კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Р. Канашвили. Предварительная оценка переработки труднообогатимых руд маднеульского месторождения. Проблемы сварки, металлургии и родственных технологии.. 2006წ. Сборник трудов IX международной научнотехнической конференции. Октябрь, Тбилиси – 2006г.

Р. Канашвили. Предварительная оценка переработки труднообогатимых руд маднеульского месторождения. Проблемы сварки, металлургии и родственных технологии.. 2006წ. Сборник трудов IX международной научнотехнической конференции. Октябрь, Тбилиси – 2006г.

Дж. Григалашвили, Р. А. Адейшвили, Г.Н. Которашвили. Применение анализаторов логических состояний. Республиканская научно-техническая конференция «Вопросы вычислительной техники». 1979წ. Доклад, Тбилиси, ТНИИСА НПО “ Элва”, 1979.

Р. А. Адейшвили, Г.Н. Которашвили. Применение анализаторов логических состояний // Доклад. Республиканская научно-техническая конференция «Вопросы вычислительной техники». 1979წ. Тбилиси, 1979 .

Д. , Г.Одишария. Применение модели Калмана-Бюси в процессе обработки измерений состояния стохастических систем косвенным методом. Руставский институт автоматики. 1982წ. Конференция молодых ученых и специалистов «Основные направления развития АСУТП и АСУП в промышленности, Рустави,стр.146-150.

Т. Габададзе, Робакидзе Т., Масхарашвили Л.. Применение нанотехнологиии для получения силикатных, биомедицинских и других тугоплпвких спецматериалов. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია ,,ნანოქიმია-ნანოტექნოლოგია”, თბილისი. 2011წ. გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, პირველი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, გვ.70-74.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ო. ვეზირიშვილი. Применение теплонасосных установок для завяливания и хранения чая. საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენციის კვების მრეწველ. ტექნ. პროცესების და მოწყ. პრობლ. . 0წ. შრომათა კრებული 18 აპრილი, 2015, თბილისი ISBN 978-9941-0-7566-7გვ.225–228.

З. Гурамишвили. Принцип антропологизма в научном переводе. საერთაშორისო კონფერენცია "ვერბალური კომუნიკატური ტექნოლოგიები" სტუ, თბილისი. 2008წ. გვ.280–283.

А. Прангишвили, О. Натрошвили, В. Кожемяко. Принцип организации оптоэлектронных релевантных структур. Материалы Всесоюзн. конф. по функциональной и выч. технике и устойствах управления. Тбилиси . 1986წ. ст. 12.

З. Гурамишвили. Принцип стилистической обработки текста при техническом переводе. საერთაშორისო კონფერენცია "ვერბალური კომუნიკატური ტექნოლოგიები" თბილისი, . 2010წ. გვ.239–244.

А. Прангишвили, З. Гаситашвили, С. Кураиши. Принципы организации процессов управления вычислениями в однородном процессоре, основанных на клеточных автоматах. IX-международная школа-семинар "Иверси-92". Управление экономическими системами", Батуми. 1992წ. ст.2.

ზ. გასიტაშვილი, А. Прангишвили, С.Кураиши. Принципы организации процессов управления вычислениями в однородном процессоре основанных на клеточных автоматах. IX-международная школа-семинар «Иверси-92». Батуми,. 1992წ. Управление экономическими системами», .

Р. Самхарадзе. Принятие решений в многокритериальных системах по ситуациям. IX Международный школа-семинар «ИВЕРСИ - 92», «Управление экономическими и техническими системами». Батуми. 1992წ. 5 - 12 сентября, 1 стр..

Т. Чеишвили, Капанадзе М., Мшвилдадзе М.. Природа поверхностной проводимости марганцесодержащих стекол. . Международная конференция ,,Новые технологии в современной промышленности”. Тбилиси. 2010წ. Труды Международной конференции ,,Новые технологии в современной промышленности”. с. 127-130. .

Т. Чеишвили, Саруханишвили А., Мшвилдадзе М., Капанадзе М.. Природа и свойства наноразмерных пленек на поверхности марганцесодержащих стекол.. Международная научно-производственная конференция ,,Иновационные технологии и современные материалы”.Кутаиси . 2010წ. Труды конференции. с. 382-383.

მ. მშვილდაძე, თ. ჭეიშვილი, ა. სარუხანიშვილი, მ.კაპანაძე. Природа и свойства наноразмерных пленок на поверхности марганецсодержащих стекол. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,, ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები" შრომები, 2010. 2010წ. .

М. Капанадзе, თ.ჭეიშვილი, ა.სარუხანიშვილი, მ.მშვილდაძე. Природа и свойства наноразмерных пленок на поверхности марганецсодержащих стеколЭ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა". 2010წ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული, 2 გვ..

მ. მშვილდაძე, თ. ჭეიშვილი, ა. სარუხანიშვილი, მ. კაპანაძე. Природа поверхностной проводимости марганецсодержащих стекол. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,, ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები" შრომები, 2010. 2010წ. .

Т. Мегрелишвили. Проблема героя романа М.Лермонтова «Герой нашего времени» в свете концепции нигилизма Ф.Ницше. . – საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია.“სწავლების აქტუალური პრობლემები”, თბილისი, . 1996წ. .

Т. Мегрелишвили. Проблема демонизма в творчестве М.Ю.Лермонтова в свете идей философии «свободы воли».. «Проблемы высшей школы». საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, . 1996წ. .