძიებანი, სამეცნ. კონფ. IX ტომი, . 2013წ. გვ.60.

Т. Маграквелидзе. О механизме теплоотдачи шероховатых поверхностей . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები". 2004წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები" მოხსენებათა კრებული- PCPE-2004“ თბილისი 27.09.2004 – 1.10.2004, РE22(613-617).