კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4000 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

О. Шония, Нарешелашвили Г. Г., Чарквиани З. Г.. Структура микромодели системы принятия решений для распределения сырьевых ресурсов. Тезисы докладов XIХ научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава ВТУЗ-ов Закавказских республик, посвященной 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции, Тбилиси, . 1977წ. с. 152-153.

В. Квинтрадзе, Дж. Никурадзе, Г. Никурадзе, В. Меладзе. Структура учебного про-цесса на основе пофаз¬ной модели дистанци¬онного обучения.. საერთაშორისო სამე¬ც¬ნიერო კონფერენცია-გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. მოხსე¬ნე¬ბათა კრებული, თბილისი, 2011წ.. 0წ. .

Дж. Никурадзе, Г.А. Никурадзе В.Д. Меладзе. Структура Учебного процесса на основе пофазовой модели дистанционного обучения. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. 30 მარტი 2011 წელი. 2011წ. .

ნ. ხიდაშელი. Структурные особенности деформированных высокопрочных чугунов. საერთაშორისო სამაცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, საქართველო, ქუთაისი. წ. .

ზ. ნაცვლიშვილი, ჯ. სანიკიძე, დ. ზანგურიძე. Схемы повышенной точности для численного решения некоторых классов сингулярных интегральных уравнений . აკად. ნ. მუსხელიშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სიმპოზიუმი. უწყვეტ ტანთა მექანიკა და ანალიზის მონათესავე საკითხები. თბილისი. 06.06-11.06 . 1991წ. 110 გვ.

М. Вартанов, Э.Кечхошвили. Тарифы на подачу оросительной воды и рекомендации по их применению в условиях орошения Грузии. VI международная научно-тех. коференция "Современные проблемы водного хозяйства, охраны окружающей среды". 2016წ. Инстиут водного хозяйства Грузии, стр. 57-63.

Э. Кечхошвили, П.Лорткипанидзе. Тарифы на подачу оросительной воды и рекомендации по их применению в условиях орошения Грузии . VI международная научно-тех. коференция "Современные проблемы водного хозяйства, охраны окружающей среды". 2016წ. Инстиут водного хозяйства Грузии, стр. 57-63.

Т. Мегрелишвили. Творческий интеллигент глазами «старших» символистов (Д.Мережковский. «Лермонтов - поэт сверхчеловечества») . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. X საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი. 2017წ. თბილისი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა.

ტ. მეგრელიშვილი. Тема одиночества в лирике М.Лермонтова и Ю.Словацкого. – “ფ.შოპენი და ი. სლოვაცკი - 150”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარილი ფაკულტეტი. თბილისი, . 1999წ. .

Г. Тодуа. Тензор Нейенхейса для пространства Lm(Vn). . მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია. „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“.. 2011წ. გვ. 132–134.

А. Кураташвили. ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ И ЦИВИЛИЗОВАННАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА. МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК.. 2017წ. Международный научный журнал "Прогресс", 2017, №1-2. МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК. Тбилиси: Международное издательство "Прогресс", 2017. – с. 37-44..

ა. ჩადუნელი, З. Кипшидзе, Г. Ананиашвили). Теория кодирования как новое средство синергетического управления,. Международная научная конференция «Проблемы управления и энергетики»,. 2004წ. ,Сборник трудов № 8, Тбилиси, 98-102, .

З. Кипшидзе, Г. Ананиашвили. Теория кодирования как новое средство синергетического управления.. Международная научная конференция "Проблемы управления и энергетики". წ. №8, Тбилиси, 98-102.

Т. Фагава, Чхартишвили L..S., Беридзе М.Г, Харшиладзе Н.Ш, Майсурадзе Н.И.. Термостабильность наноразмерных металлоподобных включений в кристаллах n-Si, облученных высокоэнергетическими протонами. . 2-я международная конференция «Нанотехнологии» Нано-2012, Тбилиси, Грузия. 2012წ. 19-21 сентября, 2012 г., с. 200-200, 1 .

თ. ჟორდანია, ვ.ლოლაძე. Технические и технологичесские возможности использования серных бетонов и растворов при строительстве трубопроводных систем нефтопроводов и газопроводов. საერთაშორისო სამეცნიერო საინჟინრო კონფერენცია ,,უახლესი ტექნოლოგიები-საქართველო". წ. .

ვ. ლოლაძე, Т.Жордания. Технические технологические возможности использования серных бетонов и растворов при строительстве трубопроводных систем нефтепроводов и газопроводов. Международная научно-инженерная конференция. წ. ,,Новейшие технологии-Грузии,,.

Н. Абелашвили, Берозашвили Г.В., Герсамия Э.Г.. Технологический процесс виброконтроля электрическых двигателей ДАП-0,6, ДСГ-0,6-1500. III Всес. конф. по вибрационной технике.. 1984წ. В кн. доклады III Всес. конф. по вибрационной технике. Телави 1984..

ბ. მაისურაძე, ბ. მაისურაძე, Джапаридзе Б.С, Суладзе В.Ш., Микеладзе М.Ш.. Технология утилизации марганецсодержащих отходов ферросплавного производства. ХI мехдународная научно-техническая конференция ГТУ. წ. Проблемы сварки, металургии и родственных технологий.Тбилиси 102-110 .

თ. ხოხობაშვილი. Типы погребения и погребальный обряд в античной Грузии. დ. ბააზოვის საქართველოს ებრაელთა მუზეუმი, კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკორისტიკა. 2002წ. მოხსენებათა მოკლე შინაარსები, გვ. 159-160.

Т. Мегрелишвили. Тоталитаризм сквозь призму остранения: мифологизация русского сознания как черта времени в эмигрантском мемуарном тексте «первой волны» . „ტოტალიტარიზმი და ლიტერატურული დისკურსი“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, . 2010წ. .