კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კაშიბაძე, Сургуладзе Г., Шониа О.,Чиковани Д.. Экспертная система поддержки целостности баз данных и знании экспертных систем. Лагодехи. 1994წ. Тез.Докл.1 Межд.н/т Школа ГТУ. 0,1.

М.Г. Мчедлидзе, M. Гегечкори, Д.Гаручава, З.Цихелашвили. Экспертно-диагностическая система "LEUKOS". Стендовой доклад в международной конференции "Управление и енергетические проблемы " в институте систем управления им. А. Элиашвили академии наук Грузии, 3 стр.Тбилиси . 2004წ. .

Т. Чеишвили, З.Ковзиридзе, Г. Табатадзе. Электрические свойства ряда систем нанокерамических композитов, содержащих карбиды титана. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. . 2009წ. შრომები. თბილისი, გვ.81-84.

М. Окросашвили. Электронно-лучевые технологии и перспективы их применения. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. საქართველოს სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი. სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. 2012წ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, გვ. 39–50.

Т. Дзиграшвили, Кутелия Э.Р. Деканосидзе Р.Н., Маисурадзе Н.И.,Петров В.И.. Электронномикрос-копические исследование структуры уьлтрадисперсного бора. Тезисы докладов VIII международного сим- позиума по бору, бори- дам, карбидам и родст- венным соединениям. 8-12окт.1984гТбилиси,стр.11. 1984წ. стр.11.

Д. Мачаравзе, Д. Нозадзе, Т. Намичеишвили. Электростимулирование диффузионного соединения сталь – алюминий, под термопластической обработкой в твердой фазе. Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Тбилиси, Грузия, 4-6 Июнь, 2012. 2012წ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, მოხსენებათა კრებული, გვ. 74–83.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. Этимология чичилаки. კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა. წ. .

მ. ლოსაბერიძე, Горгидзе Д.А.. Эффект движущегося штампа на ортотронной полуплоскости при наличий силы трения. Международная конференция «Проблемы механики сплошных сред» Труды. Тбилиси, 27-28 ოქტომბერი. 2007წ. გვ. 42-46..

О. Гелашвили, Навадзе Н., Зурабишвили Л. Эффективность использования альтернативного топлива на автомобилях. Международная научно-техническая конферен-ция Грузинского Автомобильно-дорожного института. . 2005წ. Тбилиси, с. 350-352..

М. Швангирадзе, Т.Геркеули. Эффективность использования композиционных материалов на основе базальтового волокна. Инновационные технологии и материалы. Международная конференция, посвященная памяти академика Т.Н.Лоладзе. . 2011წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი"Сборник научных трудов. ст.63-70 .

Г. Чикоидзе. Языковые модели и принцип коммуникативности. . 2010წ. Материалы международной научной конференции «Международный диалог и языковые контакты» Кутаиси, стр.1-4.

მ. ვანიშვილი, ნიქაბაძე გაგა, ვანიშვილი ნინო. აგრობიზნესის მაკროეკონომიკური რეგულირების აქტუალური საკითხები საქართველოში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”/ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები, გვ.157-162 .

მ. ვანიშვილი, ნიქაბაძე გაგა, ადვაძე დავით. აგრობიზნესის მაკროეკონომიკური რეგულირების აქტუალური საკითხები საქართველოში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია“/აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული, გვ. 431-436.

О. . აგროფორუმი - სასურსათო უსაფრთხოება. უკრაინა ქ.კიევი - აგროფორუმი -საერთაშორისო გამოფენა -აგროფორუმი. 2010წ. აგროფორუმი - ქ.კიევი მოხსენებათა თეზისები 14-16გვ..

კ. ჩხიკვაძე, გაბრიჩიძეგ. პ., ჩლაიძე ნ. შ., ქაჯაია ლ. ჯ.. აგურის კედლის სიხისტის პარამეტრების განსაზღვრა არაწრფივი სასრული ელემენტების მეთოდის გამოყენებით. საერთაშორისო კონფერენცია "მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები". ქუთაისი, საქართველო. 2007წ. .

ნ. გალახვარიძე, ე.გუგავა. ადამიანი და ეკოლოგია გარემოს მენეჯმენტის სისტემაში. ევროპის უნივერსიტეტი. 2016წ. ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო. №1 სპეციალური გამოშვება. ISSN-2449-2396.

მ. ხარხელი. ადამიანის ფიზიკური მდგომარეობის მნიშვნელობა ინოვაციების აღმოჩენისა და დანახვისთვის. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კომფერენცია თემაზე „თანამედროვე მენეჯმენტი, პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები“. 2015წ. კონფერენციის მასალები.

ნ. ჭიკაიძე. ადამიანისეულ კაპიტალში ინვესტირების საკითხისათვის. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,მე-6 საერთ.კონფ.,,განათლების თანამედროვე გამოწვევები''. 2013წ. .

ს. ხიზანიშვილი. ადამიანური ამბოხი და თავისუფლება. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტი,მერაბ მამარდაშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია _ მერაბ მამარდაშვილი და თანამედროვე ფილოსოფიური აზროვნება. 2010წ. მოხსენება.