კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4231 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ჟორდანია, ვ.ლოლაძე. Технические и технологичесские возможности использования серных бетонов и растворов при строительстве трубопроводных систем нефтопроводов и газопроводов. საერთაშორისო სამეცნიერო საინჟინრო კონფერენცია ,,უახლესი ტექნოლოგიები-საქართველო". წ. .

ვ. ლოლაძე, Т.Жордания. Технические технологические возможности использования серных бетонов и растворов при строительстве трубопроводных систем нефтепроводов и газопроводов. Международная научно-инженерная конференция. წ. ,,Новейшие технологии-Грузии,,.

Н. Абелашвили, Берозашвили Г.В., Герсамия Э.Г.. Технологический процесс виброконтроля электрическых двигателей ДАП-0,6, ДСГ-0,6-1500. III Всес. конф. по вибрационной технике.. 1984წ. В кн. доклады III Всес. конф. по вибрационной технике. Телави 1984..

ბ. მაისურაძე, ბ. მაისურაძე, Джапаридзе Б.С, Суладзе В.Ш., Микеладзе М.Ш.. Технология утилизации марганецсодержащих отходов ферросплавного производства. ХI мехдународная научно-техническая конференция ГТУ. წ. Проблемы сварки, металургии и родственных технологий.Тбилиси 102-110 .

თ. ხოხობაშვილი. Типы погребения и погребальный обряд в античной Грузии. დ. ბააზოვის საქართველოს ებრაელთა მუზეუმი, კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკორისტიკა. 2002წ. მოხსენებათა მოკლე შინაარსები, გვ. 159-160.

Т. Мегрелишвили. Тоталитаризм сквозь призму остранения: мифологизация русского сознания как черта времени в эмигрантском мемуарном тексте «первой волны» . „ტოტალიტარიზმი და ლიტერატურული დისკურსი“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, . 2010წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. Традиции в жанре мемуарной литературы. საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია.“სწავლების აქტუალური პრობლემები”, თბილისი, . 1999წ. .

ლ. იტრიაშვილი, Е.Хосрошвили. Улучшение водно-физических свойств почвогрунтов применением нового водоаккумулирующего композита.. . 2010წ. საერთაშორისო კონფერენცია ”აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება”. გვ.348-352..

З. Пиранашвили, Т. Сулаберидзе, Хуцишвили Н.Г.,Пиранашвили М.З.. Управление гидроенергетическими системами методами стохастического моделирования и прогнозирования. Международная научная конференция « Проблемы управления и Энергетики», Тбилиси. 2004წ. Сборник докладов международной научной конференции « Проблемы управления и Энергетики», Тбилиси, №8, PCPE-2004, PE01, стр.530-532 .

Н. Kавлашвили, Г. Штейнберг, Г. Гурули, К. Труханов . Управляемые от ЭВМ установки моделирования магнитных полей для медикобиологических исследовний. Тез.докладов IV Всесоюзного совещания “Проблемы техники в медицине”. 1986წ. Тбилиси, стр.104-105.

ლ. იტრიაშვილი, Езугбая З. А., Иремашвили И.Р.. Упращенная технология устройства зеленой кровли с использованием нового состава почвогрунтов. . 2016წ. Сб. трудов V! международной научно-технической конференции "Современные проблемы водного хозяйства, охраны окружающей среды, архитектуры и строительства" Тбилисию.

ი. ირემაშვილი, Езугбая З.А., Итриашвили Л.А.. Упрощенная технология устройства зеленой кровли с использованием нового состава почвогрунтов. 6 International Scientific and Technical Conference ,,Modern problems of water management, environmental protection, architecture and construction,,. 0წ. .

В. Майсурадзе. Условия конической оптимальности в гладких задачах нескалярной оптимизации. Тбилиси. 2007წ. Сборник докладов международной научной конференции"Информационные технологии в управлении".

მ. სალუქვაძე. Условия лфвинообрвзования и массовый сход лавин на территории Грузии в январе 1976 года. Республиканский научно-техническая конференция молодежи проблемы наук о Земле. 1978წ. Материалы Республиканской научно-технической конференцииб Тбилилси, сю130-134.

И. Бердзенишвили, М.Г.Сирадзе, Н.С. Непаридзе. Усовершенствование технологии рафинации хлопкового масла. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულიკონფერენცია “კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“. 2014წ. შრომები, ქუთაისი, 12-13 ივნისი, - გვ. 301-304..

ბ. გოგიჩაშვილი, Г. А. Ломтатидзе. Установление групы горючести материалов и их экологическая оценкая. Сб. докл. VII Международ-ной научнотех-ничес-кой конферен-ции `Проблемы сварки и смежных технологий~ . Тбилиси,2002. წ. .

მ. მიქაუტაძე, В.Чеишвили . Установление оптимального температурного режима прокатки строительной арматуры из амортизированных ж.д. рельсов. Сб.тр.7-й международн. н-т.конф.. წ. .

ჯ. ლომსაძე, М.Микаутадзе , В.Чеишвили . Установление оптимального температурного режима прокатки строительной арматуры из амортизированных ж.д. рельсов. Сб.тр.трудов VII международн. н-т.конф.. წ. .

А. Прангишвили. Устроиства управления непрерывным энергоснабжением цепей специального назначения. международная конференция ″ автоматизированные системы управления. ″ Научные труды. Тбилиси. 1996წ. ст.3.

მ. მიქაუტაძე, В.Чеишвили , Д.Ломсадзе. Устройства для продольной резки толстостенных труб большого диаметра. Сб.тр.6-й международн. н-т.конф.. წ. 3ст..