კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Палавандишвили, Г.А. Джохадзе Т.Е. Хоштария.. Синтез 1Н-пирроло[3,2 –c]феноксатина. ГТУ II Всесо-ю第¬ная конференц. «Химия, биология и фармакология производных индола». г. Тб謬лиси, с. 175. 1991წ. .

Г. Палавандишвили, М.Г. Маисурадзе, Т.Е. Хоштария. Синтез 3Н-пирроло [2,3–c]феноксатиин-11,11-диоксида и 1Н-пирроло [3,2–c] фено-кса¬тиин-10,10-диоксида. . II Всесоюзная конференция «Хи¬мия, биоло-гия и фарма¬ко-логия произво-дных индола». Тезисы. ГТУ, г. Тбилиси. 1991წ. .

Г. Палавандишвили, Р.Ш. Ткешелашви- ¬ ли, Т.У. Хоштария.. Синтез изомерных дио¬ксоиндолинбензо [b] фуранов.. II საკავშ. კონფ. ინდოლის ნაწარ. ქიმია, ბიოქიმია და ფარმაკო¬ლო-გია.მოხსე¬ნე¬¬ბათა თე¬ზი¬სები. ГТУ, г. Тб謬лиси. 1991წ. .

Г. Палавандишвили, Т.Е. Хоштария, Л.Н. Курковкая. Синтез изомерных Пирролофенотиазиндиоксидов . V Всесоюзный ко¬лло¬квиум «химия, био¬хи-мия и фармако-логия произво-дных индола» –МХТИ им Д.И. Менделеева, г. Москва, Тбилиси 21 – 24 сентября г. Ст. 79. 1981წ. .

Г. Палавандишвили, М. А. Гоцадзе, Т.Е. Хоштария.. Синтез индоло (6,5 – d) бензо(b)тиофен-5,6-диоксида и индоло [4,5-b] Бензо[b]тиофен- 6,6-диоксида . II Всесо.конф. «Химия, биология и фармакология производных индола». ГТУ, г. Tбилиси,. 1991წ. .

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Синтез несиметричных близких к ротатабельным планов второго и третьего порядка для математичеcкого описания процессов и систем. Международная научная конференция «Проблемы управления и энергетики», Тбилиси, Иститут систем управления. 2004წ. Тбилиси:Иститут систем управления. Сборник докладов международной научной конференции «Проблемы управления и энергетики», №8, с.127-131.

Г. Палавандишвили, Ж.Н. Новикова, М.Г. Лаперашвили, Г.В. Абуладзе, Т.Е. Хоштария. Синтез новых прои¬зво-дных 3Н-пирроло[2,3-c] фенотиазин-11,11-дио¬ксида. I Всес. Конф. “Химия, биохи-мия и фармако-логия произво-дных индола» г. Тбилиси. 1986წ. .

Г. Палавандишвили, null. Синтез производных ЗН-пирроло [2, 3-с] фенотизин-11,11-диоксида . XXV სამეც.კონფ. მიძღვნილი საბ-ჭოთა სოციალ. რესპუბლი¬კე¬ბის კავშირის შექმნის მე-60 წლისთ.-მი. პროგრამა და მო-ხსენებათა თეზი-სები. საქ. სსრ მეცნიე-რებათა აკადემია. ი. ქუთათელაძის სახ. ფარმაკო¬ქი-მიის ინსტ-ტი. . 1982წ. .

И. Хомерики, Н.Инвия. Система защиты человека щт стрес-реакций вызванных магнитными бурями. Сборник докладов международной научной конференции "Физические методы иследований в медицине". Том 1. Тбилиси. 2011წ. .

ზ. ციხელაშვილი. Системный анализ источников и факторов техногенной и экологической опасности. Международная научно-инженерная конференция - "Новейшие течнологии для Грузии",Тбилиси. 2002წ. Ж. "Транспорт" сборник докладов международной конференции "Новейшие технологии для Грузии",3 стр .

З. Гурамишвили. Смысловая эволюция термина в диахроническом плане. . Международная научная конференция „Вербальные коммуникативные технологии – 3“. Тбилиси, Грузия . 2012წ. Стр. 86-90..

მ. სალუქვაძე, Г.Сванидзе, Л.Калдани. Снежно-метеорологические условия массового схода лавин в горах Грузии. IV Всесоюзное совещание по лавинам. 1989წ. Тезисы доклада Всесоюзного совещания, Ленинград. с. 16.

თ. წივწივაძე, Н.Чигогидзе,Р.Клдиашвили, Р.Схиладзе, Г.Сулаквелидзе, Е.Чигогидзе. Совместимость и антагонизм питательних вешеств в процессе их биологической усвояемости . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილება. 2013წ. თეზისები, გვ.169-171.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიასვილი, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიძე, ე.ჩიგოგიძე. Совместимость и антагонизм питательних вешеств в процессе их биологической усвояемости . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილება. 2013წ. კონფერენციის თეზისები, გვ.169-171.

Т. Цинцадзе, И. Гвелесиани, Н.П.Кекелидзе Э.В.Тулашвили Н.В.Хихадзе З.В.Беришвили. Содержание радона в водопроводной воде г.Рустави и осенка радиологического воздействия на население . . 2010წ. Меж. науч-тех. конф. Устойчивое развитие и охрана окружающей среды Тбилиси с.359-362.

Н. Махвиладзе, О. Шатберашвили, , Л. Чобанян. Создание в Грузии информационных ресурсов и управление информационными коммуникациями в области с/х.. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2013წ. საერთაშორისო კონფერენცია `ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის~, .

Р. Чоговадзе. Создание единой диспетчерской системы управления Госкомитета по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства Грузии . Тезисы докладов всесоюзной научно-технической конференции. Институт КТПЭП Госкомитета СХТ, Тбилиси,. 1982წ. .

М. Кублашвили. Создание математической модели расчета на прочность арочной плотины и ее компьютерная реализация . Батуми, Грузия. 2917წ. Международная конференция по проблемам современной архитектуры и строительства.

Д. Эристави, Бибилури Н.Ш., Чхубианишвили Н.Г., Андгуладзе Ш.К., Куциава Н.А., Гогишвили А.Р.. Создание приборов для производства коллоидного серебра и использования их с целью обеззараживания питьевой воды . Химический Журнал Грузии. Международная Научно-Техническая Конференция Современные основные экологические проблеммы и закавказия. . 2010წ. ISSN1512-0686, Труды №4, т.10, Тбилиси. 4-6, с.50 - 52..

ბ. გოგიჩაშვილი. Сопоставительная оценка приземных концентраций газвых выбросов из мартеновской печи РМК.. Сб. докл. VIII Международной научнотех-нической конференции `Проблемы сварки и смежных технологий~ . Тбилиси, 2003. წ. 8-15 ст.