კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4231 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. ანტიკური ხანის საბერძნეთის დემოკრატიული პოლისები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და გენდერი". 2013წ. .

მ. წვერავა, ზ. ფადიურაშვილი,, ვ. ფადიურაშვილი,, ლ. გვასალია. ანტისეპტიკური და სადეზენფექციო საშუალებების აქტიურობის და მოქმედების ასპექტები.. ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. . 2013წ. ქუთაისი. გვ. 344-346.

ვ. ფადიურაშვილი, ფადიურაშვილი ზ., წვერავა მ., ლ. გვასალია. ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებების აქტიურობის და მოქმედების ასპექტები. ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმნ მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,. 2013წ. .

ლ. ქუთათელაძე. ანწლის გამოყენება კვების მრეწველობაში. კონფერენცია, ბათუმი. 2008წ. .

თ. კუპრეიშვილი. არაბული გაზაფხულიდან იემენის კრიზისამდე. ახლო აღმოსავლეთის კრიზისი და კავკასია. 2016წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევითი ცენტრი.

ი. ფავლენიშვილი, ლ. ნადარეიშვილი, რ. ბაკურაძე, ნ. თოფურიძე, ლ.შარაშიძე, . არაერთგვაროვან მექანიკურ ველში პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის გამოკვლევა . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები“, თბილისი, 23-24 ოქტომბერი.. 2010წ. .

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, რ. ბაკურაძე, ნ. თოფურიძე, ლ.შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, . არაერთგვაროვან მექანიკურ ველში პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის გამოკვლევა -2,. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები“, თბილისი, , 23-24 ოქტომბერი.. 2010წ. .

ლ. ნადარეიშვილი. არაერთგვაროვან მექანიკურ ველში პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის ექსპერიმენტული გამოკვლევა (1). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები, მიძღვნილი ა. გახოკიძის დაბადების 1000 წლისთავისადმი . 2010წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 31, თბილისი.

ლ. ნადარეიშვილი. არაერთგვაროვან მექანიკურ ველში პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის ექსპერიმენტული გამოკვლევა (2). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები, მიძღვნილი ა. გახოკიძის დაბადების 1000 წლისთავისადმი . 2010წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 46, თბილისი.

დ. უგულავა, დ.ზარნაძე. არაკორექტული ამოცანები და მათთან დაკავშირებული ორბიტალური ოპერატორები. ილია ვეკუას გამოყენებითი მათემ. ინ-ის სემინარის 32-ე გაფართოებული სხდომები. 2018წ. .

თ. ქარქუსაშვილი, გოგოლაძე ხ., შენგელია თ., გოგონაია ი.. არაორგანულ მატრი-ცაზე იმობი-ლი¬ზებული აზოტშემცველი საღებ-რე¬ბის სინ-თეზი. საერთაშორისო სა-მეცნიერო-პრა¬ქტი-კუ¬ლი კონფე¬რენ¬ცია თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა . 2016წ. საერთაშორისო სა-მეცნიერო-პრა¬ქტი-კუ¬ლი კონფე¬რენ¬ცია თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა შრომები. ქუთაისი აკაკი წერე¬თლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გვ. 133-134..

თ. ქარქუსაშვილი, გელიაშვილი ზ., სულაძე ი.. არაორგანული მატრი-ცის დამუ-შა¬ვება სი-ლიციუმაზოტშემცველი ნაერთებით.. საერთაშორისო სა-მეცნიერო-პრა¬ქტი-კუ¬ლი კონფე¬რენ-ცია. ინოვაციური ტე¬ქ¬ნოლოგიები და თანამედროვე მასა-ლები. . 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენ¬ციის შრომები. ქუთაისი აკაკი წერე¬თლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გვ. 375-377.

ი. სულაძე, ზ.გელიაშვილი. არაორგანული მატრიცის დამუშავება სილიციუმაზოტშემცველი ნაერთებით. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”, ქუთაისი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” შრომები, გვ.357-377.

ზ. ყიფშიძე. არარიცხვითი მოვლენების რაოდენობრივი შეფასება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტერული მეცნიერება, განათლების მენეჯმენტი, სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები” , თბილისი. 2011წ. სამეცნიერო შრომები.

გ. ანანიაშვილი. არარიცხვითი მონაცემების წარმოდგენა. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `კომპიუტერული მეცნიერება, სწავლების მენეჯმენტი, ახალი ტექნოლოგიები სწავლების პროცესში. 2011წ. შრომების კრებული, თელავი-თბილისი, გვ. 11-15..

რ. ცინცაძე. არასრულწლოვანთა პასუხისმგებლობა მიყენებული ზიანისათვის. თბილისი უნივერსიტეტის 2-ე საერთაშორისო კონფერეცია "გლობალიზაცია და ეკონომიკურ-სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში". 2010წ. გამ. "თობალისი", გვ.192-196.

ი. ჟორდანია, წოწონავა-დურგლიშვილი თ. არატრადიციული , განახლებადი რესურსები - ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრის ალტერნატივა. „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითა-რების პერსპექტივები“. IV საერთაშორისო სამეცნიე-რო კონფერენცია 29 ოქტომ-ბერი 2016 წ. ა.წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. საქართველო, ქუთაისი. 2016წ. გვ.110-113.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი. არატრადიციული განახლებადი რესურსები – ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრის ალტერნატივა. IV საერთაშ. სამეცნ. კონფერ. „ენერგეტიკა – რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“,. 0წ. , 29 ოქტომბერი, 2016, ქუთაისი ISBN 978-9941-453-03-8 გვ.108–110.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ. მირიანაშვილი. არატრადიციული განახლებადი, ენერგორესურსების ათვისების პერსპექტივები ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენებით საქართველოს ზღვისპირეთში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფ. სტუ-ს შრომები ,,21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები’’. 0წ. თბილისი, 2012 ISBN 978-9941-20-097-7 გვ. 157–160.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ლ. პაპავა. არატრადიციული ენერგიის წყაროები XXI საუკუნის ალტერნატივა. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია “ქალი და XXI საუკუნე”. . 0წ. თბილისი, 2011 ISBN 978-9941-14-941-1 გვ.167-170.