კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

И. Бердзенишвили, М.Г.Сирадзе, Н.С. Непаридзе. Особенности рафинации касторового масла. Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии и современные материалы». 2010წ. Труды, Кутаиси, 17-18 июня, 2010, с. 77-79.

მ. სალუქვაძე. Особенности формирования и территориального распространения катастрофических лавин на территории Грузии. Республиканский научно-техническая конференция молодежи проблемы наук о Земле. 1978წ. Материалы Республиканской научно-технической конференцииб Тбилилси, с.134-136.

М. Салуквадзе, Г.Сванидзе, Л.Калдани. Особенности формирования стихиийных явлении Грузии в 1987 года. IX Всемирный Гляциологический симпозиум. 1987წ. Тезисы доклада всемирного глациологического симпозиума, Тбилиси, с.1-2.

Н. Джварелиа. Отравление нанесеннего МХМ катализатора для очистки углерода 11 под воздействием реакционной среды. Первая Закавказская научно-техническая конференция ''человек и окружаюшая среда'' . 1985წ. .

ი. იორდანიშვილი. оценка занесения горных водохранилищ Грузии.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, გარემოს დაცვის ეკოცენტრი.. 2012წ. მე–2 საერთაშორისო ს/ტ კონფერენცია "გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" 24–31 ივლისი, თბილისი–ქობულეთი, 2012წ. გვ. 70–75..

А. Прангишвили, Б. Чхенкели. Оценка и прогнозирование качества систем водоснабжения. XIV международный симпозиум управления большими системами, Тбилиси . 2000წ. ст.2.

ი. ირემაშვილი, Г. Чахая , Р. Диаконидзе . Оценка и прогнозирование селевых явлений в коридоре Самцхе-Джавахетской автомобильной магистрали. Международная конференция молодых учёных, доктонартов и магистрантов - Институт водного хозяйства Грузии. 2010წ. «Современные методы Охраны окружающей среды, архитектуры и строительства», Грузия, г. Кобулети, 2010 წ. გვ. 131-134.

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, Р.Диаконидзе, И.Иремашвили. Оценка и прогнозирование селевых явлений в коридоре Самцхе-Джавахетской автомобильной магистрали. Институт водного хозяйства Грузии. წ. Международная конференция докторантов, аспирантов и молодых ученых «Современные методы охраны окружающей среды, архитектуры и строительства», Кобулети, ст. 131-133. .

მ. შავლაყაძე. Оценка и прогнозирование селевых явлений в коридоре Самцхе-Джавахетской автомобильной магистрали. Международная конференция докторантов, аспирантов и молодых ученых. Современные методы охраны окружающей среды, Архитектуры и строительства.. წ. .

ი. ირემაშვილი, Г.Чахая, Р.Диаконидзе, Т.Тевзадзе, М.Шавлакадзе, Л.Цулукидзе. Оценка и прогнозирование эрозионных процессов на сенситивных участках эрозированных склонов вблизи транспортного коридора, проходившего на территории Ахалцихе и водосборного бассейна реки Наохревисцкали. Международная конференция молодых ученых, докторантов и магистрантов ,,современные методы Охраны окружающей среды архитектуры и строительства,,. 2010წ. ст.5.

ი. ირემაშვილი, Р. Диаконидзе , Л. Цулукидзе . Оценка и прогнозирование эрозионных процессов на сенситивных участках эрозированных склонов вблизи транспортного коридора, проходившего на территории Ахалцихе и водосборного бассейна реки Наохревисцкали. Международная конференция молодых учёных, доктонартов и магистрантов - Институт водного хозяйства Грузии. 2010წ. «Современные методы Охраны окружающей среды, архитектуры и строительства», Грузия, г. Кобулети, 2010 წ. გვ. 134-138.

გ. ჩახაია, Р.Диаконидзе, Т.Тевзадзе, М. Шавлакадзе, И.Иремашвили. Оценка и прогнозирование эрозионных процессов на сенситивных участках эрозированных склонов вблизи транспортного коридора, проходившего на территории Ахалцихе и водосборного бассейна реки Наохревисцкали. Институт водного хозяйства Грузии. წ. Международная конференция докторантов, аспирантов и молодых ученых «Современные методы охраны окружающей среды, архитектуры и строительства», Кобулети, ст.134-138.

მ. შავლაყაძე. Оценка и прогнозирование эрозионных процессов на сенситивных участках эрозированных склонов вблизи транспортного коридора, проходившего на территории ахалцихе и водосборного бассейна реки наохревисцкали. . Международная конференция докторантов, аспирантов и молодых ученых. Современные методы охраны окружающей среды, Архитектуры и строительства. . წ. .

თ. ცინცაძე. Оценка ожогозаживля ющего действия анти микробной активности средства “Фагобио дерм”. Межд. науная конф актуалные пробле мы биологии и медицины, сборник трудов. . წ. Межд. науная конф актуалные пробле мы биологии и медицины, сборник трудов. ст.307-310.

ფ. ლორთქიფანიძე, Ф.Н.Лорткипанидзе, И.В.Хубулава, Г.Г.Омсарашвили. Оценка уязвимости эрозионных склонов, существующих в транспортном коридоре трасека, на основании инженерно-геологического и агрохимического исследования почвогрунтов. Современные методы охраны окружающей среды, архитектуры и строительства. 2010წ. Г.кобулети ст.71-74.

ი. ხუბულავა, Лордкипанидзе Ф.Н., Омсарашвили Г.Г.. Оценка уязвимости эрозионных склонов, существующих в транспортном коридоре Трасека, на основании инженерно-геологического и агрохимического исследования почвогрунтов.. Институт водного хозяйства Грузии Министерства просвещения и науки Грузии . 2010წ. Материалы международной конференции "Современные методы охраны окружающей среды, архитектуры и строительства" г.Кобулети, стр.71-74 .

ზ. გასიტაშვილი. Параллельные вычисления управляющих сетей Петри на специализированном управляющем процессоре. X-Международный школа семинар «Иверси-93». Телави, . 1993წ. Вопросы управления и информатики.

Т. Мегрелишвили. Патриотизм и единение народа в романе Г. Сенкевича «Потоп» - . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. «Literatura Polska». ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2006წ. .

Г. Kирмелашвили, Гвелесиани К.К., Вардосанидзе П.Б., Славин Ф.И. Переходные режимы работы технологическихсистем гидротранспорта . Материалы Респ. н.-т. семинара Перспективы и задачи развитии и гидротранспорта в Грузинской ССР, Тбилиси, 17-18 октября . 1988წ. c. 45-46.

Т. Мегрелишвили. Перечитывая Достоевского в эпоху постмодерности . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მართლმადიდებლობა და თანამედროვეობა’. თბილისი. 2014წ. .