კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4000 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Д. Девадзе. Физиологические Особенности Лекарственных, Ароматических и Пряных Растении. ს.ს. კონფერენცია ,,გლობალუ-რი დათბობა და აგრობიომრა-ვალფეროვნება’’, სსმმ აკადემია, თბილისი. 2015წ. გ. 170-173.

Х. Кикнадзе, ლ.მაისაია. ქ.დადიანი მ.ხუციშვილი. შ.კუპრეიშვილი. თ სუპატაშვილი. Физические свойства почв Колхидской низменности . საქართველოს სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. 2012წ. ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა ქ.ქუთაისი.

ი. მკურნალიძე. Характеристики грозовой активности в Грузии . Климат, природные ресурсы, стихийные катастрофы на южном Кавказе / институт гидрометеорологии Грузии. წ. Труды института гидрометеорологии Грузии. том 115 ст. 284-290.

Л. Каджая, ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, ბ. ბაღათურია, გ. გოლეთიანი. Химические методы получения экологически чистых эфирных масел. Тбилиси,. 2009წ. Сборник трудов международной научной конференции «Проблемы безопасности продовольствия». Тбилисию стр 33.

Т. Мегрелишвили. Художественная модель мира в поздней лирике Г.Иванова: аксиология и поэтика . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. VII საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. თბილისი, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. . 2013წ. .

Д. Бибилеишвили, Н. Бокучава, И. Бердзенишвили, Л. Эбаноидзе. Цветные глины Грузии в косметике. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის II საერთაშორისო კონფერენცია . 2009წ. კონფერენციის მასალები, თბილისი, გვ. 122-124.

Н. Бокучава, Д. Бибилеишвили, И. Бердзенишвили, Л. Эбаноидзе.. Цветные глины Грузии в косметике. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის II საერთაშორისო კონფერენციის მასალები . 2009წ. თბილისი, გვ.122-124.

თ. ყურაშვილი, ლ. გამხიტაშვილი. Численная модель распределения льдообразующего реагента мошных конвенктных облаках от трассы противоградовой ракеты «Алазан». უმაღლეს სასწ. მათემატიკისა და ქუთაისის კონფერენციის თეზისები. 1968წ. გვ. 263.

ი. ირემაშვილი, И.К. Иорданишвили, К.Т.Иорданишвили, Е.З. Хосрошвили. Экологическая надежность срока эксплуатации водохранилищ Грузии. Международная научнотехническая конференция ,,Устойчивое развитие и охрана окружающей среды,,. 2010წ. ст.4.

მ. შავლაყაძე. Экологические вопросы применения ряда марганецсодержащих материалов в качестве микроудобрений. Международная конференция докторантов, аспирантов и молодых ученых. Современные методы охраны окружающей среды, Архитектуры и строительства. . წ. .

Т. Чеишвили, М.Шавлакадзе. Экологические вопросы применения ряда марганцсодержащих материалов в качестве микроудобрений. Международная конферкнция ,,Современные методы охраны окружающей среды". 2010წ. Сб. Трудов, тбилиси, с.139-143.

ბ. გოგიჩაშვილი, О. Ш. Микадзе, Г. С. Мчедлишвили. Экологические исследования тяжелых токсичных металлов в обектах окружающей среды и пищевых продуктах. Сб. докл. III Международной научнотех-нической конфереции `Проблемы сварки и смежных технологий. წ. .

მ. ვართანოვი. Экономическая эффективность реабилитации земель Колхидской низменности . Академия наук Грузии, Институт водного хозяйства и инженерной экологии . 2001წ. Эрозионно-селевые явления и некоторые смежные проблемы стр.60-62.

Д. , А.Руруа, С.Оганезов, Ю.Фикельштейн. Экономические аспекты построения систем управления трубопрокат-ными установками. Руставский институт автоматики. 1974წ. Научно-техническое сове-щание «Вопросы автоматизации производственных процессов в черной металлургии», Рустави, стр.20-21.

ლ. ქადაგიშვილი, Бахтадзе Н.М., Дундуа А.Г.. Эксперименты по исследованию концептуальных механизмов принятых решений. Материалы VI всесоюзного сомпозиума по кибернетике, Тбилиси . 1972წ. 6 с.16-22..

მ. კაშიბაძე, Сургуладзе Г., Шониа О.,Чиковани Д.. Экспертная система поддержки целостности баз данных и знании экспертных систем. Лагодехи. 1994წ. Тез.Докл.1 Межд.н/т Школа ГТУ. 0,1.

М.Г. Мчедлидзе, M. Гегечкори, Д.Гаручава, З.Цихелашвили. Экспертно-диагностическая система "LEUKOS". Стендовой доклад в международной конференции "Управление и енергетические проблемы " в институте систем управления им. А. Элиашвили академии наук Грузии, 3 стр.Тбилиси . 2004წ. .

Т. Чеишвили, З.Ковзиридзе, Г. Табатадзе. Электрические свойства ряда систем нанокерамических композитов, содержащих карбиды титана. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. . 2009წ. შრომები. თბილისი, გვ.81-84.

М. Окросашвили. Электронно-лучевые технологии и перспективы их применения. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. საქართველოს სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი. სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. 2012წ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, გვ. 39–50.

Т. Дзиграшвили, Кутелия Э.Р. Деканосидзе Р.Н., Маисурадзе Н.И.,Петров В.И.. Электронномикрос-копические исследование структуры уьлтрадисперсного бора. Тезисы докладов VIII международного сим- позиума по бору, бори- дам, карбидам и родст- венным соединениям. 8-12окт.1984гТбилиси,стр.11. 1984წ. стр.11.