კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. გოგიჩაშვილი, О. Ш. Микадзе. Получение барийсодержащих комплесных сплавов из отходов химического и металлургического произдвоства. Сб. докл. IУ Международ-ной научнотех-нической конферен-ции `Проблемы сварки и смежных технологий~ Тбилиси. წ. .

Д. Бибилеишвили, Н. Ормоцадзе. Получение и исследование покрытий на основе термостойких полимеров . II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“ . 2013წ. მოხსენებების კრებული, ქუთაისი, გვ. 236-238.

ბ. გოგიჩაშვილი, Ш. B. Обгаидзе, Г.А,Ломтатидзе, Л.С.Сванидзе. Получение Комплексных сплавов из токсических отходов и изучение аэродинамических параметров газоочистительной установки металургических печей. Сб. докл. IX Международной научнотехнической конференции `Проблем сварки и смежных технологий . Тбилиси,2004. 2004წ. 73-79.

ბ. გოგიჩაშვილი, Г. А. Ломтатидзе, Т.И.Бучукури, И.Сванидзе. Получение Комплексных сплавов из токсических отходов и изучение аэродинамических параметров газоочистительной установки металургических печей. Сб. докл. IX Международной научнотехнической конференции `Проблем сварки и смежных технологий~ 2004 . Тбилиси,2004. წ. 63-75.

ბ. გოგიჩაშვილი, З. С. Сванидзе, Л. С. Сванидзе. Получение сплавов ферросиликоалюминия с барием из отходов горнообогатительной и металлургической промишленности и очистка отходяших газов.. Сб. докл. VIII Международной научнотехнической конференции `Проблемы сварки и смежных технологий~ Тбилиси, 2003. წ. 89-94ст..

Б. Килосанидзе, Ш.Какичашвили. Поляризационная Фурье-голограмма как оптимальный фильтр. II Симпозиум «Векторная и трехмерная голография» Тбилиси, 1987. 1987წ. В сб.: Векторная и трехмерная голография. Изд-во ГПИ, Тбилиси,1990, c. 45–53..

Дж. Никурадзе, К.Г. Цхакая АА. Капанадзе. Поляризационние характеристики рассеянного излучения от метеобъектов в режиме разнесенного приема. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები 30 მარტი 2011 წ.. 2011წ. .

Н. Джавашвили, Г. Чикоидзе. Порождающая система как основа для представления грамматических знаний.. Труды Международной Научной Конференции «Проблемы Управления и Энергетики» PCPE-2004. 2004წ. #8, стр. 164 168.

მ. მელქაძე. Потенциал и особенности курортов Аджарского региона. Международная научно-практическая конференция. 2016წ. Баку.

ვ. ხარიტონაშვილი, М.Эдилашвили. Прблема исследования обозначения маркировки . Автомобильно-дорожный институт. Тбилиси.. წ. Проблемы развития автомобильного транспорта и автодорожной инфраструктуры, Сб.тр.№4.

Р. Канашвили. Предварительная оценка переработки труднообогатимых руд маднеульского месторождения. Проблемы сварки, металлургии и родственных технологии.. 2006წ. Сборник трудов IX международной научнотехнической конференции. Октябрь, Тбилиси – 2006г.

Р. Канашвили. Предварительная оценка переработки труднообогатимых руд маднеульского месторождения. Проблемы сварки, металлургии и родственных технологии.. 2006წ. Сборник трудов IX международной научнотехнической конференции. Октябрь, Тбилиси – 2006г.

Дж. Григалашвили, Р. А. Адейшвили, Г.Н. Которашвили. Применение анализаторов логических состояний. Республиканская научно-техническая конференция «Вопросы вычислительной техники». 1979წ. Доклад, Тбилиси, ТНИИСА НПО “ Элва”, 1979.

Р. А. Адейшвили, Г.Н. Которашвили. Применение анализаторов логических состояний // Доклад. Республиканская научно-техническая конференция «Вопросы вычислительной техники». 1979წ. Тбилиси, 1979 .

Д. , Г.Одишария. Применение модели Калмана-Бюси в процессе обработки измерений состояния стохастических систем косвенным методом. Руставский институт автоматики. 1982წ. Конференция молодых ученых и специалистов «Основные направления развития АСУТП и АСУП в промышленности, Рустави,стр.146-150.

Т. Габададзе, Робакидзе Т., Масхарашвили Л.. Применение нанотехнологиии для получения силикатных, биомедицинских и других тугоплпвких спецматериалов. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია ,,ნანოქიმია-ნანოტექნოლოგია”, თბილისი. 2011წ. გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, პირველი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, გვ.70-74.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ო. ვეზირიშვილი. Применение теплонасосных установок для завяливания и хранения чая. საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენციის კვების მრეწველ. ტექნ. პროცესების და მოწყ. პრობლ. . 0წ. შრომათა კრებული 18 აპრილი, 2015, თბილისი ISBN 978-9941-0-7566-7გვ.225–228.

З. Гурамишвили. Принцип антропологизма в научном переводе. საერთაშორისო კონფერენცია "ვერბალური კომუნიკატური ტექნოლოგიები" სტუ, თბილისი. 2008წ. გვ.280–283.

А. Прангишвили, О. Натрошвили, В. Кожемяко. Принцип организации оптоэлектронных релевантных структур. Материалы Всесоюзн. конф. по функциональной и выч. технике и устойствах управления. Тбилиси . 1986წ. ст. 12.

З. Гурамишвили. Принцип стилистической обработки текста при техническом переводе. საერთაშორისო კონფერენცია "ვერბალური კომუნიკატური ტექნოლოგიები" თბილისი, . 2010წ. გვ.239–244.