კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Буадзе. О точности некоторых непараметрических оценок плотности многомерного распределения вероятностей . VIII конференция математиков высших учебных заведении Грузинской ССР, г. Кутаиси, 26-30 июня, 1979. Тезисы докладов, изд. Тбилисского университета, Тбилиси . 1979წ. 1979, 29-30 c.

ზ. გასიტაშვილი. Об аналитико-имитаци- онном моделировании технических средств в системах управления.. X-Всезаюзная конф.,Тез.докл. Тбилиси, Мецниереба,. 1986წ. «Управление иерархическими активными системами». .

З. Нацвлишвили. Об аппроксимации сингулярных интегралов со степенными весовыми функциями . Тезисы ХI конф. математиков высш. учеб. заведений ГССР, 28-30 V . 1986წ. c. 153 .

ბ. ცხადაძე. об армянско-турецком геноциде. კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა. წ. .

З. Пиранашвили, Чавчанидзе В.В., Торонджадзе А.Ф., Кумсиашвили В.А.. Об исследованиях по методу Монте-Карло в научных учреждениях ГССР. 2-ое Всесоюзное совещание по методам Монте-Карло, Тбилиси. 1969წ. Тезисы докладов на 2-м Всесоюзном совещании по методам Монте-Карло, Тбилиси, стр.209-225 .

Г. Нарешелашвили. Об одной интерпретации ситуаций в семиотической системе принятия решения. I Всесоюзная конференция "Человеко-машинные обучающие системы". 1979წ. Тезисы докладов,Москва.

გ. ღვინეფაძე, ჩაჩანიძე გურამ, ენდელაძე გოჩა. Об одной концепции проектирования реализации. VI Всесоюзная научно-техническая школа «ИБ-90». 1990წ. Тезисы докладов VI Всесоюзной научно-технической школы «ИБ-90». Тбилиси, 1990.

В. Хочолава. Об одной модели передачи данных через ненадёжные каналы связи . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008“. 2008წ. თბილისი, 27-28 ივნისი.

О. Шония, Гогичаишвили Г. Г., Макаров Ш. А.. Об одной системе моделирования баз данных. Тезисы докладов I Всесоюзной школы-семинара „Интеллектуальные банки информации“, Сухуми, . 1977წ. с. 59-60.

Р. Самхарадзе. Об одном вопросе диалогового решения задач планирования режимов энергосистем. Материалы школы-семинара «Системные и прикладные аспекты дмалога на персональных ЭВМ». . 1985წ. г. Гагра, 20-26 октября, 1 стр..

Р. Самхарадзе. Об одном вопросе описания ситуаций при планировании суточных режимов энергосистем. IX Международный школа-семинар «ИВЕРСИ - 92», «Управление экономическими и техническими системами». 1992წ. Батуми, 5 - 12 сентября, 1 стр..

Р. Самхарадзе. Об одном вопросе создания диалогового терминала используемого при оптимизации краткосрочных режимов энергосистем . Материалы конференции «ДИАЛОГ 87». 1988წ. Тбилиси, 1-5 декабря, 1987 г. Тбилиси, Мецниереба, 3 стр..

ზ. გასიტაშვილი, С.Бенашвили. Об одном подходе имитационного модели- рования логических схем сетями Петри. IX-Международная конференция, «Иверси-92». Батуми, . 1992წ. Управление экономическими и техническими системами, .

О. Шония. Об одном пути реализации системы имитационного моделирования. Тезисы докладов Рес¬публи-канской научно-технической кон-фе¬ренции „Методы разработки и опыт эксплуатации АСУ“, Тбилиси, . 1981წ. с. 35-36.

А. Буксианидзе, Курдадзе M., Кипиани Г.. Об организации стохастических оптоэлектронных вычислительных структур для пешения сложных пространственных задач математической физики. Сборник трудов международной научно-технической конференции посвященной 75-летию ГИУА "Технологии техника автоматизации". 2008წ. .

Д. . Об основных методах построения математических моделей трубопрокатных агрегатов. Руставский институт автоматики. 1982წ. Конференция молодых ученых и специалистов «Основные направления развития АСУТП и АСУП в промышленности, Рустави, стр. 29-30.

Д. Эристави, Бибилури Н.Ш.,, Андгуладзе Ш.Н,, Гогишвили А.Р.,, Гугешидзе М.К., Мацаберидзе Э.Л.,, Мамулашвили М.А.. Обезараживание воды методом нанотехнологии. II Международная конференция Современные технологии и методы неорганического материаловедения. 2015წ. Сборник докладов, 20-24, С. 301-302, Тбилиси, Грузия.

Ш. Андгуладзе, Д.В. Эристави, Н.Ш. Бибилури, А.Р. Гогишвили, М.К. Гугешидзе, Э.Л. Мацаберидзе, М.А. Мамулашвили. Обеззараживания воды методом нанотехнологии. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, საქართველოს მეცნიერეებათა ეროვნული აკადემია, სსიპ საქართველოს სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი ,,დელტა”, სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. 2015წ. არაორგანულ მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები.

Д. Эристави, Бибилури Н.Ш.,, Андгуладзе Ш.Н.,, Гогишвили А.Р.,, Гугешидзе М.К.,, Мацаберидзе Е.Л.,, Мацаберидзе З.Л.. Обеззараживания питьевой воды от последствий антропогенных и стихийных бедствий методом нано-технологии. . 3-rd International Conference of Young Scientists -“Nanotechnologies". 2014წ. ISSN 1987-8826,Publishing House Nekeri,Nano Studies, 9,3-4.Tbilisi, Georgia, c.167-168..

М. Мамулашвили, В.Д. Эристави, Н.Ш. Бибилури, Ш.Н. Андгуладзе. Обезраживание воды методом нанотехнологии. II Международная конф. Современные Технологии и Методы Чеорг. Матер. Сборник докладов. Тбилиси, . 2015წ. .