კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ირემაშვილი, Езугбая З.А., Итриашвили Л.А.. Упрощенная технология устройства зеленой кровли с использованием нового состава почвогрунтов. 6 International Scientific and Technical Conference ,,Modern problems of water management, environmental protection, architecture and construction,,. 0წ. .

В. Майсурадзе. Условия конической оптимальности в гладких задачах нескалярной оптимизации. Тбилиси. 2007წ. Сборник докладов международной научной конференции"Информационные технологии в управлении".

მ. სალუქვაძე. Условия лфвинообрвзования и массовый сход лавин на территории Грузии в январе 1976 года. Республиканский научно-техническая конференция молодежи проблемы наук о Земле. 1978წ. Материалы Республиканской научно-технической конференцииб Тбилилси, сю130-134.

И. Бердзенишвили, М.Г.Сирадзе, Н.С. Непаридзе. Усовершенствование технологии рафинации хлопкового масла. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულიკონფერენცია “კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“. 2014წ. შრომები, ქუთაისი, 12-13 ივნისი, - გვ. 301-304..

ბ. გოგიჩაშვილი, Г. А. Ломтатидзе. Установление групы горючести материалов и их экологическая оценкая. Сб. докл. VII Международ-ной научнотех-ничес-кой конферен-ции `Проблемы сварки и смежных технологий~ . Тбилиси,2002. წ. .

მ. მიქაუტაძე, В.Чеишвили . Установление оптимального температурного режима прокатки строительной арматуры из амортизированных ж.д. рельсов. Сб.тр.7-й международн. н-т.конф.. წ. .

ჯ. ლომსაძე, М.Микаутадзе , В.Чеишвили . Установление оптимального температурного режима прокатки строительной арматуры из амортизированных ж.д. рельсов. Сб.тр.трудов VII международн. н-т.конф.. წ. .

А. Прангишвили. Устроиства управления непрерывным энергоснабжением цепей специального назначения. международная конференция ″ автоматизированные системы управления. ″ Научные труды. Тбилиси. 1996წ. ст.3.

მ. მიქაუტაძე, В.Чеишвили , Д.Ломсадзе. Устройства для продольной резки толстостенных труб большого диаметра. Сб.тр.6-й международн. н-т.конф.. წ. 3ст..

ჯ. ლომსაძე, В.Чеишвили . Устройства для продольной резки толстостенных труб большого диаметра. Сб.тр.VI международн. н-т.конф.. წ. 3стр..

Дж. Григалашвили, Которашвили Г.Н.. Устройство вывода графической информации из СВМ “Дисперсиометр”. Республиканская научно-техническая конференция по вопросам внедрения ВТ и АСУ для народного хозяийства. 1974წ. Доклад, Тбилиси, ТНИИСА НПО “ Элва”, 1974 .

Которашвили Г.Н.. Устройство вывода графической информации из СВМ “Дисперсиометр”// Доклад. Республиканская научно-техническая конференция по вопросам внедрения ВТ и АСУ для народного хозяийства. 1974წ. Тбилиси, 1974.

ვ. სამხარაძე. ути устоичивостиполивных борозд и удлинение их поливной способности. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2015წ. მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტუეისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. შრომათა კრებული 16-19 ივლისი თბილისი. გვ.235-238 .

Н. Абелашвили, Комлык Л.М., Мурвалова Л.С. Фазо-частотная характеристика подшипникового узла электрического двигателя 4АА63.. VII Всес. научно-технич. конфер. В «Новые технологические процессы и оборудование электрических машин малой мощности»Тбилиси, 1985.. 1985წ. VII Всес. научно-технич. конфер. В кн. доклады «Новые технологические процессы и оборудование электрических машин малой мощности»..

Н. Бокучава, Л.О. Эбаноидзе. Физико-химические свойства “сухой” сопочной (вулканической) грязи и возможность ее применения в лечебно-косметических целях. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. 2010წ. ქუთაისი, გვ. 345-346.

Д. Девадзе. Физиологические Особенности Лекарственных, Ароматических и Пряных Растении. ს.ს. კონფერენცია ,,გლობალუ-რი დათბობა და აგრობიომრა-ვალფეროვნება’’, სსმმ აკადემია, თბილისი. 2015წ. გ. 170-173.

Х. Кикнадзе, ლ.მაისაია. ქ.დადიანი მ.ხუციშვილი. შ.კუპრეიშვილი. თ სუპატაშვილი. Физические свойства почв Колхидской низменности . საქართველოს სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. 2012წ. ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა ქ.ქუთაისი.

ი. მკურნალიძე. Характеристики грозовой активности в Грузии . Климат, природные ресурсы, стихийные катастрофы на южном Кавказе / институт гидрометеорологии Грузии. წ. Труды института гидрометеорологии Грузии. том 115 ст. 284-290.

Л. Каджая, ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, ბ. ბაღათურია, გ. გოლეთიანი. Химические методы получения экологически чистых эфирных масел. Тбилиси,. 2009წ. Сборник трудов международной научной конференции «Проблемы безопасности продовольствия». Тбилисию стр 33.

Т. Мегрелишвили. Художественная модель мира в поздней лирике Г.Иванова: аксиология и поэтика . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. VII საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. თბილისი, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. . 2013წ. .