სტატისტიკა / სულ

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

შენიშვნა: პირველი რიცხვი აღნიშნავს ხარისხი უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ დადასტურებულ მონაცემთა რაოდენობას, მეორე - მომხმარებლების მიერ შეტანილ ყველა მონაცემის რაოდენობას.

 • მონოგრაფია - 84/966
 • სახელმძღვანელოები
  • სახელმძღვანელო - 295/1420
  • დამხმარე სახელმძღვანელო - 265/1219
 • სტატიები
  • საქართველოში გამოცემული - 1889/12981
  • უცხოეთში გამოცემული - 224/2428
 • კონფერენციები
  • ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 76/551
  • ადგილობრივი, სხვა - 40/714
  • საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი - 100/1125
  • საერთაშორისო, საქართველოში სხვა - 137/1619
  • საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი - 145/1284
 • გამოგონებები
  • საქართველოში რეგისტრირებული - 61/516
  • უცხოეთში რეგისტრირებული - 9/240
 • გრანტები
  • სტუ-ს მიერ გაცემული - 23/130
  • ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული - 75/295
  • საერთაშორისო - 37/309
 • სხვა
  • სამეცნიერო-საგანმანათლებლო მოღვაწეობისათვის მიღებული ჯილდო - 5/96
  • ინტელექტუალური საკუთრება სხვა - 2/39
  • განხორციელებული პროექტები - 49/388
  • სხვა აქტივობები - 35/570