კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბაციკაძე, დ.ტაბატაძე, ვ.სოხაძე. Ращот на динамическим каливание с учотам линейново упрачнение матерялов. მე–5საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია, წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. .

Г. Кайшаури. Результаты исследования лежкоспособности тыквы сорта Мраморная. Международная научно-практическая конференция »Инновационные технологии производства продуктов питания функционального назначения». Государственный университет Акакия Церетели. г. Кутаиси.. 2015წ. апрель/ c/ 254-256.

В. Горделадзе, Н.ДЖ.Рачвелишвили. Реология эмалевых шликеров на основе марганецсодержащих фритт. Труды международной научно-практической конференции „Инновационные технологии и современные материалы“ . 2010წ. Кутаиси, с.340-341..

И. Бердзенишвили. Ресурсосберегающая технология производства новых неорганических материалов целевого назначения. II Международная конференция «Современные технологии и методы неорганического материаловедения». 2015წ. Сборник докладов, Тбилиси, 20-24 апреля, - с. 245-249..

გ. მჭედლიშვილი, Ш. Н. Андгуладзе,, Т.Л. Бутулашвили,, Н.Ш. Андгуладзе, Л.Ш. Андгуладзе. Решение экологических проблем при добыче и пкркработке медьсодержащих сульфидных руд. ,,Ресурсовоспроизводящие малоотходные и природо-охранные технологии освоения недрю". XIII международная конференция. . 2014წ. Тбилиси. 2 ст..

В. Звиадаури, გოგია გ., ნადირაძე ი., აბესაძე ს.. Роль подвесных канатных дорог в деле освоения транспортного моста Европа – Азия на примере грузии. . Poland – Georgian Scientific and Technical Conference “Transport bridge Europe - Asia”. 2014წ. Materials of Conference “Transport bridge Europe-Asia”, Tbilisi, p. 264-266..

Х. Кикнадзе, ლ. მაისაია, შ. კუპრეიშვილი. Селевые потоки в западной Грузии и основная характеристика. saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferencia q. quTaisi 2011. w.. 2011წ. q. quTaisi .

ხ. კიკნაძე, .Маисая Л.Д. Селевые потоки в западной Грузии и основная характеристика. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ქ. ქუთაისი. წ. .

М. Салуквадзе. Синоптические условия массовогосхода лавин на территории Грузии. Республиканский научно-техническая конференция молодежи проблемы наук о Земле. 1983წ. Тезисы доклада научной сесии. Тбилиси. с.82-83.

Г. Палавандишвили, Н.Т. Болквадзе, Н.З. Чичинадзе, Т.Е. Хоштария.. Синтез 1Н-пирроло (3,2-с) тиантрена.. ГТУ II Всесо¬ю-зная конферен-ция «Химия, био¬логия и фарма¬кология прои¬зво¬дных индола г.Тбилиси,. 1991წ. .

Г. Палавандишвили, Г.А. Джохадзе Т.Е. Хоштария.. Синтез 1Н-пирроло[3,2 –c]феноксатина. ГТУ II Всесо-ю第¬ная конференц. «Химия, биология и фармакология производных индола». г. Тб謬лиси, с. 175. 1991წ. .

Г. Палавандишвили, М.Г. Маисурадзе, Т.Е. Хоштария. Синтез 3Н-пирроло [2,3–c]феноксатиин-11,11-диоксида и 1Н-пирроло [3,2–c] фено-кса¬тиин-10,10-диоксида. . II Всесоюзная конференция «Хи¬мия, биоло-гия и фарма¬ко-логия произво-дных индола». Тезисы. ГТУ, г. Тбилиси. 1991წ. .

Г. Палавандишвили, Р.Ш. Ткешелашви- ¬ ли, Т.У. Хоштария.. Синтез изомерных дио¬ксоиндолинбензо [b] фуранов.. II საკავშ. კონფ. ინდოლის ნაწარ. ქიმია, ბიოქიმია და ფარმაკო¬ლო-გია.მოხსე¬ნე¬¬ბათა თე¬ზი¬სები. ГТУ, г. Тб謬лиси. 1991წ. .

Г. Палавандишвили, Т.Е. Хоштария, Л.Н. Курковкая. Синтез изомерных Пирролофенотиазиндиоксидов . V Всесоюзный ко¬лло¬квиум «химия, био¬хи-мия и фармако-логия произво-дных индола» –МХТИ им Д.И. Менделеева, г. Москва, Тбилиси 21 – 24 сентября г. Ст. 79. 1981წ. .

Г. Палавандишвили, М. А. Гоцадзе, Т.Е. Хоштария.. Синтез индоло (6,5 – d) бензо(b)тиофен-5,6-диоксида и индоло [4,5-b] Бензо[b]тиофен- 6,6-диоксида . II Всесо.конф. «Химия, биология и фармакология производных индола». ГТУ, г. Tбилиси,. 1991წ. .

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Синтез несиметричных близких к ротатабельным планов второго и третьего порядка для математичеcкого описания процессов и систем. Международная научная конференция «Проблемы управления и энергетики», Тбилиси, Иститут систем управления. 2004წ. Тбилиси:Иститут систем управления. Сборник докладов международной научной конференции «Проблемы управления и энергетики», №8, с.127-131.

Г. Палавандишвили, Ж.Н. Новикова, М.Г. Лаперашвили, Г.В. Абуладзе, Т.Е. Хоштария. Синтез новых прои¬зво-дных 3Н-пирроло[2,3-c] фенотиазин-11,11-дио¬ксида. I Всес. Конф. “Химия, биохи-мия и фармако-логия произво-дных индола» г. Тбилиси. 1986წ. .

Г. Палавандишвили, null. Синтез производных ЗН-пирроло [2, 3-с] фенотизин-11,11-диоксида . XXV სამეც.კონფ. მიძღვნილი საბ-ჭოთა სოციალ. რესპუბლი¬კე¬ბის კავშირის შექმნის მე-60 წლისთ.-მი. პროგრამა და მო-ხსენებათა თეზი-სები. საქ. სსრ მეცნიე-რებათა აკადემია. ი. ქუთათელაძის სახ. ფარმაკო¬ქი-მიის ინსტ-ტი. . 1982წ. .

И. Хомерики, Н.Инвия. Система защиты человека щт стрес-реакций вызванных магнитными бурями. Сборник докладов международной научной конференции "Физические методы иследований в медицине". Том 1. Тбилиси. 2011წ. .

ზ. ციხელაშვილი. Системный анализ источников и факторов техногенной и экологической опасности. Международная научно-инженерная конференция - "Новейшие течнологии для Грузии",Тбилиси. 2002წ. Ж. "Транспорт" сборник докладов международной конференции "Новейшие технологии для Грузии",3 стр .