კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Саанишвили, Н.В.Кавлашвили, П.Д.Ставрианиди, О.С.Лабадзе, Л.Л.Гварамадзе. ОПТОТИРТСТОРНЫЙ ЦИФРОВОЙ КАЛИБРАТОР НАПРЯЖЕНИЯ. . Международная научная конференция «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОМПЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ» посвящённое 85 летию со дня рождения академика И.В.Прангишвили.. 2015წ. Труды. Грузия. Тбилиси 3-5 ноября, 2015 г., с.277-281..

Т.П.Саанишвили, Н.В.Кавлашвили, П.Д.Ставрианиди, О.С.Лабадзе, Л.Л.Гварамадзе, .. ОПТОТИРТСТОРНЫЙ ЦИФРОВОЙ КАЛИБРАТОР НАПРЯЖЕНИЯ. . Международная научная конференция «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОМПЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ» посвящённое 85 летию со дня рождения академика И.В.Прангишвили. . 2015წ. Труды. Грузия. Тбилиси 3-5 ноября, 2015 г., с.277-281..

Т.П.Саанишвили .Н.В.Кавлашвили, П.Д.Ставрианиди, О.С.Лабадзе, Л.Л.Гварамадзе, . ОПТОТИРТСТОРНЫЙ ЦИФРОВОЙ КАЛИБРАТОР НАПРЯЖЕНИЯ.. Международная научная конференция «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОМПЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ» посвящённое 85 летию со дня рождения академика И.В.Прангишвили. . 2015წ. Труды. Грузия. Тбилиси 3-5 ноября, 2015 г., с.277-281..

Н. Kавлашвили. Оптроны с магниточувствительным фотоприемником. Тезисы докладов Респупбликанской конференции «Электроника и электрломеханика». 1984წ. Тбилиси, ГПИ, стр.16-17.

ზ. გასიტაშვილი, Т. Мгеладзе Г.С. Симонишвили. Организация аналитико- -имитационного модели-рования на основе GPSS-FORTRAN. Тез.докл. Тбилиси, Мецниереба, 1986.. 1986წ. X-Всезаюзная конф. «Управление иерархическими активными системами»..

В. Радзиевский. Организация знаний в системе распознавания и анализа сложных изображений. ІІ Всесоюзная конференция по актуальным проблемам информатики и вычислительной технике. 1987წ. Тезисы докладов ІІ Всесоюзной конференции по актуальным проблемам информатики и вычислительной технике. Ереван. стр.198-199.

ი. ირემაშვილი, Л.Цулукидзе, Г.Чахая, М. Шавлакадзе. Осенка и прогнозирование селевых явлений в коридоре Самцхе-Джавахетской автомобильной магистрали. Международная конференция молодых ученых, докторантов и магистрантов ,,современные методы Охраны окружающей среды архитектуры и строительства,,. 2010წ. ст.4.

გ. ყიფიანი, Цхведадзе Р. , Пайлодзе Н., Мчедлишвили Н. . Основные принципы алгоритмизации расчета тонкостенных составных конструкций . Тез. доклады Международная научная конференция «Современные технологии и материала» Кутаиси 19-21 май Кутаиси . წ. გვ.400-401 ISSN 1512-309-X.

ბ. მაისურაძე, М.О. Цирдава, М.Ш. Микеладзе, Майсурадзе И.Б.. Особенности восстановления силикомарганцевых шихт в присутствии металличесского марганца. სკა-ს მეორე საერთაშორისო კონფერენცია. 0წ. შრომები, თბილისი 233-236.

М. Гугешидзе, Д Еристави, В Махвиладзе. Особенности изменения минералогического состава отвальных шлаков Рустави под воздейсвием окружающей среды. Государственный университет Акакия Церетепи. 2010წ. Международная научно-практическая конференция. Труди. "Инновационные технологии и современные материалы" ISBN 978-9941-417-68-9.ст 163-164 .

Д. Эристави, М.К. Гугешидзе.,, В. Махвиладзе. Особенности изменения минералогического состава отвальных шлаков Рустави под воздействием окружающей среды. . Государственый Университет Акакия Церетели. Труды международной научно- практической конференции “инновационные технологии и современные материалы”. . 2010წ. ISSN 1512-309-x, Кутаиси. с. 163-164. .

ნ. გძელიშვილი, null, К.Камкамидзе. Особенности преобразователей графической информайии ПГ и ПКИ. Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава втузов закавказских республик, Тбилиси. 1977წ. Тезиси докладов, ст. 102.

Н. Непаридзе, მ. სირაძე, ი. ბერძენიშვილი. ОСОБЕННОСТИ РАФИНАЦИИ КАСТОРОВОГО МАСЛА. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,ქუთაისი. 2010წ. ISBN 978-9941-417-68-9, 77-79.

И. Бердзенишвили, М.Г.Сирадзе, Н.С. Непаридзе. Особенности рафинации касторового масла. Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии и современные материалы». 2010წ. Труды, Кутаиси, 17-18 июня, 2010, с. 77-79.

მ. სალუქვაძე. Особенности формирования и территориального распространения катастрофических лавин на территории Грузии. Республиканский научно-техническая конференция молодежи проблемы наук о Земле. 1978წ. Материалы Республиканской научно-технической конференцииб Тбилилси, с.134-136.

М. Салуквадзе, Г.Сванидзе, Л.Калдани. Особенности формирования стихиийных явлении Грузии в 1987 года. IX Всемирный Гляциологический симпозиум. 1987წ. Тезисы доклада всемирного глациологического симпозиума, Тбилиси, с.1-2.

Н. Джварелиа. Отравление нанесеннего МХМ катализатора для очистки углерода 11 под воздействием реакционной среды. Первая Закавказская научно-техническая конференция ''человек и окружаюшая среда'' . 1985წ. .

ი. იორდანიშვილი. оценка занесения горных водохранилищ Грузии.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, გარემოს დაცვის ეკოცენტრი.. 2012წ. მე–2 საერთაშორისო ს/ტ კონფერენცია "გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" 24–31 ივლისი, თბილისი–ქობულეთი, 2012წ. გვ. 70–75..

А. Прангишвили, Б. Чхенкели. Оценка и прогнозирование качества систем водоснабжения. XIV международный симпозиум управления большими системами, Тбилиси . 2000წ. ст.2.

ი. ირემაშვილი, Г. Чахая , Р. Диаконидзе . Оценка и прогнозирование селевых явлений в коридоре Самцхе-Джавахетской автомобильной магистрали. Международная конференция молодых учёных, доктонартов и магистрантов - Институт водного хозяйства Грузии. 2010წ. «Современные методы Охраны окружающей среды, архитектуры и строительства», Грузия, г. Кобулети, 2010 წ. გვ. 131-134.