კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Р. Самхарадзе. Об одном вопросе диалогового решения задач планирования режимов энергосистем. Материалы школы-семинара «Системные и прикладные аспекты дмалога на персональных ЭВМ». . 1985წ. г. Гагра, 20-26 октября, 1 стр..

Р. Самхарадзе. Об одном вопросе описания ситуаций при планировании суточных режимов энергосистем. IX Международный школа-семинар «ИВЕРСИ - 92», «Управление экономическими и техническими системами». 1992წ. Батуми, 5 - 12 сентября, 1 стр..

Р. Самхарадзе. Об одном вопросе создания диалогового терминала используемого при оптимизации краткосрочных режимов энергосистем . Материалы конференции «ДИАЛОГ 87». 1988წ. Тбилиси, 1-5 декабря, 1987 г. Тбилиси, Мецниереба, 3 стр..

ზ. გასიტაშვილი, С.Бенашвили. Об одном подходе имитационного модели- рования логических схем сетями Петри. IX-Международная конференция, «Иверси-92». Батуми, . 1992წ. Управление экономическими и техническими системами, .

О. Шония. Об одном пути реализации системы имитационного моделирования. Тезисы докладов Рес¬публи-канской научно-технической кон-фе¬ренции „Методы разработки и опыт эксплуатации АСУ“, Тбилиси, . 1981წ. с. 35-36.

А. Буксианидзе, Курдадзе M., Кипиани Г.. Об организации стохастических оптоэлектронных вычислительных структур для пешения сложных пространственных задач математической физики. Сборник трудов международной научно-технической конференции посвященной 75-летию ГИУА "Технологии техника автоматизации". 2008წ. .

Д. . Об основных методах построения математических моделей трубопрокатных агрегатов. Руставский институт автоматики. 1982წ. Конференция молодых ученых и специалистов «Основные направления развития АСУТП и АСУП в промышленности, Рустави, стр. 29-30.

Д. Эристави, Бибилури Н.Ш.,, Андгуладзе Ш.Н,, Гогишвили А.Р.,, Гугешидзе М.К., Мацаберидзе Э.Л.,, Мамулашвили М.А.. Обезараживание воды методом нанотехнологии. II Международная конференция Современные технологии и методы неорганического материаловедения. 2015წ. Сборник докладов, 20-24, С. 301-302, Тбилиси, Грузия.

Ш. Андгуладзе, Д.В. Эристави, Н.Ш. Бибилури, А.Р. Гогишвили, М.К. Гугешидзе, Э.Л. Мацаберидзе, М.А. Мамулашвили. Обеззараживания воды методом нанотехнологии. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, საქართველოს მეცნიერეებათა ეროვნული აკადემია, სსიპ საქართველოს სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი ,,დელტა”, სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. 2015წ. არაორგანულ მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები.

Д. Эристави, Бибилури Н.Ш.,, Андгуладзе Ш.Н.,, Гогишвили А.Р.,, Гугешидзе М.К.,, Мацаберидзе Е.Л.,, Мацаберидзе З.Л.. Обеззараживания питьевой воды от последствий антропогенных и стихийных бедствий методом нано-технологии. . 3-rd International Conference of Young Scientists -“Nanotechnologies". 2014წ. ISSN 1987-8826,Publishing House Nekeri,Nano Studies, 9,3-4.Tbilisi, Georgia, c.167-168..

М. Мамулашвили, В.Д. Эристави, Н.Ш. Бибилури, Ш.Н. Андгуладзе. Обезраживание воды методом нанотехнологии. II Международная конф. Современные Технологии и Методы Чеорг. Матер. Сборник докладов. Тбилиси, . 2015წ. .

Г. Гавардашвили, Sobota J.. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ НА КОЛХИДСКОЙ НИЗМЕННОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО- ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ. Сборник трудов I Международнjq конференции «водные экосистемы колхидской Низменности – Охрана и рациональное использование». 2013წ. 22-24 июля, Тбилиси-Поти, с. 108-111.

Х. Кикнадзе, ლ.მაისაია. Обзор методик повышения экологической безопастности гидромелиоративных мероприятии. VI საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2016წ. წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები გვ.113-115.

ნ. ამილახვარი. Обобщенные концептуальные модели оптимизации объектов автомобильной техники. ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2000წ. მოხსენებათა თეზისები. – თბილისი; 36-37.

Г. Тодуа. Обобщенные тождества Риччи и Бианки пространства Lm(Vn). . მესამე საერთაშორისო კონფერენცია. "განათლება და განვითარება". 2010წ. გვ. 222-228. .

В. Квинтрадзе, Дж. Никурадзе, В. Меладзе, К. Цхакая. Обучаемость и особе¬нн¬о¬-сти ее оценки при дис-танционном обучении.. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფე¬რე¬ნცია. მოხსენებათა კრებული, ქუთაისი, 2013. 0წ. .

ზ. გასიტაშვილი. Общая структура автоматизации програмирования алгоритмов управления на основе погружения управляющих сетевых структур в клеточно-автоматную среду. Second internacional scitnific podugogical seminar “IMSEP-95”, Tbilisi. 1995წ. “Intelligense anagement systems for educational process”.

Г. Kирмелашвили. Одно решение дифференциальных уравнений с частичными производными и его применение . XI конференция математиков высших учебных заведений Груз. ССР. Тезисы. Кутаиси, 28-30 мая. ТГУ, Тбилиси. 1986წ. с. 202.

ო. მიქაძე. Определение оптимальных параметров внепечной дефосфорации высоколегированной хромом стали шлакообразующими смесями с Li2CO3 и комплексным сплавом MnAlSiCa.. VII Международная научно-техническая конференция (8-11 октября, 2002 г., Грузия, Тбилиси). . 2002წ. Проблемы металлургии, материаловедения и сварки. Тбилиси: изд-во Ассоциации сварщиков Грузии. Стр. 116-128 .

А. Прангишвили, З. Гаситашвили, И. Родоная. Определение оптимальных режимов перестройки клеточных процессоров с помощью имитационного моделирования. Труды международной конференции “Управление в технических и экономических системах”, Тбилиси. 1992წ. ст.3.